HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Holland) - - News -

RAM 21/3-19/4

Aan ener­gie geen ge­brek. Dat is mooi en moei­lijk te­ge­lij­ker­tijd. Je hebt de nei­ging over­al kei­hard te­gen­in te gaan, met de no­di­ge ru­zies als ge­volg. Voor­kom dat en ga con­struc­tief met je ener­gie om.

STIER 20/4-20/5

Het is een dag vol ver­ras­sin­gen. Er ge­beu­ren on­ver­wach­te din­gen, die mis­schien niet al­le­maal even leuk zijn. Het zal er ech­ter wel toe bij­dra­gen dat jij meer be­grip krijgt voor men­sen in je om­ge­ving.

TWEE­LING 21/5-20/6

Als de laat­ste tijd niet al­les is ge­lo­pen zo­als jij dat had ge­wenst neem dan van­daag eens de tijd om daar over na te den­ken, want dit is iets dat heel diep zit. Wat is het, wat je heeft te­gen­ge­hou­den?

KREEFT 21/6-22/7

Jij bent bij­zon­der harts­toch­te­lijk van­daag. Ge­niet daar rus­tig van. Ver­snip­per je ener­gie niet, maar zet ze heel ge­richt in op die ene per­soon die jij zo hard no­dig hebt en an­ders­om.

LEEUW 23/7-22/8

Jouw com­mu­ni­ca­tie kan tot mis­ver­stan­den lei­den. Denk goed na voor­dat je iets zegt. Als je iets wilt of juist niet, kom daar dan eer­lijk voor uit. Dat voor­komt mis­ver­stan­den en leidt tot meer be­grip.

MAAGD 23/8-22/9

Pas op voor sta­tus­sym­bo­len. Als je iets hebt aan­ge­schaft en de eer­ste eu­fo­rie is voor­bij, merk je dat er niets is ver­an­derd. Je bent niet ge­luk­ki­ger dan voor­heen. Zoek naar dat wat je wel ge­luk­kig maakt.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Jij hebt sinds lan­ge tijd weer het ge­voel dat je de he­le we­reld aan kunt. Die pau­ze heeft je goed ge­daan. Blijf me­di­te­ren of an­ders ont­span­nen zo­dat jij je ener­gie­ni­veau kunt hand­ha­ven.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Je moet niet ver­ge­ten dat jij je li­cha­me­lijk het bes­te voelt als je re­gel­ma­tig eet, sport en slaapt. Wijk niet te vaak en te veel af van die brood­no­di­ge struc­tuur.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Door je ver­stand te ge­brui­ken, kun jij van­daag een fun­de­ring leg­gen waar je voor­lo­pig mee voort kunt. Er doet zich een mo­ge­lijk­heid voor op za­ke­lijk ge­bied en op lief­des­ge­bied.

STEENBOK 22/12-19/1

Een lang ge­koes­ter­de droom kan van­daag waar wor­den. Je moet al­leen wel ac­tie on­der­ne­men want voor niets gaat de zon op. Het ge­luk lacht jou toe.

WA­TER­MAN 20/1-19/2

Jij bent zo’n gra­ver­tje. Al­tijd met je emo­ties be­zig. Waar­om toon je dat niet aan de bui­ten­we­reld? Mis­schien krijg je dan zo­maar hulp uit on­ver­wach­te hoek, ie­der­een heeft im­mers emo­ties.

VIS­SEN 20/2-20/3

Jij hebt het van­daag zwaar. Bij al­les dat je doet of wilt gaan doen word je te­gen­ge­werkt. Althans, dat is jouw in­druk. Of dat wer­ke­lijk waar is, is maar zeer de vraag. Maak je on­te­vre­den­heid be­spreek­baar. El­ke dag de Metro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.