Hoe een mul­ti­mil­jo­nair een kil­ler werd

VE­G­AS-SCHUT­TER STEP­HEN PAD­DOCK WAS STEENRIJKE VASTGOEDBELEGGER EN ZOON VAN BANKOVERVALLER

Metro Holland (Holland) - - Front Page - LI­SA VERMEIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Het is de do­de­lijk­ste schiet­par­tij die ooit heeft plaats­ge­von­den in de Ver­e­nig­de Sta­ten. De 64-ja­ri­ge Step­hen Pad­dock heeft 59 do­den en 527 ge­won­den op zijn ge­we­ten. Wie was de­ze rij­ke vast­goed­han­de­laar en zoon van een be­ruch­te bankovervaller? En: wat was zijn mo­tief ?

Het is nog al­tijd on­be­kend waar­om Pad­dock de­ze enor­me aanslag heeft ge­pleegd. Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) heeft de aanslag op­ge­ëist, maar de FBI ge­looft niet dat de schut­ter ban­den had met in­ter­na­ti­o­naal ter­ro­ris­me. De vraag waar­om Step­hen zo’n gru­we­lij­ke daad heeft be­gaan, is nog moei­lijk te be­ant­woor­den, maar vol­gens Step­hens broer Eric wa­ren er geen voor­te­ke­nen voor de daad van zijn broer.

Zijn fa­mi­lie om­schrijft Step­hen als een rus­ti­ge man. Vol­gens Eric was hij de minst ge­weld­da­di­ge van de drie broers. „Hij was ie­mand die crui­ses maak­te, re­gel­ma­tig een gok­je waag­de in het ca­si­no en ie­mand die zijn moe­der een doos met koek­jes zou stu­ren”, zei hij te­gen CNN. De laat­ste keer dat de twee el­kaar spra­ken was twee we­ken ge­le­den, hij wil­de we­ten hoe het met hun 90-ja­ri­ge moe­der ging na­dat storm Ir­ma de staat Flo­ri­da had ge­teis­terd. Het beeld dat zijn broer be­schrijft is in groot con­trast met zijn daad van maan­dag en vol­gens Eric moe­ten de stop­pen er­gens bij hem zijn door­ge­sla­gen.

Step­hen was ge­trouwd met Ma­ri­lou Dan­ley. Kin­de­ren heeft hij niet. In eer­ste in­stan­tie werd ge­dacht dat zijn 62-ja­ri­ge vrouw ook be­trok­ken was bij de schiet­par­tij, maar la­ter bleek dat de vrouw in het bui­ten­land ver­bleef. Wel heeft Step­hen in­ge­checkt met haar iden­ti­teits­be­wijs. Ma­ri­lou is door de po­li­tie op­ge­spoord en ver­hoord, maar ze is geen ver­dach­te meer.

Het stel woon­de sinds 2015 in het klei­ne plaats­je Mesqui­te, vlak bij de grens met Ari­zo­na. Tij­dens een huis­zoe­king heeft de po­li­tie min­stens acht­tien wa­pens, ex­plo­sie­ven en dui­zen­den ko­gels aan­ge­trof­fen. Ook in zijn au­to werd am­mo­ni­um­ni­traat aan­ge­trof­fen, een grond­stof voor ex­plo­sie­ven. Het is niet dui­de­lijk of Step­hen nog plan­nen had met de­ze ex­plo­sie­ven.

Step­hen was een suc­ces­vol­le rij­ke vastgoedbelegger en be­zat ver­schil­len­de ap­par­te­men­ten en hui­zen. De laat­ste ja­ren gaf hij zijn geld graag uit in het ca­si­no, waar hij op hoog ni­veau gok­te, van­daar zijn be­zoek­jes aan Las Ve­g­as. De gok­ker zat goed in de slap­pe was en van gok­schul­den schij­nen dan ook geen spra­ke te zijn. De pen­si­o­na­do was bij de po­li­tie in Las Ve­g­as al­leen be­kend van­we­ge een ver­keers­over­tre­ding. Met de po­li­tie in Mesqui­te kwam hij nooit in aan­ra­king. De 64-ja­ri­ge man was in het be­zit van een vlieg­li­cen­tie en een jacht­ver­gun­ning voor Alas­ka.

Zijn va­der, Ben­ja­min Hoskins Pad­dock, was wél een be­ken­de bij de po­li­tie. Hij was een be­ruch­te bankovervaller, die ja­ren­lang werd ge­zocht door de FBI. In 1969 plaatste de FBI hem zelfs op een lijst van meest ge­zoch­te cri­mi­ne­len. Ben­ja­min werd om­schre­ven als psy­cho­pa­tisch en ge­vaar­lijk, meldt NY Ti­mes. De broers groei­den al­leen op met hun moe­der en tij­dens hun jeugd woon­den zij in ver­schil­len­de sta­ten in de VS.

Ben­ja­min Pad­dock werk­te als re­pa­ra­teur en hij ver­kocht vuil­nis­af­val om rond te ko­men, maar kwam uit­ein­de­lijk op het ver­keer­de pad te­recht. In an­der­half jaar tijd be­roof­de hij twee ban­ken, zijn buit werd ge­schat op 25.000 dol­lar. Toen Step­hen 8 jaar oud was, werd zijn va­der ver­oor­deeld tot twin­tig jaar cel­straf. De­ze straf heeft hij nooit uit­ge­ze­ten, want hij wist te ont­snap­pen uit de ge­van­ge­nis in Texas.

AFP PHOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.