Seks met een ro­bot: zou jij het doen?

Wel­kom in het jaar 2050. De ro­bots heb­ben de pros­ti­tu­ees van vlees en bloed ver­dre­ven van de Wal­len en wor­den al­om ge­roemd om hun pres­ta­ties in bed. In het stad­huis van Utrecht vindt het ene na het an­de­re hu­we­lijk tus­sen mens en ro­bot plaats. Doch­ter­lief

Metro Holland (Holland) - - Front Page - MA­RIE­KE VAN DER VOORT m.van.der.voort@tmg.nl

Sci­en­ce­fic­ti­on? Niet als het aan veel ro­bo­ti­ca-ex­perts ligt. Ex-schaak­groot­mees­ter Da­vid Le­vy stel­de tien jaar ge­le­den al dat seks tus­sen men­sen en ro­bots rond 2050 de nor­maal­ste zaak van de we­reld is. Met zijn proef­schrift Lo­ve and sex with

ro­bots pro­mo­veer­de hij aan de Uni­ver­si­teit Maas­tricht. Eerst is het nog een ta­boe. Maar op ter­mijn vin­den we het dood­nor­maal en is het in steeds meer lan­den mo­ge­lijk om met je ro­bot te trou­wen, schreef hij in 2007. „Ja, daar sta ik nog steeds vol­le­dig ach­ter”, ver­telt Le­vy van­uit zijn woon­plaats Lon­den. „En het pro­gres­sie­ve Ne­der­land zal een van de eer­ste lan­den zijn waar we mens-ro­bot­brui­lof­ten gaan zien.”

Kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie

Qua ui­ter­lijk is de hu­ma­noid-ro­bot er bij­na. Er zijn nu al ro­bots die van een paar me­ter af­stand am­per zijn te on­der­schei­den van men­sen. Maar voor­dat lief­de voor en seks met ro­bots ge­ac­cep­teerd is, moet er nog veel ge­beu­ren. „Voor­al op het ge­bied van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie zijn veel stap­pen no­dig. Het voe­ren van ge­sprek­ken zo­als jij en ik nu doen, is de groot­ste uit­da­ging voor de ko­men­de twin­tig jaar”, zegt Le­vy.

„Als ie­mand in Lon­den bij­voor­beeld vraagt ‘Ex­cu­se, Tra­fal­gar?’, moet de com­pu­ter met­een be­grij­pen dat hij het be­ken­de plein in Lon­den zoekt en geen in­for­ma­tie over de Slag bij Tra­fal­gar. Voor ons is dat lo­gisch, voor een com­pu­ter niet. Op ter­mijn ge­loof ik ech­ter ze­ker dat een sce­na­rio als in de film Her mo­ge­lijk is.” In de­ze pro­duc­tie wordt een man ver­liefd op een stem van een com­pu­ter­sys­teem, en denkt hij in ‘haar’ de ide­a­le part­ner te heb­ben ge­von­den.

Ook duurt het nog een tijd voor­dat ro­bots zich even soe­pel kun­nen voort­be­we­gen als men­sen. Vol­gens Mar­cel Heer­ink, die lei­ding geeft aan het lec­to­raat Ro­bo­ti­ca van ho­ge­school Win­des­heim, is dit zelfs de groot­ste uit­da­ging. „Ro­bots heb­ben moei­te om de ene stap na de an­de­re te zet­ten. Bo­ven­dien zijn ze kwets­baar. Als ze val­len, kun­nen ze vaak niet zelf over­eind ko­men. Daar­naast is de kans groot dat er iets stuk is. Maar ik ver­wacht dat ro­bots over twin­tig tot der­tig jaar op een zeer men­se­lij­ke ma­nier kun­nen be­we­gen.”

Ac­cep­ta­tie

Pro­fes­sor Adri­an Da­vid Che­ok voor­spelt dat het voor 2030 al heel moei­lijk zal zijn om men­sen van hu­ma­noid-ro­bots te on­der­schei­den. De ac­cep­ta­tie zal daar­mee ook snel groei­en, denkt de hoofd­re­dac­teur van Lo­vo­tics, een aca­de­misch ma­ga­zi­ne over lief­de voor en vriend­schap met ro­bots. „Mo­men­teel stel­len veel men­sen nog dat ze nooit wil­len trou­wen met een ro­bot, laat staan er seks mee heb­ben. Ze vin­den de ge­dach­te vaak nog weer­zin­wek­kend, of sim­pel­weg te vreemd. Zo­lang seks­ro­bots ver­e­del­de pop­pen zijn, zal dat zo blij­ven. Maar zo­dra ze zo­wel qua ui­ter­lijk als in hun doen en la­ten meer op men­sen gaan lij­ken, zal dat ver­an­de­ren.” Die ont­wik­ke­ling gaat snel­ler dan de mees­ten den­ken, zegt Che­ok, die in de­cem­ber me­de-or­ga­ni­sa­tor is van The In­ter­na­ti­o­nal Con­gress on Lo­ve and Sex with Ro­bots. „De ko­men­de tien jaar gaan we al be­hoor­lijk in­tel­li­gen­te seks­ro­bots zien. En zo­dra men­se­lij­ke seks­ro­bots ge­brui­ke­lijk zijn, is lief­de of vriend­schap voor ze voe­len de vol­gen­de stap.”

