Help, het trein­kaart­je wordt veel duur­der

DE VER­HO­GING VAN HET LAAG­STE BTW-TA­RIEF ZAL OOK DE TREIN­REI­ZI­GER TREF­FEN. EN DAT WEKT VERBAZING.

Metro Holland (Holland) - - Front Page - AN­NE-FLEUR PEL a.pel@tmg.nl

Niet al­leen de da­ge­lijk­se bood­schap­pen wor­den duur­der door de voor­ge­no­men ver­ho­ging van het la­ge btw-ta­rief, ook voor een trein­kaart­je zal bin­nen­kort meer be­taald moe­ten wor­den. De NS ver­wacht dat door de nieu­we ka­bi­nets­plan­nen het aan­tal da­ge­lijk­se trein­rei­zi­gers met dui­zen­den zal af­ne­men.

De spoor­ver­voer­der brengt mo­men­teel de pre­cie­ze ge­vol­gen van de btw-ver­ho­ging in kaart en wil ver­vol­gens hier­over in ge­sprek met de nieu­we be­wind­voer­der. Een NSwoord­voer­der vindt het „op­val­lend” dat de ver­ho­ging ook trein­kaart­jes treft. „De trein als duur­zaam al­ter­na­tief wordt hier­door min­der aan­trek­ke­lijk, ter­wijl de kos­ten voor de au­to grof­weg ge­lijk blij­ven. Hoe strookt dit met de am­bi­tie om het meest duur­za­me ka­bi­net ooit te wor­den? Dat is op­val­lend.”

Of trein­kaart­jes een uit­zon­de­rings­po­si­tie moe­ten krij­gen? „We wil­len eerst in ge­sprek over wat dit pre­cies gaat be­te­ke­nen voor de rei­zi­ger”, al­dus de woord­voer­der.

Waar NS ook over in ge­sprek wil, zijn de plan­nen van Rut­te III om het Sprin­ter-ver­voer te in­ten­si­ve­ren, waar­door ver­schil­len­de lij­nen mo­ge­lijk in han­den van ver­schil­len­de ver­voer­ders ko­men. Dit zou voor de rei­zi­ger kun­nen uit­mon­den in een lan­ge­re reis­tijd door­dat ze va­ker moe­ten over­stap­pen. „Wat ons be­treft zijn de Sprin­ter-ver­bin­din­gen in­te­graal on­der­deel van en on­los­ma­ke­lijk ver­bon­den met het na­ti­o­na­le hoof­drail­net”, zegt de woord­voer­der.

Vol­gens NS brengt een mo­ge­lij­ke sa­men­loop met an­de­re ver­voer­ders of het even­tu­eel af­knip­pen en aan­be­ste­den, ook voor bui­ten­land­se ver­voer­ders, ri­si­co’s met zich mee. „De rei­zi­ger wil voor­al snel­ler, va­ker en di­rect met de trein rei­zen. Dat moet voor­op staan.”

Ro­ger van Box­tel, pre­si­dent­di­rec­teur NS, vindt het goed dat er in het re­geer­ak­koord ex­tra geld is uit­ge­trok­ken voor mo­bi­li­teit. „Dat is be­lang­rijk, om­dat de eco­no­mie groeit en daar­mee de vraag naar duur­zaam open­baar ver­voer”, zegt hij. „Dit is een trend­breuk met de for­se be­zui­ni­gin­gen op in­fra­struc­tuur van­af 2010. Het ka­bi­net laat hier­mee zien dat zij (be­schei­den) am­bi­tie heeft om de be­reik­baar­heid van Ne­der­land te ver­be­te­ren, zo­wel op de weg als het spoor.”

FNV Spoor en FNV Streek­ver­voer heb­ben zich in­mi­dels uit­ge­la­ten over de ka­bi­nets­plan­nen en ma­ken zich „ern­stig zor­gen”. „De­ze plan­nen koer­sen re­gel­recht af op een duur­der en ver­der ver­snip­perd Ne­der­lands ov-land­schap. Echt, nie­mand zit hier­op te wach­ten”, zegt Hen­ri Jans­sen, be­stuur­der FNV Spoor die de plan­nen „de­sa­streus voor het ov” noemt. „Het spoor wordt on­o­ver­zich­te­lij­ker, men­sen moe­ten va­ker over­stap­pen, aan­slui­tin­gen zijn slech­ter ge­re­geld en kaart­jes wor­den duur­der.”

‘De trein als duur­zaam al­ter­na­tief wordt min­der aan­trek­ke­lijk.’ Woord­voer­der NS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.