Syl­via deed het in haar broek van het la­chen

De Ne­der­land­se ac­tri­ce Syl­via Hoeks schit­tert in Bla­de Run­ner 2049 naast Har­ri­son Ford en Ry­an Gos­ling. ‘Ik vind het leuk om me­zelf een beet­je te ont­wik­ke­len.’

Metro Holland (Holland) - - Front Page -

te dus als­nog in mijn broek, maar dan van het la­chen!”

Tij­dens de voor­be­rei­ding op de rol van Luv viel er niet zo heel veel te lach­ten. Syl­via moest maar liefst ze­ven ki­lo in spier­mas­sa aan­ko­men en dat be­te­ken­de zes da­gen in de week, zes uur lang trai­nen trai­nen trai­nen. „Ik be­gon met an­der­half uur ge­wicht­hef­fen, daar­na twee­ëneen­half uur car­dio en ein­dig­de met twee uur vecht­trai­ning. Op zon­da­gen was ik daar­door echt dood en lag ik uit­ge­blust op de bank”, ver­tel­de Hoeks tij­dens de Bla­de Run­ner-pers­con­fe­ren­tie in Amsterdam.

In­mid­dels drup­pe­len de eer­ste re­cen­sies van Bla­de Run­ner 2049 bin­nen en het lijkt er­op dat Syl­via’s har­de wer­ken in de 200 mil­joen dol­lar kos­ten­de film be­loond wordt. Het Ame­ri­kaan­se USA To­day noemt haar werk ‘frea­ki­ly in­ten­se’ en het Brit­se The Gu­ar­di­an spreekt van ’su­perb’, wat zo­iets als ex­cel­lent be­te­kent. Een goed be­gin van ho­pe­lijk een glans­rij­ke car­ri­è­re in Hol­ly­wood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.