Nieu­we seks­ro­bot

De komst van de nieuw­ste seks­ro­bot van Abyss Cre­a­ti­ons eind dit jaar, zal vol­gens Le­vy ook zor­gen voor een gro­te­re be­kend­heid met het fe­no­meen. „Dit is ver­moe­de­lijk de meest ge­a­van­ceer­de seks­ro­bot. De vraag naar seks­ro­bots zal pal na de lan­ce­ring al groei­en, waar­door ze straks ook be­taal­baar wor­den voor de ‘ge­wo­ne’ man en vrouw.”

Met het pro­ject Re­al­bo­tix heeft Abyss Cre­a­ti­ons het plat­form Har­mo­ny AI ont­wik­keld, om kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie aan de Re­alDoll-pop­pen toe te voe­gen. Van­af de­cem­ber is het mo­ge­lijk om via dit plat­form te com­mu­ni­ce­ren met het ro­bo­ti­sche hoofd van een pop. Ze kan haar hoofd, ogen en mond be­we­gen, knip­ogen en een ge­sprek­je voe­ren. Door de si­li­co­nen laag op zo­wel ge­zicht als lijf voelt de pop zacht aan. Het hoofd kost 10.000 dol­lar. Dat kan je op het li­chaam van een van de Re­alDolls be­ves­ti­gen, die je voor zo’n 5000 tot 6000 dol­lar koopt. Van de Re­alDolls zijn we­reld­wijd ruim 6000 exem­pla­ren ver­kocht. Naast de VS le­vert het be­drijf veel aan Ca­na­da, En­ge­land en Duits­land. „Maar ook in Ne­der­land heb­ben we klan­ten”, ver­telt Gui­le Lin­d­roth, spe­ci­a­list kunst­ma­ti­ge in­tel­li-

‘Seks­ro­bots kun­nen voor som­mi­gen écht een uit­komst zijn.’ Adri­an Da­vid Che­ok

gen­tie van het Re­al­bo­tix-team. Met zijn col­le­ga’s werkt hij even­eens aan een man­ne­lij­ke ro­bo­ti­sche pop. „Een per­fec­te ko­pie van een mens is ons uit­ein­de­lij­ke doel. We stre­ven naar een ro­bot die je ook echt als je vriend of vrien­din kunt be­schou­wen.”

Al­le­maal aan de ro­bot­seks

Zit­ten we straks dan mas­saal aan de ro­bot­lief­de en –seks? Nee, voor­spelt Che­ok. „De een zal lie­ver voor een ro­bot gaan, de an­der voor een mens. Vast staat dat het voor som­mi­gen écht een uit­komst kan zijn. Denk bij­voor­beeld aan ie­mand die door een li­cha­me­lij­ke of so­ci­a­le be­per­king niet in staat is een in­tie­me re­la­tie aan te gaan met een mens.”

Ro­bo­ti­ca-ex­pert Heer­ink schreef in 2013 al in zijn boek Zo­lang je ro­bot maar

van je houdt dat je in ho­tels in Zuid-Ko­rea een seks­ro­bot kunt hu­ren in een doll ex­pe­rien­ce room. Kos­ten: twee tien­tjes per uur. Zijn ro­bot­hoe­ren straks dan ook in ons land heel nor­maal?

Ro­bot­hoe­ren op de Wal­len

We­ten­schap­pers Ian Yeo­man en Mi­chel­le Mars den­ken van wel. Zij schrij­ven in hun ar­ti­kel Ro­bots, men and sex tou­rism, ge­pu­bli­ceerd in ma­ga­zi­ne Fu­tu­res, dat seks­ro­bots in 2050 de Am­ster­dam­se Wal­len zul­len do­mi­ne­ren. Ze stel­len zich voor hoe een seks­club er in de toe­komst uit­ziet en ba­se­ren zich daar­bij op het bor­deel Yab Yum, dat in 2008 de deu­ren sloot. „Yub-Yum is een uniek bor­deel, be­mand door an­droids. […] De club biedt een sca­la aan sek­su­e­le go­den en go­din­nen […] Al­le ro­bots zijn ge­pro­gram­meerd om el­ke dienst te ver­rich­ten en el­ke wens te ver­vul­len.”

