Waar ligt de grens?

JON­GE­REN HEB­BEN EEN LES­JE NO­DIG OVER DE DI­GI­TA­LE GREN­ZEN VAN FAT­SOEN EN OVER DE GRENS VAN WAT GRAP­PIG IS ON­LI­NE

Metro Holland (Holland) - - News - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Een on­ge­nu­an­ceer­de op­mer­king on­der een In­st­agram­post. Een grap­je op Whats­App dat niet grap­pig is. Jon­ge­ren heb­ben een les­je no­dig: een les­je over de di­gi­ta­le gren­zen van fat­soen en over de grens van wat grap­pig is on­li­ne.

Een on­ge­nu­an­ceer­de op­mer­king on­der een In­st­agram­post. Een grap­je op Whats­App dat niet grap­pig over­komt op de ont­van­ger. Het kan (on­be­doeld) het zelf­ver­trou­wen van ie­mand scha­den. Jon­ge­ren heb­ben een les­je no­dig: een les­je over de di­gi­ta­le gren­zen van fat­soen en over de grens van wat grap­pig is on­li­ne.

Dat zegt Rem­co Pij­pers, stra­te­gisch ad­vi­seur di­gi­ta­le vaar­dig­he­den van stich­ting Ken­nis­net, naar aan­lei­ding van een fo­to op In­st­agram van Roxe­an­ne Ha­zes in bi­ki­ni die vi­ral ging door de ma­nier waar­op zij een pes­ter voor het blok zet­te.

„Dit is toch geen ge­zicht!! Ik ga niet in bi­ki­ni maar kan jij toch ook be­ter niet doen !!!! ” Ver­scheen er on­der een fo­to van Roxe­an­ne op va­kan­tie. Een op­mer­king die me­nig meis­je of vrouw on­ze­ker kan ma­ken, maar de Ha­zes-telg re­a­geer­de sterk. „Oei, wat jam­mer dit. Dat noem je ‘goed in je vel zit­ten’, met wel­ke maat dan ook. Ik ben blij met dit li­chaam, net zo­als AL­LE mei­den, flink of slank, blij moe­ten zijn met een maatje meer of min­der. In dit li­chaam groei­en straks ho­pe­lijk mijn kind­jes. Hoe kun je daar nou niet blij mee zijn?”

Een goed voor­beeld van hoe je moet re­a­ge­ren op een cy­ber­pes­ter, vindt Pij­pers. „Je moet jon­ge­ren le­ren re­la­ti­ve­ren, maar ze ook le­ren om niet al­les te pik­ken. Leer ze niet om met­een te­rug te slaan, maar zo­als Roxe­an­ne Ha­zes deed groots en vol­was­sen te re­a­ge­ren. Blijf po­si­tief en laat je geen com­plex aan­pra­ten, dan vangt de pes­ter bot. Laat je niet ken­nen en dan houdt het mee­stal van­zelf op.” Maar niet al­le mei­den staan zo sterk in de schoe­nen als Roxan­ne en dan is het vol­gens Pij­pers het bes­te niet te re­a­ge­ren op na­re op­mer­kin­gen on­der een fo­to. „Maar als het ver­der gaat dan is het zaak er ie­mand bij te ha­len zo­dat het zich niet ver­der ver­spreidt. Het­zelf­de geldt voor pest­spel­le­tjes op so­ci­al me­dia die je re­gel­ma­tig te­gen­komt. Het is vaak maar een klei­ne groep die dit leuk vindt, maar je moet voor­ko­men dat het zich als een inkt­vlek ver­spreidt.” ‘Pull a pig’ dat mo­men­teel in het nieuws is, zou zo’n uit Groot-Brit­tan­nië over­ge­waaid pest­spel­le­tje zijn waar­bij jon­gens een le­lijk meis­je pro­be­ren te ver­sie­ren. Ver­vol­gens zou het meis­je via Whats­App wor­den af­ge­we­zen met icoon­tjes van een var­ken.

Pij­pers ad­vi­seert scho­len in de les aan­dacht te be­ste­den aan de di­gi­ta­le gren­zen van fat­soen. „Wat zijn on­li­ne de gren­zen van wat grap­pig en wat niet? Dat is een grijs ge­bied. Ech­te pest­ge­val­len zijn dui­de­lijk, maar er zijn ook grens­ge­val­len. Bij­voor­beeld grap­pen die niet over­ko­men. Daar moet ook de aan­dacht naar uit gaan. Schets als do­cent en ou­der een ka­der van nor­men en waar­den waar­bin­nen ge­ëx­pe­ri­men­teerd mag wor­den met grap­pen ma­ken. Vaak los­sen kin­de­ren het on­der­ling wel op, maar als het fout gaat moet je in­grij­pen. Di­gi­taal bur­ger­schap noem ik dat. Je kunt er niet ge­noeg over pra­ten. Het is be­lang­rijk dat ze feed­back krij­gen op wat ze doen. Het kan zijn dat ze er niet op uit wa­ren om ie­mand met de grond ge­lijk te ma­ken, maar had de op­mer­king wel dat ef­fect.”

COLOURBOX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.