Zeik­wij­ven wil­len ei­gen plas­plek­ken

Metro Holland (Holland) - - Front Page - nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

In veel ste­den heb­ben vrou­wen za­ter­dag uit pro­test ge­plast in uri­noirs. Vier vra­gen over de kwes­tie.

Wat is er aan de hand? 1

De ac­tie­groep Zeik­wij­ven! had tot het plas­pro­test op­ge­roe­pen om te la­ten zien dat het voor vrou­wen niet mo­ge­lijk is om op een net­te, scho­ne en waar­di­ge wij­ze te plas­sen in een uri­noir dat is ont­wor­pen voor man­nen. Ze wil­den met de lu­die­ke ac­tie het ge­brek aan toi­let­ten voor vrou­wen in de open­ba­re ruim­te aan de kaak stel­len. Ini­ti­a­tief­neem­ster Cat­he­lij­ne Hornstra was te­vre­den met de op­komst van za­ter­dag. De or­ga­ni­sa­tie weet niet hoe­veel vrou­wen in to­taal heb­ben mee­ge­daan, maar schat het aan­tal al­leen al in de vier gro­te ste­den op en­ke­le hon­der­den.

Al­leen in de gro­te ste­den? 2

Ook el­ders in het land wer­den pro­test­plas­jes ge­pleegd. Er was zelfs een vrouw die in een toi­let­lo­ze Ar­ri­va­t­rein haar blaas leeg­de. Zij voert hier­over al ja­ren­lang strijd met de pro­vin­cie. Met ge­deel­te­lijk suc­ces: op de mees­te sta­ti­ons in Gel­der­land ko­men open­ba­re toi­let­ten. Kos­ten: 9

mil­joen eu­ro.

3 Waar be­gon de ac­tie mee?

Aan­lei­ding voor de ac­tie was de boe­te van 90 eu­ro die de Am­ster­dam­se Geer­te Pie­ning kreeg voor wild­plas­sen. Vol­gens de rech­ter kun­nen vrou­wen met ho­ge nood ook in een man­ne­nu­ri­noir te­recht. Dat was te­gen het ze­re been van veel vrou­wen. Veel men­sen vin­den het niet eer­lijk dat er voor vrou­wen veel min­der open­ba­re toi­let­ten zijn dan voor man­nen. Pie­ning is ove­ri­gens niet de eer­ste vrouw die de straf aan­vocht. Ten min­ste twee vrou­wen die haar voor­gin­gen in ver­ge­lijk­ba­re za­ken kre­gen ge­lijk en hoef­den de

boe­te ni­ét te be­ta­len.

4 En nu?

De ac­tie­groep Zeik­wij­ven! vroeg de deel­ne­mers een foto te ma­ken van hun plas­pro­test. De foto's wor­den ver­za­meld en la­ter met een pe­ti­tie aan­ge­bo­den aan mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker (Eman­ci­pa­tie). „Ik krijg al­leen maar po­si­tie­ve re­ac­ties. Ie­der­een vindt het goed dat we hier aan­dacht aan be­ste­den en veel men­sen noe­men de uit­spraak van de rech­ter be­la­che­lijk. Ook man­nen zijn so­li­dair met ons”, al­dus ini­ti­a­tief­neem­ster Horn­sta te­gen de Volks­krant.

VROU­WEN PLAS­SEN UIT PRO­TEST IN URI­NOIRS ÉN IN EEN TOI­LET­LO­ZE TREIN VAN ARRIVA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.