‘Be­taald ver­haal is on­ge­loof­waar­dig’

AD­VO­CAAT JES­SE MA­TE­MAN TREKT PULL A PIG-VER­HAAL IN TWIJ­FEL

Metro Holland (Holland) - - News - SAN­DER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Het ‘Pull a Pig-ver­haal’ over de Ne­der­lan­der Jes­se Ma­te­man en zijn En­gel­se va­kan­tie­lief­je Sop­hie Ste­ven­sen, wordt steeds vreem­der. Maandag ver­klaar­de Ste­ven­sen in ver­schil­len­de En­gel­se tab­loids dat de 21-ja­ri­ge Ma­te­man, die zij twee maan­den eer­der had le­ren ken­nen in Bar­cel­o­na, haar van­uit Man­ches­ter naar Am­ster­dam liet vlie­gen om­dat hij haar zo graag wil­de zien. Maar toen de 24-ja­ri­ge En­gel­se op Schip­hol was ge­land, stuur­de hij haar een ui­terst wreed be­richt­je met de tekst: ’You we­re pig­ged’. Het zou vol­gens de tab­loids gaan om een spel­le­tje, ‘Pull a Pig’ waar­bij jon­gens een le­lijk meis­je pro­be­ren te ver­sie­ren.

In En­ge­land was de har­te­lo­ze ac­tie van de Ne­der­land­se stu­dent groot nieuws. Al­le tab­loids, ver­schil­len­de En­gel­se ont­bijt­pro­gram­ma’s en in Ne­der­land De We­reld Draait Door wil­den met Ma­te­man spre­ken om zijn kant van het ver­haal te ho­ren. Maar na zijn in­ter­view met Me­tro maandag, waar­in hij al­les ont­ken­de en zei dat Sop­hie al­les had ver­zon­nen, wei­ger­de Jes­se nog an­de­re me­dia te woord te staan. Hij scha­kel­de wel ad­vo­caat Ye­hu­di Mos­z­ko­wicz in en bracht gis­te­ren een va­ge en nog­al ram­me­len­de ver­kla­ring naar bui­ten.

„Om­dat de be­rich­ten via Snap­chat zijn ver­stuurd zijn die nu niet meer te le­zen”, re­a­geert Mos­z­ko­wicz te­gen­over Me­tro. „De be­richt­jes die in The Sun en an­de­re tab­loids staan, zijn dus ge­fa­bri­ceerd. Bo­ven­dien heeft The Sun me­vrouw Ste­ven­sen be­taald voor dit ver­haal. Dat weet u toch? Hoe se­ri­eus moe­ten we dit he­le ar­ti­kel dan ne­men. Bo­ven­dien heb ik op al die si­tes van die tab­loids ner­gens vlieg­tic­kets ge­zien. Dus wie zegt dat zij wer­ke­lijk in Am­ster­dam is ge­weest?"

Ste­ven­sen liet na de ver­kla­ring van Ma­te­man niets meer van zich ho­ren. Een ge­sprek met Me­tro durf­de zij gis­te­ren plot­se­ling niet meer aan, ‘van­we­ge mo­ge­lij­ke ju­ri­di­sche ge­vol­gen’. Eer­der op de dag was Sop­hie nog wel li­ve te zien ge­weest op de En­gel­se tv, bij This Mor­ning op ITV. In de show zei Ste­ven­sen: „Waar­om zou ik dit ver­haal in he­mels­naam ver­zin­nen? Het is be­scha­mend en ver­ne­de­rend. De eni­ge re­den waar­om ik dit naar bui­ten breng is om­dat ik niet wil dat dit ook met an­de­re meis­jes ge­beurt.”

Voor­al het mo­ment waar­op zij re­a­li­seer­de dat ze in de ma­ling was ge­no­men, zal Sop­hie nooit ver­ge­ten, zei ze. „Ik had drie uur op het vlieg­veld staan wach­ten en stond non-stop te hui­len. Toen stuur­de hij ein­de­lijk een be­richt­je. Ik dacht dat hij zou gaan ver­tel­len dat er iets on­der­weg ge­beurd was, maar toen ik het be­richt­je open­de stond er: ’You’ve been pig­ged, it was al a jo­ke.’ Ik voel­de me met­een dood­ziek en wil­de naar huis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.