Boom­s­ma: lie­ver goe­de te­le­vi­sie dan ho­ge kijk­cij­fers

Mooie din­gen ma­ken boeit Arie Boom­s­ma veel meer dan drom­men tv-kij­kers. Maar de boom­lan­ge Boom­s­ma let in zijn nieu­we pro­gram­ma wel op de klein­tjes.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ERIK JONK e.jonk@tmg.nl

‘Om sa­men met Net5 te be­den­ken hoe meer tv-kij­kers de zen­der zou­den kun­nen vin­den, dat zou ik een he­le leuk uit­da­ging vin­den.’ Arie Boom­s­ma

Zelf to­rent hij door zijn leng­te van 1,98 bo­ven veel men­sen uit, maar van­af mor­gen volgt Arie Boom­s­ma op Net5 men­sen met een groei­stoor­nis. In het nieu­we tv-pro­gram­ma

Arie en de klei­ne men­sen zijn de men­sen écht klein. En bij­zon­der, ze heb­ben al­le­maal een droom. Zo is daar de slechts 63 cen­ti­me­ter ‘ho­ge’ Emma, die de con­ven­tie Wal­king With

Gi­ants in Li­ver­pool wil be­zoe­ken. Of Tau­rean, die met zijn 1.32 me­ter als strip­per de be­kend­ste vlog­ger van ons land wil wor­den. En Ely­ne dan; ze is 138 cen­tim­ter en een trans­gen­der­dwerg. Ge­bo­ren als jon­ge­tje voelt ze zich nu op een top vrouw.

Boom­s­ma zoekt een half jaar lang uit hoe an­ders hun le­ven is dan men­sen met een nor­ma­le leng­te. En volgt de klei­ne men­sen bij het al dan niet uit­ko­men van hun gro­te dro­men. Wordt Ali (1.26 me­ter) de klein­ste taxi­chauf­feur van Ne­der­land? Hoe gaat het met Lu­ke (1.28), Nao­mi (1.06) en hun ba­by die ze sa­men kre­gen? De tv-ma­ker ver­telt in de tuin van de Am­ster­dam­se Her­mi­ta­ge, ge­nie­tend prik­kend in een goed­ge­vul­de sa­la­de. „Ik noem hen klei­ne men­sen, geen lil­li­put­ter of iets der­ge­lijks. Maar de mees­ten maakt het niets uit. Toen ik met mijn bij­na twee me­ter bij het klei­ne stel was die hun he­le huis had­den aan­ge­past, zei ik dat ik me een reus in een pop­pen­kast voel­de. Dat von­den ze niet zo leuk, zij had­den er moei­te mee. De ter­men van een sub-

cul­tuur blijft al­tijd een moei­lijk iets.”

Arie en de klei­ne men­sen is weer ty­pisch een pro­gram­ma dat Boom­s­ma zelf graag wil­de ma­ken, zo­als hij eer­der deed met on­der meer Uit de

kast, 40 Da­gen zon­der seks en Over de streep. Is hij ge­fas­ci­neerd door de me­de­mens, of mis­schien wel de bij­zon­de­re me­de­mens? „De span­nings­boog van men­sen met een ob­sta­kel in het le­ven, een ob­sta­kel dat zij wil­len over­win­nen, vind ik mooi. Stot­te­ren over­win­nen, men­sen die ge­con­fron­teerd wor­den met hun pes­ters, de men­sen uit Hij is een zij en nu weer de klei­ne men­sen, ik vind het bui­ten­ge­woon in­te­res­sant. Niet per se om din­gen te agen­de­ren hoor, eer­der om de kracht van men­sen te la­ten zien.”

Het eer­ste voor­oor­deel dat je bij de klei­ne men­sen kunt heb­ben is ‘schat­tig’, geeft Boom­s­ma toe. Hij gaat bij zijn ver­ha­len ech­ter uit van wat zij kun­nen. „Het liefst wel. Som­mi­ge deel­ne­mers aan het pro­gram­ma zijn heel as­ser­tief, an­de­ren ver­mij­den din­gen. Maar hoe je het ook aan­pakt, jij en ik pak­ken in de win­kel een ijs­je uit het vries­vak en zij kun­nen er niet bij. Als vol­was­sen klein­tjes ko­pen zij kle­ding op de kin­der­af­de­ling en met hun re­la­tief gro­te bo­ven­li­chaam en klei­ne been­tjes zij ze bij het zwem­men top­zwaar. Ze zin­ken. Maar nog­maals, ik laat het liefst hun kracht zien, dat wat ze wel kun­nen. En of ze bij­voor­beeld een lief­de in hun le­ven heb­ben.”

Boom­s­ma maak­te mee dat de klein­tjes als be­ziens­waar­dig­heid wor­den ge­zien. „Een­tje vindt het fan­tas­tisch. Dat is de strip­per die de en­ter­tain­ment­we­reld in wil. Tau­rean speelt er­mee. Maar de mees­ten vin­den het las­tig, hoor.” Hoe dan ook, Arie en de klein­tjes is dus een pro­gram­ma zo­als Boom­s­ma dat wil ma­ken. Hij vindt het fijn bij SBS (Net 5 maakt er on­der­deel van­uit), waar­voor hij in 2016 ging wer­ken. „Ik heb nu een por­te­feuil­le met al­léén maar pro­gram­ma’s waar ik vol­le­dig ach­ter sta, die ik mooi vind en bij me pas­sen. Eer­der maak­te ik voor de zen­der The Is­land, daar kon ik mijn ziel nog niet he­le­maal in­leg­gen. Dat was ‘min­der ty­pisch Arie’. Men­sen dach­ten toen, wat gaat hij nu toch bij de com­mer­ci­ë­len doen? Nu gaat het met mijn over­zich­te­lij­ke pak­ket heel lek­ker. Bij de KRO maak­te ik soms zes, ze­ven pro­gram­ma’s per jaar. Ik zat er vei­lig, maar het was veel.”

Dat door­gaans meer men­sen NPO vin­den dan bij­voor­beeld Net5, dat boeit Boom­s­ma veel min­der. „Ik weet dat als er 400.000 men­sen kij­ken, ik het al heel goed doe. Op NPO 3 doet een goed pro­gram­ma 600.000 of 700.000. Maar so­wie­so, ik maak­te al nooit mil­joe­nen­knal­lers. Ik ben heus trots als er veel men­sen naar mijn pro­gram­ma kij­ken, maar ik heb door de ja­ren heen ge­leerd dat het niet mijn maat­staf is. Het is veel be­lang­rij­ker of het goed ge­wor­den is. Sa­men met Net5 te be­den­ken hoe meer tv-kij­kers de zen­der zou­den kun­nen be­rei­ken, zou ik een he­le leuk uit­da­ging vin­den.” Arie Boom­s­ma start dins­dag op Net5 met Gren­ze­loos Ver­liefd en woens­dag met Arie en de klei­ne men­sen (bei­de om 21.30 uur).

De klei­ne deel­ne­mers die Arie Boom­s­ma volgt bij hun dro­men.

ANNOESKA PHI­LIPS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.