Weg met het ta­boe op lust en sex­i­ness

PLAY­BOY-ICOON HUGH HEF­NER OVER­LE­DEN: HIJ BEVRIJDDE AME­RI­KA VAN PREUTSHEID

Metro Holland (Holland) - - News - IMRE HIMMELBAUER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De oprich­ter van het man­nen­blad Play­boy, de Ame­ri­kaan Hugh Hef­ner is op 91-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Hij groei­de op in een land dat, voor­al in die tijd, door­drenkt was van con­ser­va­tis­me. Mas­tur­be­ren was uit den bo­ze en men sprak over seks als iets waar je je voor moest scha­men. Maar me­de door zijn Play­boy ver­an­der­de het beeld en hoef je je sek­su­e­le ver­lan­gens niet lan­ger te ver­stop­pen.

„Je kunt zeg­gen dat Hef­ner met de op­rich­ting van Play­boy, in 1953, blo­te en sexy li­cha­men meer zicht­baar heeft ge­maakt. Hij heeft lust en sex­i­ness dus uit de ta­boe­sfeer ge­haald. Mis­schien zijn we hier­door wel wat min­der preuts ge­wor­den”, zo con­sta­teert Sylvia Hol­la, on­der­zoe­ker van Atria, ken­nis­in­sti­tuut voor eman­ci­pa­tie en vrou­wen­ge­schie­de­nis.

Ook voor het beeld van de man in de ja­ren ’50 heeft het ma­ga­zi­ne veel ge­daan. Het ide­aal­beeld van ’de man’ lag des­tijds be­hoor­lijk vast: hij was een ge­trouw­de man die stoer en sterk was, hij was sol­daat, boer of een an­der ’man­ne­lijk’ be­roep.

„Play­boy heeft ze­ker iets voor sek­su­e­le be­vrij­ding ge­daan”, ver­telt Maai­ke Meij­er van de Maas­tricht Uni­ver­si­ty. „Sek­su­a­li­teit, sek­su­e­le be­le­ving en vrij­ge­zel zijn was bij man­nen door de Play­boy pri­ma. En meis­jes ver­sie­ren en er net­jes uit­zien ook. Het is een heel an­der ’man­beeld’ dat je krijgt dan dat van de sol­daat, van de cow­boy, de bui­ten­man, de boer. Dat wa­ren de beel­den die er des­tijds wa­ren. Dit is een ge­par­fu­meer­de, met zorg ge­kle­de man.” Dat klonk in die tijd ei­gen­lijk ho­mo­sek­su­eel. „Maar dat spook moest be­zwo­ren wor­den door al­le naak­te vrou­wen.”

Toch heb­ben de vrou­wen ook kri­tiek op het ma­ga­zi­ne. Want waar het voor man­nen be­vrij­dend werk­te, zou het blad van vrou­wen een sek­su­eel ob­ject ma­ken. Meij­er: „Er zijn fe­mi­nis­ten ge­weest die per­ma­nent op de stoep bi­vak­keer­den om te pro­tes­te­ren te­gen de Play­boy. Vrou­wen wa­ren geen ge­spreks­part­ner en wer­den nooit ge­ïn­ter­viewd. En dat die mei­den steeds als een bun­ny, een ko­nijn­tje, wer­den af­ge­beeld, dat is ook een soort ’ani­ma­li­se­ring’. Je maakt van vrou­wen een soort schat­tig dier­tje, wat ont­men­se­lij­kend werkt.”

„Daar komt nog bij dat het ide­a­le, per­fec­te vrou­wen­li­chaam in de Play­boy niet heel re­a­lis­tisch en ook niet haalbaar is voor veel vrou­wen, ter­wijl zij zich­zelf er wel mee ver­ge­lij­ken”, vult Hol­la aan. „De ma­nier waar­op vrou­wen wor­den af­ge­beeld in de me­dia, ook in bij­voor­beeld de mo­de of de por­no, mag best wat di­ver­ser: ook ou­de­re, vol­le­re, zwar­te­re, klei­ne­re, meer be­haar­de vrou­wen – én man­nen - zijn het waard om ge­zien te wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.