Mi­nis­ter Hen­nis stapt op na de­bat over mor­tie­ron­ge­luk

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

Mi­nis­ter Je­a­ni­ne Hen­nis van De­fen­sie is gis­ter­avond op­ge­stapt van­we­ge fou­ten rond het do­de­lij­ke mor­tie­ron­ge­luk in Ma­li. Ook Com­man­dant der Strijd­krach­ten Mid­den­dorp stap­te op. De mi­nis­ter er­ken­de gis­te­ren in het de­bat in de Twee­de Ka­mer dat zij niet goed heeft ge­re­a­geerd na de pu­bli­ca­tie van het ver­nie­ti­gen­de rap­port van de On­der­zoeks­raad voor Vei­lig­heid over het fa­ta­le on­ge­luk. Ze zegt dat het op­tre­den „knul­lig” was. Ook liet ze we­ten zich steeds af te vra­gen wat zij had kun­nen doen om het te voor­ko­men.

De Twee­de Ka­mer had wei­nig me­de­do­gen met Hen­nis. PvdA-Ka­mer­lid Kir­sten van den Hul sprak van een „ont­luis­te­rend beeld” toen Hen­nis vol­gens haar ook nog eens de con­clu­sies van het ver­nie­ti­gen­de rap­port pro­beer­de te ba­ga­tel­li­se­ren. De PVV vroeg Hen­nis om met­een op te stap­pen. Ook an­de­ren oor­deel­den hard, waar­on­der de par­tij­en van de be­oog­de nieu­we co­a­li­tie. Zo zei D66-Ka­mer­lid Sa­li­ma Bel­haj het „struc­tu­reel” mis is bij De­fen­sie en dat de or­ga­ni­sa­tie con­se­quent te wei­nig aan­dacht heeft voor de vei­lig­heid van de me­de­wer­kers.

Thier­ry Bau­det van Fo­rum voor De­mo­cra­tie ver­scheen in een hal­ve mi­li­tai­re out­fit ach­ter het spreek­ge­stoel­te. Vol­gens hem ko­pen mi­li­tai­ren op mis­sie zelf ma­te­ri­aal om­dat De­fen­sie geen goe­de spul­len zou mee­ge­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.