SCHUT­TER LAS VE­G­AS WAS 64-JA­RI­GE STEP­HEN PAD­DOCK

Metro Holland (Holland) - - News -

De schut­ter die ten min­ste vijf­tig men­sen dood­schoot en voor zo’n 200 ge­won­den zorg­de op de we­reld­be­roem­de strip in Las Ve­g­as, is de 64-ja­ri­ge Step­hen Pad­dock. Dat heeft de Ame­ri­kaan­se po­li­tie be­ves­tigd.

De man heeft zich­zelf om het le­ven ge­bracht. Ook is dui­de­lijk dat de man de be­schik­king had over ze­ker tien vuur­wa­pens. Hij han­del­de al­leen en zou geen ter­ro­ris­tisch mo­tief heb­ben.

De man zou don­der­dag zijn in­trek in het ho­tel heb­ben ge­no­men van waar­uit hij zon­dag­avond (plaat­se­lij­ke tijd) het vuur open­de op de be­zoe­kers van een mu­ziek­fes­ti­val. De schut­ter is ge­von­den in een ho­tel­ka­mer op de 31e ver­die­ping van het Manda­lay Bay Ho­tel.

Pad­dock was een blan­ke man die al vijf jaar in Ne­va­da woon­de en sinds 2016 in Mesqui­te, op zo’n 130 ki­lo­me­ter van Las Ve­g­as. De po­li­tie linkt hem voor­lo­pig niet aan mi­li­tan­te of ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­ties. Wat zijn mo­tief wel was, moet nog blij­ken. Mo­ge­lijk kan zijn huis­ge­noot Ma­ri­lou Dan­ley meer in­for­ma­tie ver­schaf­fen. Zij is in­tus­sen op­ge­pakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.