Nel­son al 32 jaar op we­reld­reis

Metro Holland (Holland) - - Front Page - LI­SA VERMEIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Het gaat er­om dat we niet bang zijn voor el­kaar, we zijn al­le­maal één en we moe­ten el­kaar res­pec­te­ren om­dat we van el­kaar kun­nen le­ren.’ Jim­my Nel­son

Zijn ico­ni­sche fo­to’s van in­heem­se be­vol­kings­groe­pen zijn we­reld­wijd ge­pu­bli­ceerd in mu­sea, tijd­schrif­ten en ga­le­ries. En mis­schien ken je het boek Be­fo­re They Pass Away van Jim­my Nel­son wel, waar­in tien­tal­len bij­zon­de­re stam­men zijn vast­ge­legd in hun na­tuur­lij­ke leef­om­ge­ving.

Toch noemt de be­schei­den Nel­son zich­zelf niet per se een fo­to­graaf. „Ik ben au­to­di­dact en heb geen stu­die ge­daan. In­mid­dels noe­men men­sen mij wel fo­to­graaf, maar mijn werk gaat om per­soon­lij­ke ont­moe­tin­gen. Het is een ont­dek­kings­reis.”

Nel­son heeft een bij­zon­de­re mis­sie. Hij be­zoekt tra­di­ti­o­ne­le stam­men en cul­tu­ren, om te la­ten zien hoe bij­zon­der ze zijn. Hij wil la­ten zien dat ze niet mo­gen ver­dwij­nen door glo­ba­li­se­ring. Nel­son wil met zijn werk ‘gren­zen door­bre­ken’, hij wil de ba­lans tus­sen twee we­rel­den te­rug­bren­gen: ener­zijds de mo­der­ne wes­ter­se maat­schap­pij en an­der­zijds de in­heem­se vol­ke­ren. „Die men­sen heb­ben een rijk­dom en dan gaat het niet om wat er op je bank­re­ke­ning staat. Het gaat er­om dat we niet bang zijn voor el­kaar, we zijn al­le­maal één en we moe­ten el­kaar res­pec­te­ren om­dat we van el­kaar kun­nen le­ren.”

Met een team van twaalf men­sen werkt Nel­son aan zijn nieuw­ste pro­ject, de op­vol­ger van het suc­ces­vol­le

Be­fo­re They Pass Away; een ver­bluf­fen­de fo­to­se­rie waar­bij Jim­my de pu­re schoon­heid en cul­tu­re­le ver­schij­nin­gen van ver­schil­len­de vol­ke­ren heeft vast­ge­legd. De ver­za­me­ling is een na­slag­werk voor toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties, maar ook een eye ope­ner voor on­ze ge­ne­ra­tie.

De kun­ste­naar wil in­zicht ge­ven in het be­lang van cul­tuur. Hoe­wel de ti­tel van zijn eer­ste boek mis­schien doet ver­moe­den dat de­ze vol­ken ook echt ver­dwij­nen, is dat niet het ge­val. „Ze zul­len niet over­lij­den, maar de con­nec­tie met de­ze men­sen gaat wel dood en daar­om is de­ze zoek­tocht zo be­lang­rijk.” Nel­son wil men­sen mee­ne­men op zijn reis, zo­dat ze be­ter be­grij­pen wat hij mee­maakt. Bij zijn nieu­we pro­ject wor­den ook vi­deo’s en ver­ha­len ge­maakt, zo­dat je thuis nog be­ter kunt zien hoe de men­sen aan de an­de­re kant van de we­reld le­ven.

De mees­ter­fo­to­graaf is ge­mid­deld

‘Men­sen zeg­gen vaak dat ik mooie fo­to’s maak, maar het zijn juist de mé­n­sen die het mooi ma­ken.’ Jim­my Nel­son

zo’n 80 pro­cent van de tijd op reis. Nel­son ver­telt dat als hij een­maal op een nieu­we be­stem­ming is aan­ge­ko­men, hij daar vaak twee tot zes we­ken blijft. Sla­pen doet hij bij de plaat­se­lij­ke be­wo­ners. „Ik pro­beer met ze mee te le­ven. Soms lig je op een vie­zig mat­je in een kou­de tent, maar toch slaap ik daar vaak be­ter. Op zo’n plek laat ik al­les los, je voelt je ver­bon­den met de na­tuur en ik kom on­wijs tot rust.”

Hij pro­beert de men­sen echt te le­ren ken­nen, maar hoe doe je dat als je de taal niet spreekt? Af en toe krijgt hij hulp van een tolk, maar dat werkt mee­stal niet. „De bes­te ma­nier om men­sen te be­grij­pen is om te com­mu­ni­ce­ren zon­der woor­den. Ken je mis­ter Bean? Over­al ter we­reld la­chen, kij­ken en voe­len men­sen mee met mis­ter Bean. Hij com­mu­ni­ceert zon­der woor­den, maar hij is heel open en kwets­baar. Wij doen dat veel te wei­nig om­dat we bang zijn.”

Het werk van Jim­my Nel­son is her­ken­baar door de in­tie­me por­tret­ten, maar hoe vang je zo’n blik als je am­per met el­kaar kunt pra­ten? „Juist door de ex­tre­me stil­te en door ex­treem veel aan­dacht te ge­ven. Je moet niet ge­lijk gaan fo­to­gra­fe­ren, soms wacht ik da­gen. Het gaat niet om de fo­to, maar om ‘het voor­spel’.”

Nel­son kent zo­wel de wes­ter­se we­reld als die van de in­heem­se stam­men. Hij vindt het be­lang­rijk dat we het ver­le­den niet ver­ge­ten en blij­ven pra­ten en in con­tact blij­ven met el­kaar. ,,Men­sen zijn vaak bang voor het on­be­ken­de, maar dat is he­le­maal niet no­dig. Men­sen zeg­gen vaak dat ik mooie fo­to’s maak, maar het zijn juist de mé­n­sen die het mooi ma­ken.”

De fo­to­jour­na­list is al ja­ren­lang op reis. Waar hij zich het mees­te thuis voelt? ,,Mee­stal in een vlieg­tuig, dat is de tus­sen­we­reld. Je ver­laat de ene we­reld en gaat naar een an­de­re we­reld. Je vliegt bo­ven de we­reld - het is een soort nie­mands­land, zon­der wi­fi. Op dat mo­ment ben je je heel be­wust van je ei­gen ge­dach­ten en wat je aan het doen bent.” Zijn thuis­ba­sis is Am­ster­dam. ,,Ik ben heel trots om te zeg­gen dat ik uit Am­ster­dam kom.”

Be­nieuwd naar zijn bij­zon­de­re werk? Van 5 ok­to­ber tot en met 5 no­vem­ber zijn de nieuw­ste fo­to’s van Jim­my Nel­son te zien in Ra­de­ma­kers Gal­lery in Am­ster­dam. Zijn twee­de boek wordt ver­wacht in 2018.

Ren­dier­her­ders in Si­be­rië, de Lay­lap in Bhu­tan, jun­gle­be­wo­ners in de Ama­zo­ne en de Mun­da­ri­s­tam in het ge­ï­so­leer­de Zuid-Soe­dan: de Ne­der­lands-Brit­se fo­to­graaf Jim­my Nel­son had ze al­le­maal voor zijn lens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.