Ca­ta­la­nen wil­len door

CA­TA­LA­NEN WIL­LEN ON­AF­HAN­KE­LIJK­HEID: WAT NU?

Metro Holland (Holland) - - Front Page - DAI­SY HEYER d.heyer@tmg.nl

Een ver­bo­den re­fe­ren­dum, waar­in 90 pro­cent van de stem­mers voor on­af­han­ke­lijk­heid kiest. Voeg daar­bij enor­me do­sis ge­weld tus­sen kie­zers en de Spaan­se po­li­tie. Wat nu?

Chris Aal­berts, spe­ci­a­list in de re­la­tie tus­sen bur­gers en po­li­tiek, is hel­der: „Het re­fe­ren­dum is on­wet­tig en de men­sen die hele­maal niet wil­len af­schei­den gaan na­tuur­lijk veel min­der snel naar stem­lo­ka­len waar het er zo ge­weld­da­dig aan toe ging, dan men­sen die het wél heel graag wil­len. De re­sul­ta­ten zijn daar­om niet be­paald re­pre­sen­ta­tief. En nu zijn ze veel ver­der van huis in Span­je.”

Dat het re­fe­ren­dum über­haupt ver­bo­den werd, schoot bij veel Ca­ta­la­nen in het ver­keer­de keel­gat. „Span­je gunt ons geen de­mo­cra­tie”, klonk het in de me­dia. „Dat hangt er maar net af wat je onder de­mo­cra­tie ver­staat”, al­dus Aal­berts.

„Span­je is een de­mo­cra­tisch land, met wet­ten en re­gels en een grond­wet. Ook voor het la­ten plaats­vin­den van een re­fe­ren­dum zijn re­gels ge­maakt. Je kunt je dan niet op­eens zo­maar niet aan die re­gels hou­den en zelf be­slis­sen een re­fe­ren­dum te hou­den. Daar­door blijft dat re­fe­ren­dum na­tuur­lijk on­wet­tig. Wat ove­ri­gens niet zegt dat het oké is hoe de Spaan­se po­li­tie heeft ge­han­deld.”

Want door­dat het hier­bij ging om een on­wet­tig re­fe­ren­dum, trok de po­li­tie al­les uit de kast om het re­fe­ren­dum te­gen te gaan. Wat daar­bij mee­speelt is dat de rest van Span­je hele­maal niet wil dat Ca­ta­lonië on­af­han­ke­lijk wordt. Voor­al de groot­ste par­tij van Span­je van pre­mier Ra­joy, de Par­ti­do Po­pu­lar, heeft al­tijd ge­zegd dit fel te­gen te gaan.

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft in­mid­dels al­le par­tij­en in Span­je op­ge­roe­pen om ‘heel snel’ met el­kaar in ge­sprek te gaan over Ca­ta­lonië. Vol­gens Aal­berts een ‘ty­pi­sche Eu­ro­p­are­ac­tie’, maar wel de eni­ge de­ge­lij­ke op­los­sing. „De ide­a­le op­los­sing is in ie­der ge­val niet op el­kaar in­hak­ken, zo­als nu ge­beurt. Maar ook re­fe­ren­da die ei­gen­lijk niets waard zijn, zijn geen op­los­sin­gen. Men had met­een al met el­kaar om de ta­fel moe­ten gaan.”

Want het ge­doe stopt - na­tuur­lijk - niet bij de uit­slag van het re­fe­ren­dum. De Ca­ta­laan­se pre­si­dent Car­les Puig­de­mont is gis­te­ren met zijn ka­bi­net bij­een­ge­ko­men. Hij meld­de zon­dag al de woor­den: „Wij bur­gers van Ca­ta­lonië heb­ben het recht ge­won­nen om een on­af­han­ke­lij­ke staat te heb­ben in de vorm van een re­pu­bliek” en meent ook dat de uit­slag van het re­fe­ren­dum gel­dig én bin­dend is. Daar­naast wil hij een on­der­zoek naar het po­li­tie­ge­weld van af­ge­lo­pen week­end.

Puig­de­mont zegt niet uit te zijn op een „trau­ma­ti­sche af­schei­ding” van Span­je, maar wil wel graag tot een nieu­we ver­stand­hou­ding met Ma­drid ko­men. Ook de Spaan­se pre­mier Ra­joy gaat in ge­sprek met ver­schil­len­de par­tij­lei­ders over wat er ver­der moet ge­beu­ren met de uit­komst van het re­fe­ren­dum.

JUAN CAR­LOS CARDENAS | EPA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.