RTL4 kan le­ren van de jon­gens van StukTV

RTL HEEFT DE JUIS­TE KEN­NIS IN HUIS MAAR GE­BRUIKT DIE NIET

Metro Holland (Holland) - - News - CONSTANCE VAN AM­STEL c.van.am­stel@tmg.nl

Dat is als­of je huis in de fik staat, maar je de brand­weer niet belt. Ruud de Lan­gen

Nu jaagt ’ie nog met een GPStrac­ker ach­ter BN’ers aan in zijn YouTu­be-show Het Jacht­sei­zoen, straks zit ’ie mis­schien wel op de stoel van de di­rec­teur bij RTL. Het zou zo­maar kun­nen voor Giel de Win­ter van StukTV. Zijn naam wordt ge­noemd als de ’red­der van RTL’ nu de zen­der­groep kampt met kwak­ke­len­de kijkcijfers. Nieu­we pro­gram­ma’s sco­ren niet goed en pa­ra­de­paard­je RTL La­te Night viel dins­dag zelfs uit de top 25 van best be­ke­ken pro­gram­ma’s.

On­der­tus­sen zwelt ook de kri­tiek op pro­gram­ma­di­rec­teur Er­land Gal­jaard aan. Tv is wat dat be­treft net voet­bal; de coach is ver­ant­woor­de­lijk voor de slech­te re­sul­ta­ten van het team. Gal­jaard, de echt­ge­noot van Wen­dy van Dijk, zou niet meer ver­nieu­wend zijn en te vaak kie­zen voor de­zelf­de ge­zich­ten in zijn pro­gram­ma’s. Er wordt de laat­ste da­gen door ver­schil­len­de tv-ex­perts zelfs ge­hint op ver­trek van Gal­jaard.

Zo ver wil me­dia­ken­ner Ruud de Lan­gen van me­dia­bu­reau Minds­ha­re niet gaan. In een nog te ver­schij­nen co­lumn voor me­dia­vak­blad Ad­for­ma­tie wijst hij de di­rec­tie van RTL lie­ver op de ken­nis die in­mid­dels al dik an­der­half jaar in huis is, maar niet ge­bruikt wordt: de jon­gens van StukTV. En dan met na­me pre­sen­ta­tor/ be­den­ker Giel de Win­ter.

,,Ik heb ge­con­sta­teerd dat de men­sen die RTL nu aan­stu­ren net zo goed Om­roep Max zou­den kun­nen lei­den”, licht De Lan­gen toe te­gen­over Metro. ,,En dan loopt daar in het ge­bouw ook een jon­gen rond die snapt wat de nieu­we me­dia­we­reld in­houdt, die weet hoe het werkt en die ken­nis wordt dan niet ge­bruikt. Dat is zon­de.”

Hij vond het ‘stui­tend’ om eens in een in­ter­view met de 26-ja­ri­ge De Win­ter te le­zen dat hij in een jaar bij RTL slechts twee keer met Gal­jaard heeft ge­spro­ken. ,,Dat is als­of je huis in de fik staat, maar je de brand­weer niet belt.”

RTL wil­de gis­te­ren niet spe­ci­fiek op de sug­ges­tie van De Lan­gen re­a­ge­ren. Ze ver­wij­zen naar de re­ac­tie eer­der de­ze week waar­in ze on­der meer stel­len dat het mo­men­teel qua markt­aan­deel zelfs be­ter gaat dan vo­rig jaar in de­zelf­de pe­ri­o­de. ,Ge­goo­chel met cij­fers”, zegt De Lan­gen. ,,Wij spen­de­ren jaar­lijks mil­joe­nen na­mens ad­ver­teer­ders op ba­sis van kijkcijfers in doel­groe­pen. Als je maar ge­noeg schuift met tijd­vak­ken dan kan je al­les wel be­ter la­ten lij­ken. Feit is dat RTL van al­le zen­ders de mees­te jon­ge kij­kers ver­liest. Wat de zen­der no­dig heeft, is het den­ken van Giel de Win­ter.”

SANDER KO­NING

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.