Fa­mi­lie

Metro Holland (Holland) - - News -

De na­be­staan­den van de twee door het mor­tie­ron­ge­luk in Ma­li om­ge­ko­men mi­li­tai­ren gaan in op een uit­no­di­ging van De­fen­sie om te ko­men pra­ten vóór­dat zij daad­wer­ke­lijk ju­ri­di­sche pro­ce­du­res star­ten. Dat heeft hun ad­vo­caat Mi­chael Ru­per­ti la­ten we­ten.

„De na­be­staan­den ho­pen ui­ter­aard dat een lang­du­ri­ge rechts­zaak kan wor­den voor­ko­men”, al­dus Ru­per­ti. Hij noemt het een „goed sig­naal dat Hen­nis en ge­ne­raal Mid­den­dorp ten vol­le de po­li­tie­ke en mi­li­tai­re ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben ge­no­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.