Pro­duc­tie maand­ver­band, wc-rol­len en zak­doek­jes be­dreigt oer­bos­sen

Metro Holland (Holland) - - News -

De op een na groot­ste pro­du­cent van zak­doek­jes, wc-pa­pier en maand­ver­band laat oer­bos­sen kap­pen om aan grond­stof­fen voor zijn pro­duc­ten te ko­men. Dat stelt Gr­een­pea­ce In­ter­na­ti­o­nal in het rap­port ‘Wi­ping out the bo­re­al’. De mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie deed on­der­zoek naar het be­drijf Es­si­ty en kwam tot de con­clu­sie dat er spra­ke is van ‘ver­woes­ten­de prak­tij­ken’.

Voor zak­doek­jes van Tem­po, wc-pa­pier van Edet en maand­ver­band van Li­bres­se neemt Es­si­ty grond­stof­fen af van hout­kap­be­drij­ven die eeu­wen­ou­de bos­sen in Zwe­den, Fin­land en Rus­land kaal­slaan. Het gaat om bos­ge­bie­den in de bo­re­a­le zo­ne die be­schermd zijn of die in aan­mer­king ko­men voor be­scher­ming.

„Het in on­be­grij­pe­lijk dat Es­si­ty prach­ti­ge en be­lang­rij­ke bos­sen ver­nie­tigt om weg­werp­pro­duc­ten te ma­ken”, al­dus Mei­ke Rijk­sen, cam­pag­ne­lei­der bij Gr­een­pea­ce Ne­der­land. „Het bo­re­a­le woud is goed voor bij­na een der­de van al het bos op aar­de en is cru­ci­aal voor de bi­o­di­ver­si­teit en het kli­maat. In het bos en de bo­dem is meer CO2 op­ge­sla­gen dan in al­le tro­pi­sche re­gen­wou­den bij el­kaar. He­laas wordt slechts 3 pro­cent van de bo­re­a­le bos­sen be­schermd. Es­si­ty moet de­ze be­lang­rij­ke ge­bie­den met rust la­ten.”

In Zwe­den koopt Es­si­ty hout­pulp van het zus­ter­be­drijf SCA, dat kapt in eco­lo­gisch waar­de­vol­le bos­sen waar be­dreig­de plant- en dier­soor­ten le­ven. Ook plant SCA uit­heem­se draai­den­nen waar­door ren­die­ren steeds moei­lij­ker toe­gang tot graas­plek­ken heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.