De Wal­len ge­do­mi­neerd door le­vens­ech­te seks­ro­bots, kan het echt? „Ja”, stel­len Che­ok, Le­vy en Heer­ink. „In de wes­ter­se we­reld kan het ook ze­ker een uit­komst zijn in de strijd te­gen men­sen­han­del, sek­su­eel ge­weld en soa”, zijn Le­vy en Heer­ink het bo­ven­dien eens.

„On­zin”, coun­tert Ka­th­leen Ri­chard­son, pro­fes­sor of Ethics and Cul­tu­re of Ro­bots and Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce aan De Mont­fort Uni­ver­si­ty in Lei­ces­ter. „In Ame­ri­ka is er nu één pop die haar ogen kan be­we­gen en een paar woor­den kan zeg­gen, veel be­ter wordt dat nooit.”

Koop­waar

Vol­gens Ri­chard­son wer­ken seks­pop­pen en –ro­bots seks­de­lic­ten juist in de hand. „Het is ver­ach­te­lijk om speel­goed te ma­ken in de vorm van vrou­wen die je in por­no­films ziet. Je wekt daar­mee de il­lu­sie dat men­sen koop­waar zijn, een ge­bruiks­voor­werp. Seks­pop­pen en –ro­bots zijn geen on­schul­di­ge speel­tjes. Door­dat vrou­wen meer en meer als ob­ject wor­den ge­zien, dreigt een toe­na­me van sek­su­eel ge­weld je­gens hen.”

Che­ok be­strijdt de­ze the­o­rie. „Ooit werd ook ge­dacht dat het kij­ken van por­no zou lei­den tot meer ver­krach­tin­gen. Veel stu­dies heb­ben ech­ter aan­ge­toond dat er geen di­rect ver­band is.”

Le­vy stelt bo­ven­dien dat vrou­wen net zo­veel be­hoef­te aan seks­ro­bots heb­ben als man­nen. „Ont­zet­tend veel vrou­wen heb­ben een vi­bra­tor in hun nacht­kast­je. Dan kun je me niet ver­tel­len dat zij geen in­te­res­se heb­ben in seks­ro­bots.”

De po­pu­lai­re Gi­go­lo Joe, uit de Ste­ven Spiel­berg-film A.I. (2001), il­lu­streert dit vol­gens Heer­ink mooi. „Hij speelt per­fect in op hun be­hoef­ten en is daar­mee de ide­a­le min­naar.”

Ver­stoor­de re­la­ties

Ri­chard­son vreest dat de op­mars van seks­ro­bots ge­paard gaat met een ver­stoor­de re­la­tie tus­sen man­nen en vrou­wen. „Seks­ro­bots ma­ken in­ti­mi­teit tus­sen man­nen en vrou­wen ka­pot.”

Kun­nen ro­bots in­der­daad ge­vaar­lijk zijn voor de re­la­tie tus­sen men­sen on­der­ling? „Als je al­leen nog maar met ro­bots om zou gaan, wel”, stelt Che­ok. „Ik kan me dan ook goed voor­stel­len dat we straks op­ge­voed wor­den met de bood­schap dat ro­bots erg ver­sla­vend kun­nen zijn, net als in­ter­net of al­co­hol.”

Heer­ink be­na­drukt dat ro­bots juist ook heel heil­zaam kun­nen wer­ken. „Als je ro­bots tij­de­lijk ge­bruikt om meer te le­ren over men­se­lij­ke in­ter­ac­tie, kun­nen ze van gro­te waar­de zijn. Denk bij­voor­beeld aan de film Her, waar­bij de stem van het com­pu­ter­sys­teem voor de hoofd­per­soon uit­ein­de­lijk een hulp­mid­del is om be­ter lief te heb­ben dan voor­heen.”

Ver­bod

Ri­chard­son zou met haar Cam­paign Against Sex Ro­bots het liefst zien dat de pro­duc­tie van seks­ro­bots in zijn ge­heel aan ban­den wordt ge­legd. „On­mo­ge­lijk”, stel­len Le­vy en Che­ok. „Het is be­ter om te ac­cep­te­ren dat ze er ko­men en ver­ant­woord te an­ti­ci­pe­ren op ethi­sche kwes­ties die met hun komst ge­paard gaan.”

‘Vrou­wen heb­ben net zo­veel be­hoef­te aan seks­ro­bots als man­nen.’ Da­vid Le­vy

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.