Klaas Dijk­hoff tij­de­lijk baas op De­fen­sie

Metro Holland (Holland) - - News -

Klaas Dijk­hoff neemt de ta­ken van Je­a­ni­ne Hen­nis over als mi­nis­ter van De­fen­sie. Dat meldt de Rijks­voor­lich­tings­dienst. Hen­nis trad dins­dag af naar aan­lei­ding van het fa­ta­le mor­tie­ron­ge­luk in Ma­li, waar­bij twee Ne­der­land­se mi­li­tai­ren het le­ven lie­ten.

Dijk­hoff was in het ka­bi­net al staats­se­cre­ta­ris van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie. Lang zal Dijk­hoff zijn nieu­we func­tie niet be­kle­den. De ver­wach­ting is dat de for­me­ren­de par­tij­en vol­gen­de week hun re­geer­ak­koord af­ron­den. Daar­na moe­ten er nog ka­bi­nets­pos­ten wor­den ver­deeld en in­ge­vuld, maar meer dan en­ke­le we­ken zal dat waar­schijn­lijk niet du­ren.

Mi­nis­ter Stef Blok van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie neemt de ta­ken van Dijk­hoff op dat mi­nis­te­rie over tot het nieu­we ka­bi­net er is. Blok zelf was tot in ja­nu­a­ri van dit jaar mi­nis­ter voor Wo­nen en Rijks­dienst. Hij ver­ving Ard van der Steur als mi­nis­ter van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie toen die af­trad.

Bij aan­vang van de for­ma­tie woens­dag wil­den de on­der­han­de­laars niet in­gaan op wat het ver­trek van Hen­nis, en de be­noe­ming van Dijk­hoff, even­tu­eel be­te­kent voor een vol­gend ka­bi­net. „Dit is de stap die nu no­dig is om te zor­gen dat het de­mis­si­o­nai­re ka­bi­net kan blij­ven func­ti­o­ne­ren op al­le pos­ten”, zei VVD-frac­tie­voor­zit­ter Hal­be Zijlstra. „Wat het voor hier­na be­te­kent is voor hier­na.” Ook pre­mier Mark Rut­te merk­te op dat het be­lang­rijk is dat De­fen­sie een „vol­tijds­be­winds­per­soon” heeft.

Alexan­der Pechtold (D66) en Gert-Jan Se­gers (Chris­tenU­nie) be­na­druk­ten dat de toe­komst van Hen­nis en Dijk­hoff voor­al een zaak van de VVD is. „Ik ga rus­tig af­wach­ten”, zei Pechtold. „Maar het is veel te vroeg na gis­ter­avond om er über­haupt over te pra­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.