Gaat Lu­bach er met de ring van­door?

De Gou­den Te­le­vi­zierRing 2017 wordt van­avond uit­ge­reikt in Afas Li­ve.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - CONSTANCE VAN AMSTEL c.van.amstel@tmg.nl

De be­lang­rijk­ste te­le­vi­sie­prij­zen in Ne­der­land wor­den van­avond uit­ge­reikt. De vraag is na­tuur­lijk: wíe schuift de Gou­den Te­le­vi­zierRing om zijn (of haar!) vin­ger? Me­tro waagt vast een gok­je.

De Zil­ve­ren ster­ren voor ac­teurs en pre­sen­ta­to­ren zijn af­ge­stoft, de Gou­den stui­ver voor het leuk­ste kin­der­pro­gram­ma is op­ge­poetst en de Te­le­vi­zierRing voor het bes­te pro­gram­ma glanst als nooit te­vo­ren. Veel men­sen zul­len de eu­fo­ri­sche Floor­tje Des­sing nog op hun net­vlies heb­ben staan, maar van­avond is het al­weer tijd voor de vol­gen­de win­naar van de Gou­den Te­le­vi­zierRing. De be­lang­rijk­ste vraag is na­tuur­lijk wíe schuift die ring van­avond om zijn (of haar!) vin­ger? Me­tro waagt vast een gok­je.

ZON­DAG MET LU­BACH

Voo rde be­lang­rijk­ste prijs, na­me­lijk de ring zelf, zij nditj aar drie heel po­pu­lai­re pro­gram­ma’s ge­no­mi­neerd, na­me­lijk De Bes­te Zan­gers van Ne­der­land (AVROTROS), Ex­pe­di­tie Ro­bin­son (RTL5) en Zon­dag met Lu­bach (VPRO). Ze ver­die­nen het al­le­maal, maar wij gaan voor Zon­dag met Lu­bach als win­naar. Het pro­gram­ma weet in­ge­wik­kel­de on­der­wer­pen op een luch­ti­ge ma­nier uit te leg­gen, maar brengt ook echt wat te­weeg.

EVA JI­NEK

Floor­tje Des­sing, Geral­di­ne Kem­per en Eva Ji­nek strij­den van­avond om de Zil­ve­ren Te­le­vi­zier­ster voor bes­te pre­sen­ta­tri­ce en wij den­ken dat Ji­nek er met de prijs van­door gaa t.D e pre­sen­ta­tri­ce zet­te zich­zelf af­ge­lo­pen jaar echt op de kaart als talk­show­host met haa rl ate night-pro­gram­ma Ji­nek. En ze lijkt daar­in steeds meer zich­zelf en dat maakt haar al­leen maar leu­ker.

WIL­FRED GE­NEE

Oke, dit is wat ons be­treft de moei­lijk­ste ca­te­go­rie om een win­naar in te voor­spel­len. Ge­no­mi­neerd als Bes­te Pre­sen­ta­tor zijn Ar­jen Lu­bach, Beau van Er­ven Do­rens en Wil­fred Ge­nee en voor al­le drie valt even­veel te zeg­gen. Beau deed het fan­tas­tisch als Hum­ber­to-ver­van­ger in RTL Sum­mer Night, Lu­bach als host van ZML en Ge­nee is

al ja­ren sterk in Voetbal In­si­de op RTL 7. Wil­de gok: Ge­nee. Zijn col­le­ga Johan Derk­sen roept de kij­kers van VI im­mers al een maand op om te stem­men, en dat heeft eer­der ge­werkt toen VI in 2011 dé Ring bin­nen­sleep­te en daar­mee Wie is de Mol en The Voi­ce of Hol­land ver­sloeg.

AN­GE­LA SCHIJF

De Zil­ve­ren Te­le­vi­zier­ster voor Bes­te Ac­tri­ce gaat van­avond naar An­ge­la Schijf, daar dur­ven we ons hand­je wel voor in het vuur te ste­ken. Hoe­we lze de prijs vo­rig jaar ook al won. De an­de­re ge­no­mi­neer­den zijn Isa Hoes en Eli­se Schaap, maar de winst gaat naar An­ge­la van­we­ge haar in­mid­dels ja­ren­lan­ge op­tre­den in Flik­ken Maas­tricht en haar rol in de nieu­we, span­nen­de RTL-se­ri eMe is­je van Ple­zier. En we we­ten dat An­ge­la een enór­me fan­scha­re heeft die ui­ter­aard mas­saal op hun lie­ve­ling ge­stemd heb­ben.

ERIK DE VO­GEL

Op­nieuw valt de naam van Ar­jen Lu­bach op de­ze pa­gi­na. Dit keer om­dat hij het was die er­voor ge­zorgd heeft dat Goe­de Tij­den, Slech­te Tij­denac­teur Erik d eVo gel bij de laat­ste drie kans­heb­bers voor de Zil­ve­ren Te­le­vi­zier­Ster Ac­teur zit. Lu­bach voer­de een heu­se cam­pag­ne voor de man die al 20 jaar de rol van Lu­do San­ders speelt in de RTL-so ape n dat heeft zijn vruch­ten af­ge­wor­pen. E nho ewel we ei­gen­lijk wel vin­den dat de­an­de re ge­no­mi­neer­den Jeroen van Ko­nings­brug­ge (Sme­ris, Rip­ha­gen) en Thom Hoff­man (Dok­ter Ti­nus) be­te­re ac­teurs zijn, gun­nen we Erik de­ze over­win­ning van har­te. Lu­do heeft het im­mers al zwaar ge­noeg.

AN­NA NOOSHIN

Drie enorm uit­een­lo­pen­de ty­pes ma­ken dit jaar kans op de Te­le­vi­zier Ta­lent Award, na­me­lijk An­na Nooshin, Ma­rie­ke Els­in­ga en Öz­can Aky­ol. Eus was ge­wel­dig in zijn NTR-re­por­ta­ge­reeks De Ne­ven van Eus, An­na Nooshin maak­te een mooie car­ri­è­re­mo­ve door van blog­ger op te klim­men tot pre­sen­ta­tri­ce van Hol­lands Next Top­mo­del en voor­ma­lig dj Ma­rie­ke Els­in­ga is met haar fris­se ver­schij­ning ook niet meer van de buis te slaan bij RTL. Ap­pels met pe­ren ver­ge­lij­ken dus in de­ze ca­te­go­rie. Maar om­dat we den­ken dat An­na de meest mo­bie­le aan­hang heeft, gaat zij win­nen.

KANKER

In de ca­te­go­rie bes­te kin­der­pro­gram­ma zet­ten we ons geld op Hal­lo, ik heb kanker van de EO. De an­de­re ge­no­mi­neer­den zijn Brug­klas en Bom­me­tjeXXL (bei­de AVROTROS), maar het in­druk­wek­ken­de pro­gram­ma van de EO steekt daar ze­ker met kop en schou­ders bo­ven­uit. Knap hoe pre­sen­ta­tri­ce An­ne-Mar Zwart de vier jon­ge­ren tus­sen de 9 en 15, die al­le­maal een an­de­re vorm van kanker heb­ben, hun ver­haal laat doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.