PRO­TEST LE­RA­REN IN GOE­DE SFEER

Metro Holland (Holland) - - News -

De pro­test­ma­ni­fes­ta­tie van ba­sis­school­le­ra­ren in het Zui­der­park in Den Haag is goed ver­lo­pen. De op­komst was enorm. De or­ga­ni­sa­tie claimt dat er ze­ker 60.000 le­ra­ren, school­lei­ders, sym­pa­thi­san­ten en be­stuur­ders kwa­men op­da­gen. Eer­der werd uit­ge­gaan van on­ge­veer 30.000 de­mon­stran­ten.

De mees­ters en juf­fen pro­tes­teer­den te­gen de la­ge sa­la­ris­sen en ho­ge werk­druk in het ba­sis­on­der­wijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.