Schok is groot in Duits­land

STEM OP RECHT­SE AFD WAS SOMS OOK EEN STEM TÉGEN MER­KEL EN DE CHRISTENDEMOCRATEN

Metro Holland (Holland) - - Front Page - IMRE HIMMELBAUER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De schok is groot in Duits­land, waar de Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land, kort­weg AfD, de Duit­se bonds­dag bin­nen­storm­de als der­de groot­ste par­tij. Voor het eerst sinds de Twee­de We­reld­oor­log zit er weer een rechts-po­pu­lis­ti­sche par­tij in het Duit­se par­le­ment. „Aan de ene kant kon je het aan zien ko­men, aan de an­de­re kant was en is de schok toch groot”, ver­telt Margriet Brands­ma, oud­cor­res­pon­dent in Ber­lijn. „Ik denk dat we de ko­men­de we­ken wel gaan zien dat de ou­de­re par­tij­en zich gaan af­vra­gen wat ze fout heb­ben ge­daan. Voor­al bin­nen de par­tij van bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel, het CDU/CSU, zal die dis­cus­sie op gang ko­men.”

Dat is niet vreemd, want de stem­men die de AfD kreeg, wa­ren niet al­leen stem­men vóór de par­tij. Het wa­ren ook stem­men tégen de bonds­kan­se­lier en haar par­tij. Op in­ter­net wordt meer­de­re ma­len met de term ’Die Wut­wahl’, of­te­wel de woe­de­ver­kie­zin­gen, ge­strooid. Veel men­sen in Duits­land zijn boos. Boos over het im­mi­gra­tie­be­leid van Mer­kel. En boos over de in Duits­land al­maar gro­ter wor­den­de kloof tus­sen de armen en de rij­ken: er is bij­voor­beeld geen AOW en pas in 2015 is er een mi­ni­mum­loon in­ge­voerd.

„Ruim een mil­joen men­sen die vo­ri­ge ver­kie­zin­gen nog op de CDU/CSU van Mer­kel stem­den, zijn nu over­ge­stapt naar de AfD”, al­dus Brands­ma. „Men­sen zien dat als een stem te­gen Mer­kels im­mi­gra­tie­be­leid. Dat is het ook wel, maar het staat voor meer. Het is echt een pro­test­stem. Te­gen Mer­kel en te­gen de christendemocraten.”

De AfD was een stuk min­der po­pu­lair on­der de jon­ge­re kie­zers. De po­pu­lis­ten de­den het voor­al in de groep van 35- tot 44-ja­ri­gen goed: zes­tien pro­cent van hen koos voor de AfD. In de groep van 18- tot 24-ja­ri­gen was dat 10 pro­cent. Vol­gens Wieb­ke Pitt­lik van het Duits­land In­sti­tuut Amsterdam is dit ver­klaar­baar: „De stem­men op de AfD wa­ren pro­test­stem­men. Het is een par­tij voor de te­leur­ge­stel­de kie­zer. Jon­ge­ren zijn over het al­ge­meen nog niet te­leur­ge­steld ge­noeg voor een pro­test­stem.”

Zit er dan toe­komst in de AfD of is dit een­ma­lig? Dat hangt vol­gens Brands­ma voor­al af van de par­tij zelf. „Gaan ze heel erg de ex­treem­recht­se kaart spe­len, dan denk ik dat er eer­der men­sen weg­lo­pen dan dat ze nieu­we kie­zers trek­ken. Dat gaat veel Duit­se kie­zers die AfD stem­men ei­gen­lijk te ver. Dan valt de par­tij in­tern ook uit­een. Dat ge­beurt nu zelfs al: een van de kopstukken, Frau­ke Pe­try, heeft be­kend­ge­maakt dat ze geen lid wordt van de frac­tie. Juist ook om­dat lei­der Alexander Gau­land zich de laat­ste tijd zo ex­treem­rechts heeft ge­uit. Zo zei hij trots te zijn op Duit­se sol­da­ten tij­dens de bei­de we­reld­oor­lo­gen. Po­ten­ti­eel is er wel, als de ge­ves­tig­de or­de geen aan­dacht be­steedt aan wat die kie­zers naar de AfD heeft ge­bracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.