Gio­van­ca zingt voor girl­po­wer

Als am­bas­sa­deur van Plan Ne­der­land zet zan­ge­res Gio­van­ca zich in al ja­ren­lang in voor de po­si­tie van meis­jes we­reld­wijd. Op We­reld­meis­jes­dag vraagt ze hier nog eens ex­tra aan­dacht voor met een ex­clu­sief con­cert, dat ze sa­men met ver­schil­len­de ar­ties­ten ge

Metro Holland (Holland) - - Front Page - MIRTHE DIEMEL nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Clau­dia de Breij, Sa­bri­na Star­ke, Dig­gy Dex en Lakshmi: dat zijn de na­men waar­mee Gio­van­ca op 11 ok­to­ber op het po­di­um in het Am­ster­dam­se Pa­ra­diso staat. Een bij­zon­de­re mix van ar­ties­ten, ver­telt ze la­chend. „Zeg nou zelf: wan­neer zie je dit groep­je nou bij el­kaar?”

Gio­van­ca stel­de het con­cert­pro­gram­ma voor We­reld­meis­jes­dag zelf sa­men. „Ik zocht mu­zi­kan­ten die het the­ma Girl­Po­wer in mijn ogen een ex­tra boost kon­den ge­ven met per­soon­lij­ke ver­ha­len en liedjes. Zo zijn Sa­bri­na en Clau­dia in mijn ogen enorm po­si­tie­ve, krach­ti­ge vrou­wen en moe­ders. Kijk al­leen al naar Clau­dia: zij gaf als eer­ste vrou­we­lij­ke ca­ba­re­ti­è­re een ou­de­jaars­con­fe­ren­ce op te­le­vi­sie. Ook Dig­gy Dex vind ik een in­spi­re­ren­de, jon­ge va­der. En Lakshmi is het toon­beeld van girl­po­wer: ’doe je ding en dan kom je er.”

Het con­cert is slechts een van de din­gen die Gio­van­ca als am­bas­sa­deur voor Plan Ne­der­land doet. Ook reis­de ze al een paar keer af naar ver­schil­len­de ont­wik­ke­lings­lan­den. Ze ziet het als een mis­sie om de po­si­tie van meis­jes te ver­be­te­ren. „Tal­lo­ze meis­jes en jon­ge vrou­wen in ont­wik­ke­lings­lan­den wor­den ach­ter­ge­steld. Door eeu­wen­ou­de tra­di­ties waar men maar moei­lijk van­af stapt, maar ook door ar­moe­de zijn men­sen in ont­wik­ke­lings­lan­den ge­nood­zaakt keu­zes te ma­ken die na­de­lig zijn voor meis­jes. Zo wor­den ze vaak uit­ge­hu­we­lijkt, ge­dis­cri­mi­neerd, mis­han­deld, krij­gen ze veel te jong kin­de­ren, is er be­perk­te me­di­sche zorg en kun­nen ze hun school niet af­ma­ken. En dat al­leen maar om­dat ze meis­je zijn. Dat lot trek ik me enorm aan. Zo’n We­reld­meis­jes­dag is dus enorm be­lang­rijk: we moe­ten die bar­ri­è­res voor meis­jes weg­ne­men zo­dat ze zich kun­nen ont­wik­ke­len.”

„De rei­zen die ik maak zijn vaak con­fron­te­rend”, ver­telt Gio­van­ca. „Ik ben in dor­pen ge­weest waar meis­jes wer­den uit­ge­hu­we­lijkt en be­sne­den. Dat was enorm hef­tig. Te­ge­lij­ker­tijd moet je op die mo­men­ten le­ren om door de ogen van de men­sen daar te kij­ken: voor hen staat een be­snij­de­nis sym­bool voor het vie­ren van vol­was­sen­heid. Door met el­kaar te pra­ten, kom je ge­za­men­lijk tot een al­ter­na­tief. Zo kreeg een meis­je na ve­le ge­sprek­ken de steun van haar broer en ooms en wer­den er nieu­we, vrouw­vrien­de­lij­ke ma­nie­ren be­dacht om zo’n ce­re­mo­nie te vie­ren. Zul­ke ont­wik­ke­lin­gen ge­ven hoop: in­eens zijn er dan nieu­we ope­nin­gen voor een an­de­re, be­te­re toe­komst. Als ik ver­vol­gens zie hoe die mei­den zich her­pak­ken en ze – on­danks al­les wat ze heb­ben mee­ge­maakt – een ge­zin stich­ten en werk vin­den, kan ik daar heel blij van wor­den.”

Het moe­der­schap heeft haar drijf­ve­ren al­leen maar ver­sterkt, ver­telt de trot­se moe­der van een meis­je van an­der­half. „Het feit dat mijn doch­ters wieg hier staat, dat ze kan le­ren le­zen, fiet­sen, naar school kan gaan, ze al­le kan­sen krijgt en zich geen zor­gen hoeft te ma­ken over de toe­komst, mo­ti­veert mij om nog har­der te strij­den voor al die an­de­re meis­jes die de­ze van­zelf­spre­kend­heid niet heb­ben.”

’We moe­ten die bar­ri­è­res voor meis­jes weg­ne­men zo­dat ze zich kun­nen ont­wik­ke­len.’ Gio­van­ca

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.