Hoe kan een ‘ge­vaar voor de sa­men­le­ving’ vrij rond­lo­pen?

WAAR­OM ‘GE­VAAR VOOR SA­MEN­LE­VING’ MI­CHAEL P. NU AL VRIJ WERD GE­LA­TEN

Metro Holland (Holland) - - News - JASPER KARS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Wie is Mi­chael P, de 27-ja­ri­ge man die werd op­ge­pakt in ver­band met de zaak An­ne Fa­ber? En hoe kan het dat de man, die het laat­ste deel van zijn ge­van­ge­nis­straf uit­zit op een fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche af­de­ling in Den Dolder, ge­woon vrij rond mocht lo­pen?

Zo’n vijf jaar ge­le­den, in ok­to­ber 2012, werd P. ver­oor­deeld voor de bru­te ver­krach­ting van twee meis­je in Nij­kerk tij­dens Ko­nin­gin­ne­dag. Daar­naast pleeg­de hij roof­over­val­len in de re­gio Har­der­wijk. Berouw voor zijn af­schu­we­lij­ke da­den toon­de de Zee­wol­de­naar tij­dens het pro­ces ab­so­luut niet. Hij gaf aan juist trots te zijn op de ver­krach­tin­gen en dat er een ‘droom was uit­ge­ko­men’. Een cel­straf van elf jaar, zo was het uit­ein­de­lij­ke oor­deel.

Dit jaar werd P. over­ge­plaatst van de ge­van­ge­nis naar Den Dolder. Hier werkt men aan het maat­schap­pe­lijk re-in­te­gre­ren van pa­ti­ën­ten en het ver­min­de­ren van het ge­drag dat tot de­lic­ten leidt. Ook Mi­chael P. was hier zijn stap­pen rich­ting de maat­schap­pij aan het zet­ten. „Hij was ge­lei­de­lijk aan het te­rug­ke­ren in de sa­men­le­ving”, zo ver­klaar­de de po­li­tie. Een nor­ma­le gang van za­ken, ook voor ver­oor­deel­den die lan­ge straf­fen uit­zit­ten.

Mi­chael P. be­vond zich bij Aven­tu­rijn in Roo­sen­burg, de fo­ren­sisch psy­chi­a­tri­sche af­de­ling van de in­stel­ling. „Roo­sen­burg is een be­vei­lig­de kli­niek. De be­vei­li­ging be­staat bij­voor­beeld uit hek­ken en een aan­tal ge­slo­ten deu­ren. Het be­lang­rijk­ste stuk be­vei­li­ging komt door het con­tact tus­sen de­ge­ne die bij ons in be­han­de­ling is en de me­de­wer­kers”, zo staat op de web­si­te van Aven­tu­rijn.

Het feit dat de pa­ti­ën­ten ook wel in het open­baar ver­schij­nen in Den Dolder is niet naar ie­ders te­vre­den­heid. Eer­der dit jaar zet­te de or­ga­ni­sa­tie Vei­lig Den Dolder een pe­ti­tie op po­ten: ‘Stop de over­last van een deel van de Al­trecht be­wo­ners’, zo luidt de naam van de pe­ti­tie. „In­wo­ners voe­len zich on­vei­lig in het dorp en ze wor­den da­ge­lijks ge­con­fron­teerd met drugs- en drank­ge­bruik op straat, ge­weld, be­drei­gin­gen en rot­zooi.”

Hoe­wel Mi­chael P. op dit mo­ment ver­dach­te is, nog niet be­kend heeft en al he­le­maal niet ver­oor­deeld is, is de vraag die veel men­sen stel­len na­tuur­lijk: hoe kun­nen pa­ti­ën­ten en ver­oor­deel­den zo vrij wor­den ge­la­ten? Waar­om kan ie­mand die is ver­oor­deeld voor een dub­be­le ver­krach­ting én meer­de­re ge­weld­da­di­ge over­val­len, bestraft met elf jaar cel, nu al ‘ge­lei­de­lijk te­rug­ke­ren’?

Om­dat de ver­dach­te Zee­wol­de­naar tij­dens zijn rechts­zaak wei­ger­de om aan een per­soon­lijk­heids­on­der­zoek mee te wer­ken, kon de rech­ter hem des­tijds geen tbs op­leg­gen. Bij el­ke tbs-maat­re­gel wordt mi­ni­maal eens per twee jaar het ver­loop van de be­han­de­ling ge­ë­va­lu­eerd door de rech­ter. In plaats van tbs kreeg Mi­chael P. in ho­ger be­roep uit­ein­de­lijk een straf van elf jaar. „De sa­men­le­ving moet zo lang mo­ge­lijk te­gen de ver­dach­te wor­den be­schermd”, zo oor­deel­de de rech­ter toen.

Vol­gens het Pieter Baan Cen­trum wer­ken meer ver­dach­ten niet mee aan een psy­chi­a­trisch on­der­zoek on­der meer om­dat ze ho­pen dat ze dan geen tbs op­ge­legd krij­gen. De nu 27-ja­ri­ge P. heeft op dit mo­ment een der­de van zijn straf ach­ter de rug, en werd om die re­den ook over­ge­plaatst naar Den Dolder. Vol­gens de hui­di­ge wet­ge­ving krijgt een ver­oor­deel­de na­me­lijk een der­de straf­ver­min­de­ring, ten­zij er zwaar­we­gen­de re­de­nen zijn. Mi­chael P. was dus op weg naar re-in­te­gra­tie, waar hij op de af­de­ling in Den Dolder re­de­lijk vrij mocht rond­lo­pen.

Het nieu­we ka­bi­net Rut­te III is ove­ri­gens wel be­zig met het wij­zi­gin­gen van de ver­vroeg­de vrij­la­ting. Straf­fen kun­nen waar­schijn­lijk in de toe­komst nog steeds met een der­de in­ge­kort wor­den, maar nooit met meer dan twee jaar. In dat ge­val had Mi­chael P. nu nog ach­ter de tra­lies ge­ze­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.