Re­fe­ren­dum Ca­ta­lonië loopt vol­le­dig uit de hand

HON­DER­DEN GE­WON­DEN BIJ STEMBUSGANG

Metro Holland (Holland) - - Front Page - nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Meer dan 460 men­sen zijn zon­dag ge­wond ge­raakt bij on­ge­re­geld­he­den in Ca­ta­lonië. Dat zei bur­ge­mees­ter Ada Colau van Bar­cel­o­na, die op­riep „on­mid­del­lijk een ein­de te ma­ken aan char­ges van de po­li­tie te­gen de weer­lo­ze be­vol­king.” De po­li­tie pro­beer­de op meer­de­re plaat­sen in de re­gio il­le­ga­le stem­bu­reaus te slui­ten.

Wat is er aan de hand?

Ca­ta­lonië is sinds de vijf­tien­de eeuw vrij­wel on­af­ge­bro­ken deel van het Spaan­se ko­nink­rijk. Se­pa­ra­tis­ten die in 2015, niet door het stem­men­per­cen­ta­ge maar door het kies­stel­sel, een krap­pe meer­der­heid in het par­le­ment in Bar­cel­o­na kre­gen, wil­len nu met een re­fe­ren­dum een ei­gen re­pu­bliek stich­ten. De stembusgang van gis­te­ren was ech­ter niet toe­ge­staan. De Spaan­se grond­wet staat geen lo­kaal re­fe­ren­dum over af­schei­ding toe. De re­ge­ring in Ma­drid noemt het re­fe­ren­dum „il­le­gaal.” Pre­mier Puig­de­mont wil toch snel de Ca­ta­laan­se re­pu­bliek uit­roe­pen.

Wat ge­beur­de er gis­te­ren?

Agen­ten vie­len zon­dag onder meer bin­nen bij een school in Gi­ro­na, waar de Ca­ta­laan­se pre­mier Car­les Puig­de­mont zou gaan stem­men. Po­li­tie­men­sen for­ceer­den de in­gang ter­wijl Ca­ta­la­nen met hun vuis­ten in de lucht hun volks­lied zon­gen. Puig­de­mont week uit naar een stem­bu­reau in een an­de­re ge­meen­te.

De po­li­tie schoot vol­gens de krant El Pe­rió­di­co in Bar­cel­o­na ook met rub­be­ren ko­gels. Op een an­de­re plaats in die stad botste de op­roer­po­li­tie in de buurt van een school met hon­der­den men­sen. De me­nig­te scan­deer­de daar­bij „wij zijn het volk van de vre­de.”

Hoe re­a­geert de Spaan­se re­ge­ring?

Er zijn dui­zen­den agen­ten van el­ders in Span­je naar Ca­ta­lonië ge­stuurd om het il­le­ga­le re­fe­ren­dum te ver­hin­de­ren. De Spaan­se vi­ce­pre­mier So­raya Sáenz de San­ta­ma­ria sprak zon­dag haar steun uit voor die po­li­tie­men­sen. „Zij heb­ben zich pro­fes­si­o­neel en op ge­pas­te wij­ze ge­dra­gen”, zei de po­li­ti­ca, die de re­gi­o­na­le au­to­ri­tei­ten „on­ver­ant­woor­de­lijk­heid” ver­weet.

Wat vindt het volk er­van?

Een rui­me meer­der­heid van de Ca­ta­la­nen, wij­zen pei­lin­gen uit, wil een eer­lijk, ook door Span­je er­kend re­fe­ren­dum over de toe­komst van Ca­ta­lonië. Een gro­te min­der­heid van rond de 40 pro­cent zou daar­bij voor on­af­han­ke­lijk­heid stem­men. Bij een eer­der, of­fi­ci­eus re­fe­ren­dum dat de na­ti­o­na­lis­ten in 2014 hiel­den, lag dit per­cen­ta­ge twee keer zo hoog. Hier­bij kwa­men dan ook voor­al aan­han­gers van af­schei­ding op­da­gen. Veel nee-stem­mers boy­cot­ten de stem­min­gen toen. Vol­gens de voor­stan­ders van de breuk met Span­je bre­ken voor­spoe­di­ge tij­den aan om­dat ’Ma­drid al­leen maar geld kost’. Te­gen­stan­ders vre­zen een eco­no­mi­sche te­rug­slag.

DA­VID RA­MOS | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.