Sta­ken­de le­ra­ren wil­len meer waar­de­ring

Juf­fen en mees­ters zijn boos. De werk­druk is hoog en het sa­la­ris laag. Van­daag leg­gen ze mas­saal het werk neer om een sta­te­ment te ma­ken rich­ting Den Haag.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ROSAN DE VOS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ex­treem veel uren ma­ken en wei­nig uit­be­taald krij­gen: le­ra­ren op de ba­sis­school zijn het zat. Als de school­bel gaat, moet het wer­ken nog be­gin­nen. En geef je les op een mid­del­ba­re school, waar­bij je de­zelf­de ta­ken uit­voert? Dan is je sa­la­ris een stuk ho­ger.

Een ge­mid­del­de star­ter in het ba­sis­on­der­wijs ver­dient bru­to 2436 eu­ro waar­bij een star­ter in het voort­ge­zet on­der­wijs ge­mid­deld 2601 eu­ro ver­dient. Een ver­schil van 7 pro­cent. Dit ver­schil kan zelfs op­lo­pen tot 21 pro­cent.

Vol­gens de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond en an­de­re ac­tie­voe­ren­de or­ga­ni­sa­ties is er zo'n 900 mil­joen eu­ro no­dig om er­voor te zor­gen dat de sa­la­ris­sen in het ba­sis­on­der­wijs ge­lijk wor­den ge­trok­ken met de lo­nen van do­cen­ten in het mid­del­baar on­der­wijs. Daar­naast is nog eens een half mil­jard no­dig om de werk­druk te ver­la­gen.

Van­we­ge de­ze re­de­nen leg­gen ba­sis­school­juf­fen en -mees­ters van­daag het werk neer. Ze gaan een dag sta­ken. Voor meer sa­la­ris en min­der werk­druk.

Waar­om zeu­ren met zo'n lan­ge va­kan­tie?

„Men­sen moe­ten niet ver­ge­ten dat we gewoon ont­zet­tend veel uren ma­ken”, zegt ba­sis­school­le­raar Jeroen (25). „Als je dit ver­ge­lijkt met an­de­re be­roe­pen, wer­ken we uit­ein­de­lijk even­veel”. Vol­gens de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond telt een ge­mid­del­de werk­week van een do­cent in het pri­mair on­der­wijs 47 uur.

„Ik ben om twee uur klaar met les­ge­ven, dan gaan de kin­de­ren naar huis. Maar daar­na ben je nog be­zig met voor­be­rei­den op de aan­ko­men­de dag, plan­nen, na­kij­ken. En bij het na­kij­ken kom je er ver­vol­gens ach­ter dat er be­paal­de kin­de­ren moei­te heb­ben met een vak. Aan­slui­tend ga je hier een plan voor be­den­ken zo­dat el­ke leer­ling mee kan ko­men.”, al­dus Jeroen. „Zo ben je el­ke dag tot heel laat be­zig.”

Waar er een aan­tal jaar ge­le­den bij­na geen baan te vin­den was in het on­der­wijs, is er mo­men­teel een ern­stig le­ra­ren­te­kort. ‘Voor 2025 moe­ten er uit het niets 15.000 le­ra­ren uit de lucht ge­to­verd wor­den’, schrij­ven Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Ac­tie in een brief aan staats­se­cre­ta­ris San­der Dek­ker die in mei werd ver­stuurd.

Waar­om nog naar de pabo?

De ne­ga­ti­vi­teit rond de ho­ge werk­druk en de la­ge sa­la­ris­sen kan mis­schien wat schrik­ba­rend zijn voor pabo-stu­den­ten. Maar stu­den­te Anne (22) ver­telt: „Een beet­je waar­de­ring zou wel fijn zijn, maar de ho­ge druk en de la­ge sa­la­ris­sen heb­ben geen in­vloed ge­had op mijn keu­ze. Kin­de­ren zijn ont­zet­tend leuk. Ik pleit lie­ver voor klei­ne­re klas­sen dan een ho­ger sa­la­ris.”

Wordt de werk­druk min­der met een ho­ger sa­la­ris?

„De werk­druk zal ze­ker niet min­der wor­den”, zegt Jeroen. „Je voert nou een­maal het­zelf­de werk uit, on­ge­acht hoe­veel geld je er­voor krijgt. Maar het gaat om de waar­de­ring voor wat je doet. Bo­ven­dien maak je ex­tra uren, dus je hebt er ze­ker recht op.”

Pabo-stu­den­te Mi­chel­le (24): „Er moet gewoon meer geld ge­stopt wor­den in on­der­steu­ning, klei­ne klas­sen en ex­per­ti­se. Ik zit nu in het spe­ci­aal ba­sis­on­der­wijs en ik merk dat het al­le­maal nog niet naar be­ho­ren werkt. Pas als hier ver­an­de­ring in komt, kan je de werk­druk ver­la­gen én de kwa­li­teit ver­ho­gen."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.