Wan­hoop van een vermissing

INGER DE VRIES (24) DENKT VEEL AAN FA­MI­LIE VAN ANNE FA­BER DE­ZE DA­GEN: OOK HAAR VA­DER WAS VER­MIST

Metro Holland (Holland) - - Front Page - ANNE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Inger de Vries (24) uit Gou­da heeft maan­den­lang naar haar va­der ge­zocht die van de een op de an­de­re dag ver­dween. Met fa­mi­lie, vrien­den en ve­le vrij­wil­li­gers kam­de ze de pol­ders en bos­sen rond­om Har­der­wijk uit. „Je hebt nooit een se­con­de rust als je bui­ten bent. Je blijft naar hem uit­kij­ken.”

Inger denkt de­ze da­gen veel aan de fa­mi­lie van Anne Fa­ber (25) uit Utrecht die sinds vrij­dag ver­mist is. Haar va­der Hen­ry had haar twee da­gen voor zijn vermissing in 2013 uit­ge­zwaaid op Schip­hol waar­van­daan ze voor een half jaar naar Chi­na zou ver­trek­ken. „Ge­nie­ten jij”, had hij nog ge­zegd. Na drie da­gen zat Inger weer op het vlieg­tuig naar Ne­der­land; haar va­der werd ver­mist. „Het was een on­wer­ke­lijk te­le­foon­tje”, ver­telt Inger. „Ver­mist? Ik had hem twee da­gen eer­der nog vro­lijk ge­zien. Was er ru­zie ge­weest? Nee, er was nooit ru­zie. En toen gin­gen ik de vre­se­lijk­ste sce­na­rio’s door mijn hoofd. Op de te­rug­vlucht heb ik de erg­ste uren van mijn le­ven be­leefd. Ik zat in een vlieg­tuig en was niet be­reik­baar. Wat als er nu iets ge­beurt? Ik wil­de al­leen maar ant­woor­den heb­ben.”

Een­maal thuis was er geen ant­woord. „Wij zijn land­kaar­ten gaan ko­pen en heb­ben die op de mu­ren in de woon­ka­mer ge­han­gen. Waar kon hij zijn? We za­ten 24/7 te ver­ga­de­ren over waar we moesten gaan zoe­ken, wat we moesten doen, hoe we men­sen kon­den be­rei­ken om ons te hel­pen. Want iedereen moest voor mijn ge­voel hel­pen. Het was een on­wer­ke­lij­ke we­reld waar­in ik zat. Als ik naar bui­ten ging voor een bood­schap keek ik al­leen maar om me heen of ik hem er­gens zag. Als er een au­to voor­bij kwam, keek ik of hij daar­in zat. Ik was con­stant hy­per alert.”

In huis draai­den vijf com­pu­ters om con­stant al­les in de ga­ten te hou­den. Was er meer be­kend over hem via Goog­le? In de re­ac­ties onder me­dia­be­rich­ten? Had hij ge­pind? Hoe kon­den ze le­gaal zijn te­le­foon hac­ken? Net zo­als de fa­mi­lie en vrien­den van San­ne or­ga­ni­seer­de de fa­mi­lie van Inger ook zoek­toch­ten in de om­ge­ving.

‘Als er een au­to voor­bij kwam, keek ik of hij daar­in zat. Ik was con­stant hy­per alert.’ Anne Fa­ber

De po­li­tie zocht ook mee. „Die zoek­toch­ten wa­ren ver­schrik­ke­lijk”, zegt ze met een die­pe zucht. „We had­den ge­luk­kig wel zo’n 200 vrij­wil­li­gers die ons hiel­pen met zoe­ken. Ik leid­de een groep van der­tig men­sen door een bos­ge­bied. We moesten strak op een lijn lo­pen met een me­ter af­stand tus­sen ons in. Als ie­mand iets zag wat op­viel moesten ze roe­pen. We ston­den meer stil dan dat we lie­pen.”

En ie­de­re keer moest Inger als lei­der kij­ken of er mo­ge­lijk be­wijs­ma­te­ri­aal lag. „Bij ie­de­re roep stond mijn hart stil. Je moest eens we­ten hoe­veel blou­ses er in prik­kel­strui­ken lig­gen en hoe­veel plek­ken kaal zijn in een bla­der­rijk ge­bied. Een an­de­re keer zoch­ten we bij een ri­vier. In­eens zag ik langs de wal een gro­te plas­tic zak lig­gen. Er had een li­chaam in kun­nen zit­ten. Het bleek op­ge­rold schuim­rub­ber. Als je daar op af­loopt zijn dat op z’n zachtst ge­zegd niet de leuk­ste mo­men­ten.” Haar va­der werd na acht maan­den dood ge­von­den.

Inger en haar stief­moe­der, broer­tje en zus­je, kwa­men in de tijd van de vermissing vre­se­lijk in de fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men om­dat haar va­der niet of­fi­ci­eel dood ver­klaard kon wor­den. Hij was kost­win­ner en zijn sa­la­ris werd na een maand stop­ge­zet. Onder meer de hy­po­theek moest ech­ter door­be­taald wor­den. Ze ston­den bij­na op straat.

Inger is zich hier­door hard gaan ma­ken voor Status Ver­mist. Ze is de pe­ti­tie Status Ver­mist ge­start en over­han­dig­de in 2015 ruim 47.000 hand­te­ke­nin­gen aan de Twee­de Ka­mer­com­mis­sie voor Vei­lig­heid en Jus­ti­tie. Vo­rig jaar liet de re­ge­ring we­ten na­der on­der­zoek te wil­len doen naar de mo­ge­lijk­he­den. „Hier­in is wat ver­tra­ging ont­staan, maar ik hoop dat de Twee­de Ka­mer in gaat zien dat het hard no­dig is. Dan kan ik mijn ei­gen le­ven weer op­pak­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.