Ide­a­le hond vin­den is zo sim­pel niet

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ANNE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Het is van­daag Die­ren­dag. Een nieu­we hond of kat uit­zoe­ken blijkt nog best las­tig. Mat­ching­web­si­te Ver­huis­die­ren laat die­ren en baas­jes daar­om met el­kaar da­ten. „Een huis­dier neem je niet zo­maar. Je gaat een re­la­tie aan voor het le­ven.”

Je ide­a­le match vin­den is niet een­vou­dig. Tus­sen mens en mens niet, maar ook niet tus­sen mens en dier. Swi­pen van links naar rechts, zegt niets over het ka­rak­ter dus hoe weet je of er een klik is? Door te da­ten! Ook met je toe­kom­sti­ge huis­dier. Mat­ching­web­si­te Ver­huis­die­ren streeft naar suc­ces­vol­le ‘lo­ve sto­ries’. „Een huis­dier neem je niet zo­maar. Je gaat een re­la­tie aan voor het le­ven.” Fem­ke Pas­qui­no be­gon acht jaar ge­le­den uit een drang naar zin­ge­ving naast haar werk een web­si­te om huis­die­ren die niet meer bij hun baas kon­den blij­ven aan een nieu­we ei­ge­naar te kop­pe­len. Zelf had ze een Dal­ma­ti­ër die al zes ei­ge­na­ren had ge­had - „Wat na­tuur­lijk ab­surd is” - en zocht ze nog een kat. „In de asie­len kon ik geen kat vin­den die bij ons pas­te en op Markt­plaats was ik al snel de weg kwijt”, zegt Pas­qui­no. „In de­ze pe­ri­o­de werd de ene na de an­de­re da­ting­site ge­lan­ceerd. En ik dacht: Waar­om niet een voor huis­die­ren? Een da­ting­site is net zo goed toe­pas­baar op die­ren.”

Er gaan vaak ver­drie­ti­ge re­de­nen schuil ach­ter het af­staan van een huis­dier. De meest voor­ko­men­de re­de­nen die Pas­qui­no ziet zijn ge­zond­heids­pro­ble­men, tijd­ge­brek door een echt­schei­ding, een ver­an­der­de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie of al­ler­gie­ën. De­ze baas­jes wil­len dat hun huis­dier goed te­recht­komt. „Wij mat­chen van­uit de be­hoef­te van het dier. De baas maakt aan de hand van een aan­tal vra­gen een pro­fiel aan. De­ge­ne die een dier zoekt, be­ant­woordt de­zelf­de vra­gen voor hun zoek­pro­fiel. Hier ko­men mat­ches uit voort. Er wordt ge­kop­peld op onder meer ka­rak­ter, leef­om­ge­ving, ge­zins­si­tu­a­tie en be­hoef­ten van het dier.”

Al­leen af­gaan op een leuk snoetje kan dus niet. Want als het dier van het plat­te­land komt, zal hij niet snel aar­den op drie hoog ach­ter in de stad. Als het pro­fiel van het dier niet over­een­komt met jouw zoek­pro­fiel komt het dier ook niet in je match re­sul­ta­ten. „De­ge­ne die een her­plaat­sing zoekt vindt de­ze drem­pel heel fijn. Het brengt een schei­ding aan tus­sen de men­sen die im­pul­sief han­de­len en die­ge­nen die echt op zoek zijn naar een dier.”

Als een match op pa­pier is ge­maakt, wil dat ech­ter niet zeg­gen dat het ver­vol­gens ‘kat in het bak­kie’ is. In de ‘huis­die­ren­bij­slui­ter’ die Pas­qui­no de ou­de en po­ten­ti­ë­le baas aan­raadt te raad­ple­gen, staat be­schre­ven waar­op ge­let moet wor­den. „Het afscheid van een dier gaat vaak met veel ver­driet ge­paard en een nieu­we ei­ge­naar is vaak ver­blindt door ver­liefd­heid. Plan daar­om meer­de­re be­zoe­ken en stel een proef­pe­ri­o­de in waar­bin­nen het dier weer te­rug ge­bracht mag wor­den. Een hond kan bij­voor­beeld heel an­der ge­drag ver­to­nen als hij in een nieuw huis te­recht­komt. En vraag het me­disch dos­sier op.”

In­mid­dels we­ten 38.000 be­zoe­kers per maand het plat­form Ver­huis­die­ren te vin­den en vin­den er maan­de­lijks hon­derd mat­ches plaats. Sinds de nieu­we web­si­te af­ge­lo­pen april li­ve is ge­gaan, groeit dat aan­tal al­leen maar. De ‘hob­by­ma­ti­ge’ web­si­te waar­mee Pas­qui­no be­gon, is een pro­fes­si­o­ne­le web­si­te ge­wor­den waar ze haar han­den vol aan heeft. Ren­de ze voor­heen ma­ra­thons om geld in te za­me­len om de web­si­te in de lucht te kun­nen hou­den, nu is het een full­ti­me baan ge­wor­den en is ze op zoek naar vrij­wil­li­gers die haar wil­len hel­pen bij de ad­mi­ni­stra­tie­ve en re­dac­ti­o­ne­le ta­ken. „Het is waan­zin­nig. Ne­der­land zat blijk­baar echt te wach­ten op zo’n plat­form.”

Pas­qui­no vindt het moe­dig dat veel huis­die­r­ei­ge­na­ren voor het wel­zijn van hun dier kie­zen in plaats van hun ei­gen lief­de voor het dier. Dit re­sul­teert in veel suc­ces­ver­ha­len die zij er op de web­si­te ook uit­licht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.