Geef meis­jes de kans, dan ver­an­de­ren ze de we­reld

Metro Holland (Holland) - - News - www.plan­ne­der­land.nl

Plan Ne­der­land laat op We­reld­meis­jes­dag zien dat meis­jes de we­reld kun­nen ver­o­ve­ren, als ze de kans krij­gen. Plan Ne­der­land is een in­ter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lings­or­ga­ni­sa­tie die in 52 lan­den werkt aan ar­moe­de­be­strij­ding en be­te­re le­vens­om­stan­dig­he­den voor kin­de­ren, met spe­ci­a­le aan­dacht voor meis­jes.

Gir­lPo­wer

Als meis­jes we­reld­wijd toe­gang krij­gen tot on­der­wijs, zelf­ver­trou­wen heb­ben om op kun­nen ko­men voor hun rech­ten en als bar­ri­è­res weg wor­den ge­no­men die hun ont­wik­ke­ling in de weg staan, dan kun­nen zij uit­groei­en tot krach­ti­ge vrou­wen. Kind­hu­we­lij­ken, jong zwan­ger wor­den, be­snij­de­nis, niet vei­lig naar school kun­nen gaan, dis­cri­mi­na­tie en hui­se­lijk ge­weld be­lem­me­ren meis­jes in ont­wik­ke­lings­lan­den. Plan Ne­der­land doet er al­les aan om de­ze bar­ri­è­res uit de weg te rui­men en de­ze meis­jes een flin­ke do­sis ‘Gir­lPo­wer’ te ge­ven. Kracht die meis­jes al heb­ben, maar die niet tot ui­ting kan ko­men.

Meer ver­die­nen

Met een jaar ex­tra on­der­wijs ver­die­nen meis­jes la­ter 20 pro­cent meer in­ko­men en be­ste­den van hun in­ko­men maar liefst 70 pro­cent aan hun ge­zin. In­ves­te­ren in meis­jes is dus in­ves­te­ren in een be­te­re toe­komst voor ie­der­een.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.