Ver­dach­te aan­ge­hou­den in zaak An­ne Fa­ber

BIJ DE ZOEK­TOCHT NAAR SPO­REN VAN AN­NE FA­BER DOEN VEEL VRIJ­WIL­LI­GERS MEE. WAT BE­WEEGT HEN?

Metro Holland (Holland) - - News - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

In Huis ter Hei­de werd gis­te­ren op­nieuw gezocht naar spo­ren van de ver­mis­te An­ne Fa­ber (25). On­der de 220 aan­we­zi­gen ook veer­tien vrij­wil­li­gers van het bur­ger­net­werk Rea­dy2Help van het Ro­de Kruis. „Je zoekt spo­ren. Je hoopt niet dat je een li­chaam aan­treft, maar aan de an­de­re kant wil je de zaak op­los­sen en de fa­mi­lie hel­pen. Het is een dub­bel ge­voel”, zegt Au­ke Bergs­ma (39) die zaterdag het bosgebied ver­ken­de.

Het is de der­de ver­mis­sings­zaak in een jaar tijd waar­aan de Rot­ter­dam­se IT’er heeft mee­ge­werkt. Zo’n zoek­tocht is span­nend, maar als een door de po­li­tie ge­train­de vrij­wil­li­ger weet hij wat hij kan ver­wach­ten en waar hij op moet let­ten. „Voor­af krijg je een brie­fing waar­in wordt ver­teld wat we kun­nen ver­wach­ten. Je weet dat je een per­soon kunt aan­tref­fen, le­vend of niet, maar nooit in wel­ke om­stan­dig­he­den. Daar praat je met de vrij­wil­li­gers wel over, maar wat je voor­al doet als je in een li­nie loopt is el­kaar hel­pen en at­ten­de­ren op din­gen die je ziet.”

Bergs­ma laat zich niet lei­den door emo­tie. Zijn doel is dui­de­lijk: zoe­ken naar spo­ren die kun­nen lei­den naar de ver­mis­te per­soon. „Je krijgt de op­dracht een per­ceel te door­zoe­ken en daar­mee ga je aan de slag.” Zaterdag was hij op pad met een groep­je van 24 men­sen waar­on­der de po­li­tie, ME en brand­weer. Het was voor Bergs­ma een bij­zon­de­re er­va­ring, me­de door de enor­me me­dia-aan­dacht.

„Je weet door de me­dia dat de per­soon al een week ver­mist is en dat de fa­mi­lie al die tijd in span­ning zit. Dit ge­voel van span­ning dat er om­heen hangt, maakt het moei­lijk. Maar het voelt ook bij­zon­der dat jij er­bij bent om te hel­pen. Je wilt dui­de­lijk­heid. Net als ie­der­een.”

Bij zijn twee­de zoek­tocht in Capelle aan den IJssel werd de per­soon de vol­gen­de dag le­vend aan­ge­trof­fen, bij zijn eer­ste in Delft werd de per­soon dood ge­von­den. Bergs­ma was hier niet bij, maar hij weet dat het ooit zou kun­nen ge­beu­ren. „Ik weet niet hoe ik zou re­a­ge­ren. Ik denk daar maar niet te veel over na. Er loopt wel al­tijd een po­li­tie­agent bin­nen 10 me­ter af­stand van de vrij­wil­li­gers. Als we iets vin­den doen wij een stap te­rug en gaan zij er­op­af.”

Af­ge­lo­pen zaterdag is er niets ge­von­den dat in de rich­ting van An­ne wees. Maar een zoek­team komt nooit met le­ge han­den thuis. „Je hebt een vuil­nis­zak bij je voor al­le voor­wer­pen die je vindt. Op dat mo­ment lijkt het mis­schien niet van be­lang, maar het kan zijn dat de re­cher­che straks een be­paald voor­werp zoekt die daar bij zou kun­nen zit­ten.”

De Mo­bie­le Een­heid, agen­ten, fa­mi­lie en vrien­den van An­ne, het Ro­de Kruis, ve­te­ra­nen en sinds gis­te­ren ook me­de­wer­kers van De­fen­sie kam­men het ge­bied uit. „Ik zag de emo­tie die mee­speel­de op de ge­zich­ten van de fa­mi­lie en vrien­den. Het mooie vond ik dat we al­le­maal sa­men aan het zoe­ken wa­ren. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Dat voel­de goed.”

SEM VAN DER WAL| ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.