Over­wel­di­gen­de ge­luks­mo­men­ten

Metro Holland (Holland) - - News - ALEXAN­DER KHOKHLOV Fotograaf in Mos­kou

Waar­om be­sloot je ge­zichts­uit­druk­kin­gen van hon­den te fo­to­gra­fe­ren?

Toen we dit pro­ject start­ten, wil­den we het op on­ze ei­gen ma­nier doen. Aan­van­ke­lijk wil­den we hu­mo­ris­ti­sche pas­poort­fo­to’s ma­ken, maar toen we naar de eer­ste foto ke­ken, za­gen we ge­zichts­uit­druk­kin­gen die men­sen ook heb­ben. Daar­op be­slo­ten we die in ie­de­re hond die we fo­to­gra­feer­den te van­gen.

Hoe luk­te je het om die men­se­lij­ke as­pec­ten op de foto te krij­gen?

Nou... het is heel moei­lijk om de hond recht te la­ten zit­ten en ook nog eens recht in de ca­me­ra te la­ten kij­ken. Om zo’n mo­ment te kun­nen pak­ken, moet je echt op het juis­te mo­ment druk­ken. Je hebt dus heel veel ge­duld no­dig en je moet heel veel po­gin­gen wa­gen om het te la­ten sla­gen.

Wat voel je als het weer is ge­lukt?

Het is al­tijd een over­wel­di­gend ge­luks­mo­ment.

Had je eni­ge er­va­ring met het wer­ken met hon­den?

Vero­ni­ka en ik zijn pas dit jaar be­gon­nen met wer­ken met hon­den. Maar we heb­ben al­le­bei sinds we klein zijn hon­den in huis ge­had. We heb­ben zo­veel ple­zier bij het ma­ken van de foto’s. He­le­maal nu we er zo­veel po­si­tie­ve reacties op krij­gen.

Zit er een bood­schap in de fo­to­se­rie?

Niet spe­ci­aal, be­hal­ve dan dat we ie­der­een die er naar kijkt een glim­lach wil­len be­zor­gen. DA­NIEL CA­SIL­LAS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.