Min­de­ren in een mi­ni­huis

Er is een dou­che, een lek­ker bed, een bank, een tv; en dat al­le­maal mid­den in de na­tuur. Een (tij­de­lijk) le­ven in een tiny hou­se is lang niet zo in­ge­wik­keld als het lijkt

Metro Holland (Holland) - - Front Page - CONSTANCE VAN AM­STEL c.van.am­stel@tmg.nl

Niet meer, duur­der en gro­ter, maar juist min­der, goed­ko­per en klei­ner. De tiny hou­se-trend spreekt we­reld­wijd een steeds gro­te­re groep men­sen aan die wil­len pro­be­ren of het ook met min­der kan. Want, zo claimt de en­thou­si­as­te tiny hou­se-be­we­ging, min­der ruim­te, min­der ener­gie­ver­bruik en min­der spul­len lei­den tot min­der zor­gen en – mis­schien nog wel het be­lang­rijkst – een min­der gro­te eco­lo­gi­sche voet­af­druk.

En dus wor­den vil­la’s en rij­tjes­hui­zen de laat­ste tijd mas­saal in­ge­ruild voor hou­ten huis­jes van zo’n 15 vier­kan­te me­ter. Grap­je. Het klink na­tuur­lijk al­le­maal prach­tig, zo’n klein, com­pleet huis­je om zo ener­gie­neu­traal in te ver­blij­ven en daar­mee de we­reld te red­den, al­les in­rui­len om back to ba­sic te gaan, durft uit­ein­de­lijk haast nie­mand.

Ge­luk­kig kan je het le­ven in een tiny hou­se ook voor een paar da­gen er­va­ren door er een­tje te hu­ren. Droom­par­ken De Zan­ding, Bad Hoop­hui­zen (bij­na) Maas­dui­nen heb­ben sinds een tijd­je naast de ‘ge­wo­ne va­kan­tie­huis­jes’ ook een tien­tal klei­ne, duur­za­me huis­jes neer­ge­zet. Of Me­tro het eens wil­de pro­be­ren, vroe­gen ze bij De Zan­ding in Ot­ter­lo. Na­tuur­lijk!

De tiny hou­ses zijn echt een apart on­der­deel op het bos­rij­ke park, zien we bij aan­komst. Waar de an­de­re huis­jes keu­rig op rij aan ge­as­fal­teer­de laan­tjes staan, staan de tiny hou­ses in een kring met er­om­heen een om­hei­ning van tak­ken. In het mid­den staat een gro­te bar­be­cue en op som­mi­ge da­gen is er kamp­vuur met mu­ziek. Er wordt dui­de­lijk aan­ge­stuurd op con­tact met el­kaar en dat kan je be­tut­te­lend noe­men, maar het heeft ook wel weer iets ver­fris­sends in een tijd dat iedereen al­leen nog oog heeft voor zijn te­le­foon.

Tij­dens ons ver­blijf is het fris en mie­zert het een beet­je, dus het kamp­vuur­con­tact-met-de­bu­ren blijft uit. We zit­ten voor­na­me­lijk bin­nen, en dan valt op hoe­veel er ei­gen­lijk in zo’n klein huis­je past! Er is een keu­ken, een ruim­te met dou­che en toi­let, een bar met twee kruk­ken en ver­der staat er een bank, een klei­ne ta­fel en hangt er een (plat­te!) tv aan de muur. Op de vlie­ring doet een dik­ke ma­tras dienst als bed.

Het le­ven in het klei­ne huis­je be­valt goed. Na­tuur­lijk is het niet per se com­for­ta­bel om op je bil­len uit bed te moe­ten schui­ven voor een nach­te­lijk wc-be­zoek om­dat je an­ders je hoofd te­gen het pla­fond stoot. Maar door het dak­raam recht bo­ven het bed slaap je wel onder de ster­ren­he­mel. En dank­zij de duur­za­me ma­te­ri­a­len van het huis­je, de elek­tri­sche ka­chel en kook­plaat voelt het ook wel als­of we be­hal­ve een paar da­gen weg ook goed be­zig zijn, en dat is fijn. Toch hou­den wij ons rij­tjes­huis in de stad nog even aan, want wo­nen op 15 vier­kan­te me­ter lijkt ons toch echt an­de­re koek!

Er past ei­gen­lijk heel veel in een Tiny Hou­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.