Sin­ger-song­wri­ter An­gus Sto­ne: Ik heb vijf­tig stuks vee

Metro Holland (Holland) - - News - MA­RIO WISSE m.wisse@tmg.nl

De Au­stra­li­sche broer en zus An­gus & Ju­lia Sto­ne zijn so­lo aar­dig suc­ces­vol, maar doen het sa­men nóg be­ter. Hoog­vlie­gers in het ge­staag groei­en­de oeu­vre als Big Jet Pla­ne en Stay With Me zijn sa­men al goed voor meer dan 150 mil­joen streams op Spo­ti­fy. Voor hun lang­ver­wach­te nieu­we al­bum Snow schre­ven ze voor het eerst al­le lied­jes sa­men. On­langs wa­ren de fol­ky sin­ger-song­wri­ters even op het Brus­sel­se kan­toor van hun pla­ten­maat­schap­pij om met de pers over het nieu­we werk en hun aan­ko­men­de Eu­ro­pe­se tour te pra­ten.

Me­tro kreeg An­gus toe­be­deeld, een coo­le du­de met een zon­ne­bril en een zwa­re baard die ver­telt dat hij zijn mu­zi­ka­le car­ri­è­re ooit be­gon als zan­ger van een brui­lofts­band. Grijn­zend: „Ik was een jaar of 16, 17 en we de­den het voor­al voor de gra­tis drank en de bruids­meis­jes. Ik zou het niet ver­ve­lend vin­den om nog steeds op die ma­nier mijn geld te ver­die­nen. Ik zou het wel lek­ker vin­den om niet zo veel meer te hoe­ven rei­zen.”

Mu­ziek ma­ken leer­den hij en zijn zus al toen ze nog kin­de­ren wa­ren, met dank aan de enor­me in­stru­men­ten­ver­za­me­ling van hun va­der, een di­ri­gent. „De ma­nier waar­op we Snow heb­ben ge­maakt lijkt enorm op hoe mijn zus en ik vroe­ger te werk gin­gen. Ge­woon, een beet­je pie­len en lol ma­ken met die in­stru­men­ten. Op die ma­nier ont­staan er van­zelf lied­jes. Het was al­leen An­gie en ik bij het tot­stand­ko­men van Snow. En ik moet zeg­gen: het was een ver­a­de­ming dat er eens een keer geen pro­du­cers, tech­ni­ci en ma­na­gers in de stu­dio rond­lie­pen. Er was bo­ven­dien geen tijds­druk. We za­ten lek­ker in mijn thuis­stu­dio in mijn boer­de­rij in Au­stra­lië.”

An­gus Sto­ne woont op een boer­de­rij, je hebt het goed ge­le­zen. Want be­hal­ve mu­zi­kant is hij boer. Hij ver­telt dat hij voor­al veel vee heeft, waar een be­vrien­de boer voor zorgt wan­neer hij – en dat is hij vaak – de hort op is. „Maar het is ze­ker geen show; ik heb

„Er was geen tijds­druk. We za­ten lek­ker in mijn thuis­stu­dio in mijn boer­de­rij in Au­stra­lië.” An­gus Sto­ne

vijf­tig stuks vee en ik houd van wer­ken op mijn boer­de­rij.”

De in­spi­ra­tie voor Snow ont­stond in Zwit­ser­land, waar An­gus & Ju­lia Sto­ne vo­rig jaar een op­tre­den ver­zorg­den op een fes­ti­val in Zer­matt. „Het was daar schit­te­rend: ber­gen, val­lei­en en al­les on­der een flink pak sneeuw. Om­dat we het er zo mooi von­den, plak­ten we er een week­je va­kan­tie aan­vast. Tij­dens die week kwa­men we op het idee om een nieu­we plaat te ma­ken.”

De­zelf­de sneeuw die voor in­spi­ra­tie en voor de al­bum­ti­tel zorg­de, speel­de ove­ri­gens ook een hoofd­rol in een wat min­de­re epi­so­de in An­gus’ re­cen­te ver­le­den. Vo­rig jaar crash­te hij tij­dens het snow­boar­den en be­land­de hij met een flin­ke rug­bles­su­re in het zie­ken­huis. „Het viel uit­ein­de­lijk al­le­maal wel mee, hoor”, zegt hij ter­wijl over die mo­nu­men­ta­le baard wrijft. „Die pijn­stil­lers wa­ren stie­kem wel lek­ker. En snow­boar­den doe ik ge­woon weer.”

Half ok­to­ber staat hij sa­men met zijn zus in de AFAS Li­ve in Am­ster­dam, een flin­ke zaal voor een duo. Wat kun­nen de Ne­der­land­se fans ver­wach­ten? „Hoe groot de zaal waar­in we spe­len ook is, we pro­be­ren er al­tijd iets in­tiems van te ma­ken. En als je eer­lijk bent en van­uit je hart speelt, lukt dat ei­gen­lijk al­tijd.”

An­gus Sto­ne vormt een suc­ces­vol mu­zi­kaal duo met zijn zus Ju­lia en is daar­naast fa­na­tiek snow­boar­der en vee­boer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.