Op zoek naar pa­pa

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ANNE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

De zus­jes Man­dy en Nik­ki Brou­wer uit Utrecht zijn wan­ho­pig. Hun va­der woont op het ei­land Do­mi­ni­ca dat zwaar is ge­trof­fen door or­kaan Ma­ria. Waar is hij?

Man­dy Brou­wer (27) speurt op in­ter­net al­le beel­den af van het door or­kaan Ma­ria ver­woes­te ei­land Do­mi­ni­ca in het Ca­ri­bisch Ge­bied, op zoek naar haar va­der Wil­co (53). „Ik blijf me maar voor­hou­den dat hij druk puin aan het rui­men is.”

Vol­gens de laat­ste be­rich­ten is 90 pro­cent van het tro­pi­sche ei­land Do­mi­ni­ca ver­woest na­dat or­kaan Ma­ria een week ge­le­den voor­bij­raas­de. Een week die al een eeu­wig­heid duurt voor Man­dy uit Utrecht en haar zus Nik­ki (24) uit Apel­doorn. Het com­mu­ni­ca­tie­net­werk ligt plat en de nood­hulp voor het on­af­han­ke­lij­ke land komt maar moei­zaam op gang. „Via via via heb ik ge­hoord dat ze on­ge­deerd zijn. Al­leen die ene zin.”

De­ze hoop­vol­le zin kreeg ze van een uni­ver­si­teit in Flo­ri­da die via een sa­tel­liet­te­le­foon con­tact heeft ge­had met de uni­ver­si­teit op Do­mi­ni­ca waar de vrouw van haar va­der werkt. De he­le dag belt Man­dy let­ter­lijk de we­reld over en struint ze het in­ter­net af. Maar het ei­land is ge­heel af­ge­zon­derd van de bui­ten­we­reld. Ze vindt al­leen lucht­beel­den van het ver­woes­te ei­land waar een week ge­le­den nog een prach­tig re­gen­woud was waar­in een van de laat­ste Ca­ri­bi­sche stam­men leef­de. „Al­les is ver­woest. Ook al­le ba­na­nen­plan­ta­ges waar de men­sen hoofd­za­ke­lijk van rond­ko­men. Ik leg beel­den van Google Maps naast de lucht­fo­to’s om wat aan­kno­pings­pun­ten te kun­nen vin­den. Als de men­sen wil­len gaan her­op­bou­wen, waar­mee dan?”

Ook het huis van haar va­der, waar hij na 10 jaar bou­wen vo­rig jaar na zijn brui­loft met een Do­mi­ni­caan­se in­trok, heeft ze ge­zien. „Het he­le bo­ven­ste ge­deel­te is weg. Ze heb­ben nu al een week geen elek­tri­ci­teit en geen stro­mend wa­ter. Ik heb geen idee hoe ze nu le­ven. Het is moei­lijk dat ik niets van hem weet. Ik slaap niet. Zoek de he­le dag naar in­for­ma­tie. Ben moe. Ik krijg pa­nie­k­aan­val­len als de bat­te­rij van mijn te­le­foon op is: wat als hij straks belt?”

Haar va­der woont in het noor­den in Ports­mouth, de twee­de stad van het ei­land, waar het oog van de or­kaan over­heen is ge­raasd. Man­dy weet pre­cies hoe het er­uit zag. Ze komt er al ja­ren. „Het was zo prach­tig. 11 jaar ge­le­den be­slo­ten we er als ge­zin heen te gaan na een va­kan­tie. We wer­den ver­liefd op het ei­land, de cul­tuur, de men­sen, de on­ge­rept­heid. De schoon­heid van het re­gen­woud. Mijn va­der kon een stuk­je grond met ver­val­len huis­jes ko­pen. We heb­ben het ca­fé in Rhe­den, ons huis en zijn staal- en con­struc­tie­be­drijf ver­kocht. Na ruim een jaar ben ik met mijn zus­je en moe­der weer naar Ne­der­land ge­gaan, van­we­ge school.”

Man­dy is af­ge­lo­pen Kerst­mis nog op be­zoek ge­weest bij hun va­der. Ze maakt zich gro­te zor­gen over met na­me de si­tu­a­tie in het noor­den. „Ik heb zo­juist con­tact we­ten te leg­gen met een Ne­der­lan­der in het zui­den en hij zegt dat de si­tu­a­tie steeds grim­mi­ger wordt. Men­sen heb­ben geen eten en drin­ken en er vin­den steeds meer plun­de­rin­gen plaats. Hoe moet het dan wel niet zijn in het hardst ge­trof­fen noor­den? Ie­der­een weet in­mid­dels van de si­tu­a­tie in Sint-Maar­ten, maar het kwets­ba­re Do­mi­ni­ca wordt ver­ge­ten.”

OR­KAAN MA­RIA VER­WOEST­TE DO­MI­NI­CA WAAR IS WIL­CO?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.