Rob­ben blijft gewoon brul­len

AAN­VOER­DER ORAN­JE TREKT ZICH NIETS AAN VAN KRI­TIEK OP GE­DRE­VEN GE­DRAG

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

De ken­ners kwa­men su­per­la­tie­ven te kort toen Ar­jen Rob­ben tij­dens het WK in Bra­zi­lië ver­baal op­stond als lei­der. Vlak voor de ver­len­ging van de kwart­fi­na­le te­gen Costa Ri­ca ver­zorg­de hij een pep­talk die voor­al de jon­kies het laat­ste zet­je gaf om tot het ui­ter­ste te gaan. Maar rond de laat­ste WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Bul­ga­rije was er juist veel kri­tiek op de ma­nier waar­op de aan­voer­der van het Ne­der­lands elf­tal de boel op scherp pro­beer­de te zet­ten.

Dat be­gon al in de spe­lers­tun­nel van de Johan Cruijff Arena waar hij schreeu­wend zijn ploeg­ge­no­ten pro­beer­de wak­ker te schud­den. Vlak voor de af­trap ging de 94-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal daar vro­lijk mee ver­der. Hij zwaai­de met zijn ar­men, klap­te hard in zijn han­den en gooi­de er nog een paar kracht­ter­men uit.

Dat hij na de 3-1 ze­ge op de Bul­ga­ren na­ge­noeg in zijn een­tje een ere­ron­de liep om het pu­bliek te be­dan­ken, schoot bij een aan­tal men­sen ook nog eens in het ver­keer­de keel­gat. „Rob­ben moet zo no­dig de ide­a­le cap­tain uit­han­gen”, luid­de de kri­tiek. Het lij­dend voor­werp pro­beert zich daar al­tijd zo snel mo­ge­lijk van af te slui­ten. „In Ne­der­land zijn we al­tijd heel goed in zei­ken, voor­al over rand­za­ken. Maar als aan­voer­der voel ik me na­tuur­lijk wel ver­ant­woor­de­lijk en denk ik na over wat ik wel­licht an­ders had kun­nen doen. Mis­schien had ik al­le jon­gens bij el­kaar moe­ten roe­pen om sa­men dat rond­je langs de tri­bu­nes te lo­pen. Maar voor­dat ik het in de ga­ten had, was het al te laat.”

Maar dat hij ge­maakt de lei­der pro­beert uit te han­gen, lacht Rob­ben weg. Wel ge­volgd door de be­ken­de frons tus­sen zijn wenk­brau­wen. „Ik kom hier al­tijd met de bes­te be­doe­lin­gen en ik wil dol­graag iedereen op sleep­touw ne­men. Ik wil niet al­leen mijn er­va­ring over­bren­gen op de ploeg, maar ook mijn dri­ve. Dit is het mooi­ste dat er is. Echt, ik krijg na veer­tien jaar nog steeds kip­pen­vel als ik op het veld het Wil­hel­mus hoor. De laat­ste ja­ren is het na­tuur­lijk wel iets las­ti­ger ge­wor­den. Voor­heen was het al­leen maar ge­nie­ten om­dat we flui­tend on­ze wed­strij­den won­nen. Dat is nu niet meer zo, dus soms is het ple­zier wel iets min­der. Maar ik geef nog al­tijd al­les wat ik heb. Tot de laat­ste se­con­de, zo­wel op voet­bal­lend ge­bied als op het men­ta­le vlak. Dat heb ik al­tijd op een na­tuur­lij­ke ma­nier ge­daan en dat zal ik blij­ven doen.”

Na af­loop van de wed­strijd te­gen Bul­ga­rije uit­te Rob­ben zijn frus­tra­ties over het ge­brek aan dri­ve bij een groot deel van zijn team­ge­no­ten. Hij had graag ge­zien dat er met veel meer vuur op nog meer goals zou wor­den ge­jaagd, want in de strijd met Zwe­den om de twee­de plaats is het doel­sal­do van le­vens­be­lang. Rob­ben: „Ik heb geen spijt van wat ik na de wed­strijd heb ge­zegd over het ge­brek aan dri­ve in het elf­tal. Zo zag ik het nu een­maal. We moe­ten met z’n al­len don­ders­goed be­sef­fen waar het om gaat en daar echt al­les voor ge­ven. Echt ál­les. Nou, dat mis­te ik een klein beet­je om nóg meer doel­pun­ten te ma­ken te­gen Bul­ga­rije.”

Toen hij maan­dag­avond in de taxi naar het spe­lers­ho­tel van Oran­je in Noordwijk zat, dacht hij geen mo­ment dat het wel­eens de laat­ste keer zou kun­nen zijn dat hij zich bij het Ne­der­lands elf­tal meldt. Als het WK van vol­gend jaar in Rus­land aan zijn neus voor­bij­gaat is de kans groot dat de 33-ja­ri­ge Rob­ben afscheid neemt als in­ter­na­ti­o­nal. „Ik doe daar geen uit­spra­ken over, ook niet na de ko­men­de twee wed­strij­den, dus die vraag hoe­ven jul­lie dan niet op­nieuw te stel­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.