Bof­kont

Metro Holland (Holland) - - News -

Ik kom uit zo’n ge­zin dat je ‘ide­a­lis­tisch’ zou kun­nen noe­men. Mijn moe­der schreef we­ke­lijks brie­ven voor Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. Mijn va­der werk­te in de re­gi­o­na­le po­li­tiek. Ze ken­nen el­kaar no­ta be­ne uit de We­reld­win­kel. Dan weet je het wel. Als er iets is wat mij van jongs af aan in­ge­prent is, dan is het wel dat je een bof­kont bent dat je hier ge­bo­ren bent. Dat de vrij­he­den die je voor lief neemt, voor an­de­re meis­jes slechts een droom zijn. En dus ke­ken wij el­ke avond het Jeugd­jour­naal en ver­tel­de mijn va­der over die over­stro­ming in Bang­la­desh, die hon­gers­nood in Afri­ka, en wat voor ef­fect dat had op de kin­de­ren uit dat land. Ik groei­de op in een land zon­der oor­log, waar ik naar school kon, waar ik naar de dok­ter ga als ik me niet lek­ker voel. En waar ik, als meis­je, de­zelf­de kan­sen kreeg als mijn broers. Waar je wieg staat be­paalt voor een groot ge­deel­te je le­vens­loop. Dat we­ten­de hoef je niet hui­lend van dank­baar­heid door het le­ven te gaan, maar het is goed om er re­gel­ma­tig bij stil te staan dat het ook an­ders kan. Nu heb ik zelf een doch­ter. An­der­half jaar oud is ze. De we­reld ligt aan haar voe­ten. Ze kan as­tro­naut wor­den, of juf, of mi­nis­ter-president. Ze kan een le­ven lang le­ren. Zij zal nooit op straat haar kost­je bij el­kaar hoe­ven be­de­len. Zij hoeft niet op haar veer­tien­de te trou­wen met een man die voor haar is uit­ge­ko­zen. Ze wordt niet be­sne­den of uit­ge­buit. Zij heeft daar nog geen weet van. En dat is maar goed ook. Maar drie keer ra­den wie er over zes jaar sa­men met haar naar het Jeugd­jour­naal zal kij­ken om haar te ver­tel­len dat ze boft met de plek waar haar wieg­je stond. Nyn­ke de Jong Jour­na­list en co­lum­nist

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.