Ge­loof, hoop en goals!

Ne­der­land ge­looft in het ei­gen ver­mo­gen om mor­gen­avond te­gen Wit-Rus­land veel doel­pun­ten te ma­ken en hoopt dat Zwe­den niet te hard uit­haalt te­gen Luxem­burg. Dui­men maar...

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Hij had het Ne­der­lands elf­tal op 6 sep­tem­ber 2016 heel veel el­len­de kun­nen be­spa­ren. Eerst was daar die enor­me kans in de 85e mi­nuut, daar­na zijn on­te­recht af­ge­keur­de doel­punt in bles­su­re­tijd. Bas Dost had in het eer­ste WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Zwe­den als in­val­ler voor een vlie­gen­de start kun­nen zor­gen, maar dat feest ging dus niet door. Het bleef bij 1-1.

„Een zui­ver doel­punt. Als de scheids niet had ge­flo­ten voor een over­tre­ding had­den we drie pun­ten ge­pakt en was al dat gelul over het doel­sal­do hele­maal niet aan de or­de”, zegt de 28-ja­ri­ge spits van Spor­ting Por­tu­gal. „Ik weet dat we de boel niet meer kun­nen te­rug­draai­en, maar daar­door zijn we be­na­deeld en komt het nu op het doel­sal­do aan.”

Dost is er­van over­tuigd dat zijn status bin­nen het Ne­der­lands elf­tal heel an­ders was ge­weest als hij die gro­te kans in Sol­na wél had be­nut of wan­neer de Ita­li­aan­se ar­bi­ter Da­nie­le Or­sa­to zijn ra­ke kop­bal als re­gle­men­tair doel­punt had be­schouwd. „Dan was al­les ver­an­derd en had ik veel meer kre­diet ge­kre­gen. Maar ja, zo zit de voet­bal­we­reld in el­kaar. Het hangt al­le­maal van heel klei­ne din­gen af. Die af­ge­keur­de goal was niet al­leen voor het team na­de­lig, maar ook voor mij pak­te het ne­ga­tief uit. Het had zo­maar mijn door­braak in Oran­je kun­nen zijn. Als ‘ie wel had ge­teld zou ik de match­win­ner zijn ge­weest, stond ik er de vol­gen­de wed­strijd on­ge­twij­feld weer in en had ik mis­schien weer ge­scoord. Som­mi­ge ge­beur­te­nis­sen, zo­als een af­ge­keurd doel­punt, kun­nen dus van gro­te in­vloed zijn op een voet­bal­loop­baan. Maar zo werkt het nu een­maal, klaar.” Die laat­ste zin rolt ge­mak­ke­lijk zijn mond uit, maar even la­ter geeft Dost toe dat hij het er moei­lijk mee heeft ge­had. „Het is best vervelend ge­weest. Ik heb er best een paar keer aan te­rug­ge­dacht en met mijn fa­mi­lie over ge­spro­ken. Daar­na ben ik met 34 doel­pun­ten in 32 wed­strij­den top­sco­rer van Por­tu­gal ge­wor­den en ein­dig­de ik ach­ter Li­o­nel Mes­si als twee­de op de lijst van Eu­ro­pe­se top­sco­rers. Het is uit­ein­de­lijk dus best goed ge­ko­men.”

Wie dat soort cij­fers kan over­leg­gen, zou in me­nig na­ti­o­naal elf­tal de on­be­twis­te cen­tra­le aan­val­ler zijn. Maar dat was - en is - dus ook niet het ge­val. Dost staat in­mid­dels op vijf­tien in­ter­lands, waar­van slechts drie in de ba­sis­op­stel­ling. Hij kwam al­leen in de oe­fen­wed­strijd te­gen Wa­les een keer tot sco­ren.

„Het hangt erg af van of een trai­ner het in je ziet zit­ten. Bij Spor­ting heb ik een coach die mij per se wil­de aan­trek­ken en het vol­le­dig in mij ziet zit­ten. Dat moet je maar net tref­fen. Als dat niet of min­der - het ge­val is, moet je daar ook maar mee zien te dea­len. Als je 20 jaar bent is het veel moei­lij­ker mee om te gaan dan als je ou­der bent. Ik ben met mijn 28 jaar een van de ou­de­ren van het Ne­der­lands elf­tal. Na­tuur­lijk heeft het mij te­leur­ge­steld dat ik niet meer in­ter­lands heb ge­speeld en doel­pun­ten heb ge­maakt.”

Het is niet zo dat hij to­taal niet de kans heeft ge­kre­gen om te la­ten zien wat hij kan. In de kwa­li­fi­ca­tie­reeks mocht hij uit bij Luxem­burg en Bul­ga­rije aan de af­trap ver­schij­nen van oud-bonds­coach Dan­ny Blind. „Dan denk je au­to­ma­tisch aan wat er ge­beurt als je twee of drie keer scoort. Als dat dan niet het ge­val is, is dat vrij frus­tre­rend. Maar ik geef niet op. Ik loop hier niet rond met de vraag wat ik hier in vre­des­naam doe. Ik blijf gas ge­ven en als ik no­dig ben, sta ik er.”

Dus spookt we­der­om de ge­dach­te door zijn hoofd: wat als ik er een paar maak te­gen Wit-Rus­land en con­cur­rent Zwe­den? Ne­der­land moet ten­slot­te zo veel mo­ge­lijk doel­pun­ten ma­ken om nog een kans te ma­ken op een tic­ket voor het WK in Rus­land. Net als al­le an­de­re in­ter­na­ti­o­nals en bonds­coach Dick Ad­vo­caat wil hij niets van het woord ‘on­mo­ge­lijk’ we­ten.

„Laat Zwe­den eerst maar eens winnen van Luxem­burg”, zegt Dost. „Ik wist niet wat ik zag toen ik de uit­slag van Frank­rijk-Luxem­burg zag: 0-0! Als de Fran­sen gewoon met 5-0 had­den ge­won­nen, zou ik niet veel hoop heb­ben. Nu zit toch in het ach­ter­hoofd dat Zwe­den niet van­zelf­spre­kend wint. Ik hoop zelf te mo­gen spe­len en er een paar te ma­ken. Al moe­ten ze niet wor­den af­ge­keurd na­tuur­lijk…”

‘Som­mi­ge de­tails, zo­als een af­ge­keurd doel­punt, kun­nen dus van gro­te in­vloed zijn op een loop­baan.’ Bas Dost

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.