Dit zijn de bes­te films de­ze herfst

Warm, droog en ge­zel­lig: de herfst is wat ons be­treft het bes­te sei­zoen om naar de bios­coop te gaan. Vijf films waar we dit na­jaar reik­hal­zend naar uit­kij­ken.

Metro Holland (Holland) - - News - CONSTANCE VAN AMSTEL

THE SNOWMAN

Met: Mi­chael Fass­ben­der, Rebecca Fer­gu­son, Char­lot­te Gains­bourg, J.K. Sim­mons Ver­haal: Thril­ler The Snowman is ge­ba­seerd op de best­sel­ler van de Noor­se schrij­ver Jo Nes­bø en be­gint als er na de eer­ste sneeuw­val van het jaar een vrouw ver­mist raakt. Di­rect wordt er een ver­band ge­legd met tien­tal­len ver­ge­lijk­ba­re za­ken in het ver­le­den en lij­ken de­tec­ti­ve Har­ry Ho­le (Fas­se­ben­der) en zijn col­le­ga (Fer­gu­son) te ma­ken te heb­ben met een on­grijp­ba­re se­rie­moor­de­naar. Bij het op­los­sen van de zaak is haast ge­bo­den, want als het weer gaat sneeu­wen zal de moor­de­naar weer toe­slaan. Kij­ken we naar uit om­dat: De film in zijn ge­heel is op­ge­no­men in het adem­be­ne­men­de land­schap van Noor­we­gen. Komt uit op: 2 no­vem­ber

BATT­LE OF THE SEXES

Met: Em­ma Sto­ne, Ste­ve Ca­rell, Sa­rah Sil­ver­man. Ver­haal: Een waar­ge­beurd ver­haal over de 55-ja­ri­ge voor­ma­lig ten­nis­kam­pi­oen Bob­by Riggs die zo’n la­ge dunk heeft van het vrou­wen­ten­nis, dat hij be­gin ja­ren 70 claimt op zijn leef­tijd nog met ge­mak van de hoogst­ge­plaatste speel­sters ter we­reld te kun­nen win­nen. Bil­lie Jean King, in die tijd de num­mer 1 van de we­reld, neemt die uit­da­ging graag aan en speelt op 20 sep­tem­ber 1973 de wed­strijd van haar le­ven. Het werd het meest be­ke­ken sport­eve­ne­ment al­ler tij­den. Kij­ken we naar uit om­dat: Het ver­haal goed aan­sluit op de hui­di­ge dis­cus­sie over gen­der­ge­lijk­heid én we na La­la­land geen ge­noeg kun­nen krij­gen van Em­ma Sto­ne. Komt uit op: 23 no­vem­ber

STAR WARS: THE LAST JEDI

Met: Mark Ha­mill, Dai­sy Rid­ley, Car­rie Fis­her Ver­haal: The sa­ga con­ti­nues… In Lu­cas­films Star Wars: The Last Jedi gaat de Sky­wal­ker-sa­ga ver­der. Nieu­we per­so­na­ges uit Star Wars: The For­ce Awa­kens slui­ten zich aan bij le­gen­da­ri­sche Star Wars-ico­nen. In een episch avon­tuur wor­den eeu­wen­ou­de mys­te­ries over de For­ce en schok­ken­de open­ba­rin­gen uit het ver­le­den ont­huld… Kij­ken we naar uit om­dat: Dit de laat­ste keer is dat we Car­rie Fis­her als prin­ses Leia kun­nen be­won­de­ren in een Star Wars-film. De ac­tri­ce, die in 1977 door­brak in de­ze rol, over­leed in de­cem­ber 2016 op 60-ja­ri­ge leef­tijd. Draait van­af: 13 de­cem­ber

OH BA­BY Met: Gijs Na­ber, Han­na van Vliet, Eric van Sau­ers. Ver­haal: Lied­jes­schrij­ver Ru­ben (Na­ber) neemt het le­ven niet al te se­ri­eus en de lief­de al he­le­maal niet. Als hij na de on­ver­wach­te dood van een schar­rel de va­der blijkt te zijn van haar ba­by, staat zijn le­ven com­pleet op zijn kop. Zon­der eni­ge voor­be­rei­ding heeft Ru­ben van de ene op de an­de­re dag de zorg over ba­by Os­car. Als­of dat nog niet in­ge­wik­keld ge­noeg is, be­sluit de zus van de over­le­den schar­rel dat ook zij voor haar neef­je wil zor­gen… Kij­ken we naar uit om­dat: Tho­mas Acda ken­nen we als ac­teur, zan­ger en ca­ba­re­tier, maar als re­gis­seur heb­ben we nog niet zo­veel van hem ge­zien. Na tv-film Fa­ke is Oh Ba­by zijn bios­coop­de­buut. Komt uit op: 9 no­vem­ber. TRUTH TO PO­WER Met: Al Go­re Het ver­haal: Tien jaar na­dat de film An In­con­ve­nient Truth kli­maat­ver­an­de­ring on­der de aan­dacht bracht, ver­schijnt het ver­volg dat ons laat zien hoe dicht we bij een wa­re ener­gie­re­vo­lu­tie zijn. Voor­ma­lig vi­ce-president Al Go­re blijkt on­ver­moei­baar en is still go­ing strong met zijn strijd voor een be­te­re we­reld. Kij­ken we naar uit om­dat: de re­cen­sie van De­troit News het vol­gen­de zegt: ,,We zien Go­re aan de te­le­foon en in mee­tings met maar een doel voor ogen: de we­reld red­den. The Aven­gers doen dat met bui­ten­aard­se vechtsce­nes, Go­re met een iPho­ne.” Komt uit op: 23 no­vem­ber

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.