DOODSANGST

KIM EINDER WAS VLAK­BIJ DE SCHIET­PAR­TIJ IN LAS VE­G­AS, WAAR­BIJ ZE­KER VIJF­TIG MEN­SEN OMKWAMEN

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ME­TRO/ANP nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

„We za­ten op een ter­ras op de strip, bui­ten klonk li­ve­mu­ziek en tv’s ston­den aan met het ge­luid uit, toen we in­eens op de beel­den za­gen dat er een ’ac­ti­ve shooting’ was”, ver­telt de Ne­der­land­se Kim Einder die met haar vriend va­kan­tie viert in Las Ve­g­as. Ze be­von­den zich niet ver van de plek waar een schut­ter het vuur open­de tij­dens een coun­try­fes­ti­val, waar­bij ze­ker vijf­tig men­sen zijn om­ge­ko­men.

Vol­gens Einder keek iedereen aan­van­ke­lijk ver­baasd naar de tv. „In­eens hoor­den we ge­ra­tel, dat kun­nen door de af­stand haast geen scho­ten zijn ge­weest, maar iedereen ren­de in paniek naar bin­nen. Dan ren je ook voor je le­ven, hoor.” De twee schuil­den ver­vol­gens in een bij­keu­ken, een keu­ken, een ho­tel­ka­mer en ren­den toen de straat over naar een ho­tel waar ze en­ke­le uren in een per­so­neels­kan­ti­ne heb­ben ge­ze­ten. Een­maal daar mocht er nie­mand meer in of uit. „Toen na vijf mi­nu­ten toch nog een deur open­ging, trok ik snel een ta­fel over me heen. Je bent toch wel bang.”

Het stel zat daar met zo’n veer­tig tot vijf­tig an­de­re men­sen en kon al­les li­ve vol­gen op tv. „Op een ge­ge­ven mo­ment hoor je hoe­veel do­den en ge­won­den er zijn ge­val­len.” Na drie uur moch­ten ze weer naar bui­ten. „We kwa­men op een to­taal ver­la­ten strip. Al­le lich­ten brand­den nog en je hoor­de Brit­ney Spe­ars uit de spea­kers, maar ver­der zag je al­leen zwaar be­wa­pen­de agen­ten.”

In­mid­dels zijn Einder en haar vriend weer in hun ei­gen ho­tel en zijn ze re­de­lijk ge­kal­meerd. „Maar dat mo­ment dat je rent, ver­geet je nooit meer.” Vol­gens de Ne­der­land­se wordt over­al op­ge­roe­pen bloed te do­ne­ren. „Ik ben net nog naar een bloed­bank ge­re­den, want ik zat in mijn ho­tel­ka­mer en wil­de iets doen. Ze ac­cep­teer­den al­leen geen bloed van Eu­ro­pe­a­nen. De sfeer daar was heel bij­zon­der. Het was er over­vol, veel jon­ge men­sen. De rij stond tot ver bui­ten de deur en iedereen klap­te voor je.”

Ze vond de Ame­ri­ka­nen wel op­val­lend stil. „Ik ben ge­wend dat ze al­tijd wel kweb­be­len. Maar iedereen keek tv en stond voor zich uit te sta­ren. Mis­schien om­dat het de zwaar­ste schiet­par­tij ooit is in de VS. Het leek bij­na als­of ze wel wat ge­wend zijn, maar in de­ze groot­te niet.’

‘Dat mo­ment dat je rent, ver­geet je nooit meer.’ Kim Einder

DA­VID BECKER | GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.