Mag het iets­je min­der zijn?

Metro Holland (Holland) - - News -

Waar je ook gaat of staat, sui­ker is nooit ver weg. In de su­per­markt, in de stad of op het sta­ti­on. Steeds meer men­sen we­ten wat sui­ker met hun li­chaam doet en wil­len graag min­de­ren. Maar zo mak­ke­lijk is dat niet! In fris­dran­ken en zui­vel­pro­duc­ten zit vaak veel sui­ker. Ook soe­pen en sau­zen sco­ren hoog. Zo krijg je on­ge­vraagd enor­me hoe­veel­he­den sui­ker bin­nen. En niet al­leen tij­dens de maal­tijd, ook als je gaat shop­pen voor een nieu­we spij­ker­broek vlie­gen de zoe­te brood­jes, pan­ca­kes, wa­fels en an­de­re ver­lei­din­gen om je oren. Voor je ‘t weet draag je een maatje gro­ter. We wil­len geen zoet­hou­der­tjes Het Dia­be­tes Fonds wil dat de voed­sel­bran­che haar ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt. Door men­sen die min­der sui­ker wil­len eten het een stuk mak­ke­lij­ker te ma­ken. Bij­voor­beeld door min­der sui­ker in pro­duc­ten te stop­pen en meer ge­zon­de pro­duc­ten in het as­sor­ti­ment op te ne­men. Een aan­tal su­per­mark­ten en fa­bri­kan­ten is al op de goe­de weg, maar we zijn er nog lang niet.

Voor­ko­men is be­ter dan ge­ne­zen

Han­ne­ke Des­sing van het Dia­be­tes Fonds klinkt strijd­vaar­dig. “Bij­na “We zijn veel te zwaar, en dat is on­ge­zond.” de helft van de Ne­der­lan­ders heeft last van over­ge­wicht. En een op de ze­ven heeft obe­si­tas. Dat is na­tuur­lijk veel te veel! Als je te zwaar bent, heb je een veel gro­te­re kans om dia­be­tes ty­pe 2 te krij­gen. En ge­loof mij, dat is geen leu­ke ziek­te. Daar kun­nen ruim 1 mil­joen Ne­der­lan­ders over mee­pra­ten.”

Sui­ker is over­al

“Ge­luk­kig doen veel men­sen hun best om ge­zond te le­ven, on­der an­de­re door min­der sui­ker te eten. Maar het spul zit echt bij­na over­al in, ter­wijl dit lang niet al­tijd no­dig is. Dat dwingt men­sen tot het ver­zin­nen van al­ler­lei hal­ve maat­re­ge­len om sui­ker­hou­den­de pro­duc­ten te om­zei­len. Dat moet an­ders. Daar­om voe­ren we de­ze cam­pag­ne. We wil­len de voed­sel­bran­che en de po­li­tiek la­ten zien dat Ne­der­land ge­noeg heeft van al die zoe­tig­heid.”

Te­ken de pe­ti­tie

Met on­ze cam­pag­ne wil­len we aan­drin­gen op he­le op­los­sin­gen. Dat wil zeg­gen: min­der sui­ker in pro­duc­ten, een gro­ter aan­bod van ge­zon­de pro­duc­ten en meer ruim­te in de schap­pen voor sui­ker­arm en sui­ker­vrij. Doe je mee? Te­ken dan nu de pe­ti­tie op: www.hal­ve-maat­re­ge­len.nl

Han­ne­ke Des­sing, di­rec­teur Dia­be­tes Fonds

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.