Na­ti­ons League als plan B voor Oran­je

Het Ne­der­lands elf­tal doet vol­gend jaar mee aan de Na­ti­ons League. Vijf vra­gen over het nieu­we toer­nooi waar­mee tic­kets voor het EK van 2020 te ver­die­nen zijn.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

Waar­om is de Na­ti­ons League in het le­ven ge­roe­pen door de UEFA?

Oe­fen­wed­strij­den zijn wel­is­waar in­te­res­sant voor voet­bal­bon­den die er dank­zij tv-gel­den en kaart­ver­koop flink aan ver­die­nen, maar het pu­bliek is er al lan­ge­re tijd klaar mee. Daar­om heeft de Eu­ro­pe­se bond een lan­den­com­pe­ti­tie be­dacht, zo­dat er iets op het spel staat: plaat­sing voor het EK van 2020. De in to­taal 55 lan­den wor­den ver­deeld over vier di­vi­sies (A,B, C en D) en dank­zij de 2-0 ze­ge op Zwe­den zit Ne­der­land in de divisie met de hoogst­ge­plaatste lan­den.

Hoe gaat de com­pe­ti­tie in zijn werk?

Het is een in­ge­wik­keld ver­haal, daar­om con­cen­tre­ren we ons even op divisie A om­dat het Ne­der­lands elf­tal daar­in te­recht­komt. De­ze divisie be­staat uit vier groe­pen van drie teams, die on­der­ling een mi­ni-com­pe­ti­tie af­wer­ken. De vier groeps­win­naars strij­den ver­vol­gens in de vorm van twee hal­ve fi­na­les, een troost­fi­na­le en een fi­na­le om een tic­ket voor het EK (dat in 2020 in 13 lan­den wordt af­ge­werkt). In el­ke divisie valt één tic­ket te ver­die­nen. Dus ook in divisie D met ploe­gen als Liech­ten­stein, Ar­me­nië, Gi­bral­tar, Let­land, Ge­or­gië en Wit-Rus­land ligt deel­na­me aan het EK voor het op­ra­pen.

Ver­dwijnt de EK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks zo­als we die ge­wend zijn?

Nee, die blijft be­staan. Al­leen plaat­sen slechts 20 in plaats van 24 lan­den zich via die weg voor het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap. De ove­ri­ge tic­kets wor­den dus via de Na­ti­ons League ver­ge­ven.

Is het een na­deel dat Ne­der­land van Zwe­den heeft ge­won­nen en daar­door in de zwaar­ste divisie te­recht is ge­ko­men?

In eer­ste in­stan­tie ben je ge­neigd te zeg­gen van wel. Want maakt Oran­je met mo­ge­lij­ke te­gen­stan­ders als Duits­land, En­ge­land, Ita­lië, Por­tu­gal en Span­je kans om eer­ste te wor­den in de groep? Dat lijkt erg on­waar­schijn­lijk, maar er is een ach­ter­deur. Als Ne­der­land ach­ter een land ein­digt dat zich al via de re­gu­lie­re kwa­li­fi­ca­tie­reeks heeft ge­plaatst voor het EK dan stroomt Ne­der­land door naar de strijd om het fel­be­geer­de toe­gangs­be­wijs. In een groep met ster­ke lan­den is die kans ui­ter­aard een stuk gro­ter dan in divisie B met de iets min­de­re go­den. De Na­ti­ons League kan dus een pret­ti­ge ach­ter­deur rich­ting het EK zijn voor Oran­je als de re­gu­lie­re kwa­li­fi­ca­tie wéér zo dra­ma­tisch ver­loopt als de vo­ri­ge twee ke­ren.

Wan­neer be­gint dit nieu­we UEFA-feest?

Op 24 ja­nu­a­ri van vol­gend jaar vindt de lo­ting (zie ka­der) voor de Na­ti­ons League plaats. In sep­tem­ber, ok­to­ber en no­vem­ber 2018 speelt Ne­der­land de vier groeps­wed­strij­den. Be­gin ju­ni 2019 wor­den de fi­na­les ge­speeld om te be­pa­len wie er dank­zij de nieu­we com­pe­ti­tie naar het EK mag. De re­gu­lie­re kwa­li­fi­ca­tie­reeks be­gint pas in maart 2019 met toen pou­les, waar­van de num­mers 1 en 2 zich recht­streeks plaat­sen voor het EK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.