SUPERIEUR

IN MA­LEI­SIË VAL­LEN PUZZELSTUKJES EIN­DE­LIJK OP JUIS­TE PLAATS VOOR MAX VER­STAP­PEN

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JEROEN HAVERKORT j.haverkort@tmg.nl Meer Max vind je op P12 en me­tro­nieuws.nl

‘Max ver­dient dit, hij reed de per­fec­te ra­ce. Hij was do­mi­nant.’ Red Bull-team­baas Chris­ti­an Hor­ner

‘Yohee, yo­hoo, yo fuc­king hell, wat is dit bi­zar’, riep een emo­ti­o­ne­le Olav Mol toen Max Ver­stap­pen bij zijn de­buut voor Red Bull in Bar­cel­o­na in 2016 met­een de Grand Prix van Span­je op zijn naam schreef. Gis­te­ren schal­de rond half elf ’s och­tends ‘Hop­pa­taa, hop­pa­tee, daar is num­mer twee, fuc­king bril­jant’ door de Ne­der­land­se huis­ka­mers. Het duur­de mis­schien lan­ger dan ver­wacht, in ie­der ge­val dan ge­hoopt, maar in Ma­lei­sië pak­te Ver­stap­pen na één jaar en 139 da­gen ein­de­lijk zijn twee­de over­win­ning in de For­mu­le 1.

Zijn der­de plek in de kwalificatie op zijn 20e ver­jaar­dag be­stem­pel­de Ver­stap­pen als ‘per­fect’, maar een dag la­ter gaf de ja­ri­ge job zich­zelf pas écht het mooi­ste ca­deau. „De wa­gen voel­de met­een goed”, zei Ver­stap­pen na zijn winst. „Dit kwam op het goe­de mo­ment na al mijn pech. De­ze over­win­ning is ex­tra bij­zon­der.”

Die pech raak­te niet al­leen Ver­stap­pen, maar ook zijn fa­mi­lie. Op het po­di­um was daar het oog­con­tact met va­der Jos en met zijn tot tra­nen toe ge­roer­de zus­je Vic­to­ria. „Ik ben heel blij voor hem”, snik­te ze voor de ca­me­ra van Zig­go Sport. „Je zag het al in de eer­ste twee ron­des dat het goed zat”, re­a­geer­de va­der Jos kort na de ra­ce. „Hij haal­de heel net­jes in. Su­per. Hij heeft de wed­strijd ge­con­tro­leerd. Top.”

De over­win­ning kwam als ge­roe­pen, aan­ge­zien Ver­stap­pen dit sei­zoen al ze­ven keer uit­viel en steeds cha­grij­ni­ger zijn rond­jes reed in de bo­li­de van Red Bull. De kwa­li­fi­ca­ties gin­gen over het al­ge­meen goed, maar op het mo­ment su­prê­me liet zijn Red Bull 13 Ver­stap­pen vaak in de steek. Maar in Ma­lei­sië vie­len de puzzelstukjes ein­de­lijk eens op de juis­te plek voor de Ne­der­lan­der die kan­sen zag op het cir­cuit met ‘ga­ve volg­as-boch­ten’. Zijn kan­sen wer­den ook nog eens ver­groot door het uit­val­len Ki­mi Räik­kö­nen. De Fer­ra­ri­mo­tor van de Fin ha­per­de, waar­door hij moest wor­den weg­ge­sleept voor­dat de ra­ce kon be­gin­nen. „Pri­ma, het was toch een con­cur­rent min­der”, re­a­geer­de Ver­stap­pen nuch­ter na­der­hand.

Het was Vall­te­ri Bot­tas die de bes­te start had, de Fin pak­te de twee­de plek van Ver­stap­pen af die zich ech­ter snel her­pak­te en Bot­tas met­een weer in­haal­de. Daar­na open­de Ver­stap­pen di­rect de jacht op lei­der Lewis Ha­mil­ton die in de vijf­de ron­de uit­ein­de­lijk werd in­ge­haald door de Ne­der­lan­der. „That's how we do it”, ju­bel­de Ver­stap­pen over de ra­dio toen hij de drie­vou­dig we­reld­kam­pi­oen pas­seer­de. „Het was een mooie ac­tie op Lewis”, al­dus Ver­stap­pen na de ra­ce. „Hij rijdt voor het kam­pi­oen­schap en heeft meer te ver­lie­zen dan ik. Ik zag een gaat­je en ging er vol voor. Daar­na heb ik de ra­ce gewoon uit­ge­re­den op snel­heid. De au­to was goed in ba­lans, daar ben ik erg blij mee.”

„Max deed dat fan­tas­tisch”, keek Ha­mil­ton te­rug op de pas­seer­ac­tie van Ver­stap­pen. „Hij wist dat ik geen ri­si­co zou ne­men en pro­fi­teer­de er­van.” De Brit keek des­al­niet­te­min te­vre­den te­rug op zijn ra­ce. Ook al ver­zil­ver­de hij zijn po­le-po­si­ti­on niet, hij liep wel uit op ri­vaal Se­bas­ti­an Vet­tel in het kam­pi­oen­schap. De Duit­ser werd vier­de.

Ver­stap­pen bouw­de na de in­haal­ac­tie op Ha­mil­ton zijn voor­sprong ge­staag uit. Ha­mil­ton werd twee­de en Ver­stap­pens team­ge­noot Da­niel Ric­ci­ar­do com­ple­teer­de het po­di­um. „Max heeft dit sei­zoen zo­veel pech ge­had”, al­dus Red Bull-team­baas Chris­ti­an Hor­ner, die zijn voe­ten niet meer stil kon hou­den tij­dens de laat­ste rond­jes van zijn pu­pil. „Hij ver­dient dit, hij reed de per­fec­te ra­ce. Hij was do­mi­nant.”

MARK THOMP­SON | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.