Ze zijn er­uit!

Maar wel­ke ge­vol­gen heeft het nieu­we re­geer­ak­koord voor jou?

Metro Holland (Holland) - - News -

HESTER RAMAKER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl De eind­streep van de lang­ste for­ma­tie ooit is in zicht. Het re­cord was tot nu toe de for­ma­tie in 1977 van het ka­bi­net-Van Agt I met 208 da­gen. De­ze for­ma­tie duur­de 209 da­gen en daar­uit voort­ge­ko­men is Rut­te III met de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­tenU­nie. De af­ge­lo­pen da­gen lek­ten er al een aan­tal plan­nen uit. Wel­ke plan­nen zijn dat en wat be­te­kent het voor ons? Me­tro legt de plan­nen uit die voor jou het be­lang­rijk­ste zijn.

Col­le­ge­geld en leen­stel­sel

Het leen­stel­sel voor stu­den­ten zo­als we dat nu ken­nen, blijft be­staan. Wel wordt het col­le­ge­geld voor het eer­ste jaar ver­laagd tot 1000 eu­ro. Zo hoopt het ka­bi­net te voor­ko­men dat jon­ge­ren niet aan een stu­die be­gin­nen, om­dat ze bang zijn voor de ho­ge kos­ten.

Ei­gen ri­si­co

Het ei­gen ri­si­co in de zorg staat nu op 385 eu­ro en dat blijft ook zo. Wel gaat de zorg­pre­mie voor ie­de­re ver­ze­ker­de om­hoog met 9 eu­ro per jaar. Voor men­sen met een laag in­ko­men wordt de ho­ge­re pre­mie ge­com­pen­seerd met een ver­ho­ging van de zorg­toe­slag met 2 eu­ro. Men­sen die hun ei­gen ri­si­co niet vol­ma­ken, gaan er maxi­maal 9 eu­ro per jaar op ach­ter­uit.

Maat­schap­pe­lij­ke dienst­plicht

An­ders dan wat de naam doet ver­moe­den is de maat­schap­pe­lij­ke dienst­plicht niet ver­plicht. Wel wor­den jon­ge­ren ge­sti­mu­leerd om een maat­schap­pe­lij­ke sta­ge te lo­pen door bij­voor­beeld in een buurt­huis, in de zorg of met vluch­te­lin­gen te wer­ken. Het CDA zag de­ze sta­ge graag als ver­plicht, maar kreeg de an­de­re par­tij­en niet zo ver. Wel staan er voor­de­len te­gen­over. Zo krij­gen jon­ge­ren voor­rang bij sol­li­ci­ta­ties bij de over­heid als ze zo’n sta­ge heb­ben ge­daan en daar­voor een cer­ti­fi­caat heb­ben ont­van­gen.

Wil­hel­mus

Ook een plan van het CDA: el­ke dag het Wil­hel­mus zin­gen. Dat lijkt niet door te gaan, maar scho­len moe­ten wel les gaan ge­ven over het Ne­der­land­se volks­lied. Ook moe­ten leer­lin­gen mi­ni­maal een keer in hun le­ven met school naar het Rijks­mu­se­um zijn ge­weest.

Nieuw be­las­ting­sys­teem

Het ka­bi­net wil de las­ten ver­lich­ten via ho­ge­re net­to­lo­nen. Er wordt ge­praat over een nieuw be­las­ting­sys­teem met nog maar twee schij­ven. Een la­ge schijf van bij­na 37 pro­cent en een hoog ta­rief van bij­na 50 pro­cent.

Duur­de­re bood­schap­pen

Dat nieu­we be­las­ting­sys­teem be­te­kent ove­ri­gens wel dat an­de­re be­las­tin­gen om­hoog gaan. Al eer­der schreef Me­tro over de vlak­taks en de ver­ho­ging van het la­ge­re btw-ta­rief van 6 naar 9 pro­cent. Dat be­te­kent dat je bood­schap­pen en even­tu­e­le uitjes duur­der wor­den dan ze nu zijn.

Vast con­tract

Nor­ma­li­ter moe­ten werk­ge­vers hun per­so­neel na twee jaar een con­tract aan­bie­den. Het nieu­we ka­bi­net heeft be­slo­ten dat het nu pas na drie jaar hoeft. Werk­ge­vers blij­ken vaak hui­ve­rig om ie­mand na twee jaar een vast con­tract aan te bie­den waar­door die­ge­ne dan op straat wordt ge­zet. Door de re­gel te ver­soe­pe­len naar drie jaar hoopt het ka­bi­net te voor­ko­men dat men­sen in een ‘draai­deur van tij­de­lij­ke con­trac­ten’ blij­ven han­gen.

Va­der­schaps­ver­lof

Part­ners heb­ben nu recht op twee da­gen ver­lof na de ge­boor­te van hun kind. Van­af 2019 mo­gen vaders vijf da­gen thuis­blij­ven. La­ter, in 2020, komt er een spe­ci­aal aan­vul­lend ver­lof bij. In het eer­ste half jaar na de ge­boor­te van een kind kan de part­ner vijf we­ken ver­lof op­ne­men. Die­ge­ne krijgt dan een uit­ke­ring van 70 pro­cent van zijn/haar loon van het UVW.

Ver­keers­boe­tes

Men­sen die vaak een ver­keers­over­tre­ding be­gaan, wor­den zwaar­der be­straft. Daar­naast gaan boe­tes voor min­der ern­sti­ge ver­keers­de­lic­ten om­laag. Het nieu­we ka­bi­net wil in­ves­te­ren in as­falt en er moe­ten bui­ten de Rand­stad meer trei­nen gaan rij­den.

Uit­be­ta­ling loon bij ziek­te

Nor­maal ge­spro­ken moe­ten werk­ge­vers hun zie­ke per­so­neels­le­den twee jaar door­be­ta­len. Voor klei­ne werk­ge­vers geldt nu dat zij nog meer een jaar door hoe­ven te be­ta­len. Er komt een soort ver­ze­ke­rings­pot voor het twee­de jaar waar al­le klei­ne werk­ge­vers aan mee­be­ta­len. Als je lang­du­rig ziek bent, krijg je dus nog wel het­zelf­de geld.

Ge­slachts­re­gi­stra­tie

De dis­cus­sies over gen­der­neu­tra­li­teit heb­ben er­toe ge­leid dat al­le over­he­den zo­veel mo­ge­lijk gen­der­neu­traal te werk gaan. Dat be­te­kent dat ge­meen­ten, pro­vin­cies en ook het Rijk niet zo­maar mo­gen vra­gen naar ie­mands ge­slacht als dat niet daad­wer­ke­lijk no­dig is.

Af­los­sing hy­po­theek

Waar het eerst nog door de over­heid werd ge­sti­mu­leerd dat je zo snel mo­ge­lijk je hy­po­theek af­los­te, lijkt dat nu min­der voor­de­lig te wor­den. Huis­ei­ge­na­ren moe­ten nu toch nog be­las­ting be­ta­len over hun huis, zelfs als dat vol­le­dig af­be­taald is. Stop­pen met af­be­ta­len is er niet bij; sinds 2013 is het ver­plicht om je hy­po­theek maan­de­lijks af te los­sen.

Ver­mo­gens­be­las­ting om­laag

Het be­drag waar­over geen be­las­ting be­taald hoeft te wor­den gaat om­hoog van 25.000 naar 30.000 eu­ro. Het gaat hier­bij om spaar­geld, kunst, obli­ga­ties, aan­de­len, een twee­de huis en an­der ver­mo­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.