Hu­we­lijk krijgt twee­de kans

De re­la­tie van Ry­an Ba­bel met het Ne­der­lands elf­tal is nooit heel goed ge­weest. Nu is de aan­val­ler te­rug om Oran­je naar het WK te schie­ten.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - SAN­DER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Ry­an Ba­bel stond zes jaar ge­le­den op 42 in­ter­lands en daar staat hij van­daag nog steeds op. „Dat is in­der­daad bi­zar”, zegt de in­mid­dels 30-ja­ri­ge aan­val­ler van Be­sik­tas. „Ik vraag me af op hoe­veel in­ter­lands ik had ge­staan als ik braaf bij Ajax was blij­ven spe­len.” Maar braaf de ge­ëf­fen­de pa­den af­lo­pen is niets voor Ry­an Ba­bel. Hij kiest soms met zijn hart, maar ook vaak met zijn ver­stand. Het bracht hem een ver­rijkt le­ven met avon­tu­ren in En­ge­land, Duits­land, Tur­kije, Span­je en de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten. Ba­bel en Oran­je is nooit een ge­wel­dig hu­we­lijk ge­weest, maar de oud-Aja­cied is toch trots en blij dat hij na zes jaar ein­de­lijk weer eens uit­ge­no­digd is door de bonds­coach.

En hij is in vorm. Met de Turk­se top­club Be­sik­tas werd hij af­ge­lo­pen sei­zoen kam­pi­oen en ook de hui­di­ge jaar­gang is Ba­bel goed be­gon­nen met vijf goals in ne­gen wed­strij­den, waar­van twee in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Tij­dens het in­ter­view in Ho­tel Huis ter Duin legt Ba­bel zijn te­le­foon neer naast die van de ver­slag­ge­vers. Hij neemt zijn ei­gen in­ter­view op. „Dat doe ik uit er­va­ring. Ik heb het he­laas wel­eens moe­ten ge­brui­ken om­dat er ver­keerd ge­quo­t­ed was. Dat was in Span­je bij De­por­ti­vo La Cor­u­na, toen had­den jour­na­lis­ten een woord­je weg­ge­la­ten waar­door een tekst van mij plot­se­ling een heel ne­ga­tie­ve la­ding kreeg. Sinds­dien neem ik mijn in­ter­views ook al­tijd zelf op.”

Bij het Ne­der­lands elf­tal moest hij veel spe­lers die hij niet ken­de een hand­je ge­ven. „Dat klopt, maar het is leuk om weer bij Oran­je te zijn. Voor mij is het een uit­da­ging en ik heb er zin in. Veel men­sen in Ne­der­land heb­ben nog een beeld van mij uit het ver­le­den. Die den­ken dat ik een be­paald ni­veau niet meer kan ha­len en dat mijn car­ri­è­re al ja­ren voor­bij is.”

Toch be­grijp Ba­bel zijn cri­ti­cas­ters wel enigs­zins. „Voor­al de stap naar Al-Ain in de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten von­den de men­sen vreemd. Voor mij was het een avon­tuur, een reis. Ik had nooit het ge­voel dat dat mijn eind­sta­ti­on zou zijn. Ik be­grijp dat de bui­ten­we­reld die stap raar vond. Op dat mo­ment was ik niet meer met het Ne­der­land elf­tal be­zig. Ik koos toen voor me­zelf en te­ken­de een zeer aan­trek­ke­lijk con­tract voor twee jaar.”

Dat avon­tuur ver­liep niet zo­als hij ver­wacht had. „We had­den de der­by verloren en on­ze fans wa­ren woe­dend en gooi­de hun san­da­len naar ons toe. Ik kreeg een san­daal op mijn schou­der en dat was ik hele­maal niet ge­wend. Ik heb veel mee­ge­maakt, maar dit vond ik zo res­pect­loos. In emo­tie gooi­de ik die slip­per te­rug het pu­bliek in, dat was ei­gen­lijk met­een het ein­de van mijn car­ri­è­re bij Al-Ain. Dat wist ik toen nog niet. De fans eis­ten dat ik het shirt van de club niet meer mocht dra­gen. De club­lei­ding steun­de de sup­por­ters en zei te­gen mij: ‘bel je zaak­waar­ne­mer maar’. Dat was lek­ker, toen zat ik er net drie maan­den.”

Ba­bel koos in zijn loop­baan vaak voor clubs met Oran­je in zijn ach­ter­hoofd, maar nooit kreeg hij een uit­no­di­ging. „Dat was te­leur­stel­lend.” Juist nu hij Oran­je vol­le­dig uit zijn hoofd had ge­zet, kreeg hij een bel­le­tje van de bonds­coach. „Dat be­wijst maar weer. Soms moet je iets los­la­ten om te be­rei­ken wat je wilt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.