‘Volg al­tijd je in­tu­ï­tie, die houdt je vei­lig’

HOE KUN JE JE­ZELF VER­DE­DI­GEN?

Metro Holland (Holland) - - News - MEREL DRIESSEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Veel vrou­wen we­ten niet waar ze nou pre­cies bang voor zijn of wat ze eng vin­den.’ The­re­sa We­ver

Hoe kun je als vrouw vei­lig over straat? Me­tro vroeg het The­re­sa We­ver, in­struc­teur in Krav Ma­ga bij In­si­de De­fen­ce. Na­tuur­lijk zijn er si­tu­a­ties waar­uit je je­zelf on­mo­ge­lijk kunt red­den, maar over het al­ge­meen is Krav Ma­ga vol­gens We­ver een goe­de me­tho­de om met zelf­ver­ze­ker­der over straat te gaan.

Krav Ma­ga is een zelf­ver­de­di­gings­me­tho­de die is ont­staan in het Is­ra­ë­li­sche le­ger. Of je nou een man of vrouw bent, jong of oud, ie­der­een kan de me­tho­de le­ren. We­ver geeft op haar school spe­ci­a­le les­sen aan vrou­wen. „Vrou­wen wor­den met an­der soort aan­val­len ge­con­fron­teerd dan man­nen. Een man grijpt een an­de­re man bij­voor­beeld niet snel bij z’n keel.”

Vol­gens We­ver den­ken veel men­sen niet goed na over ge­weld en zijn ze daar­om snel bang. „Veel vrou­wen we­ten niet waar ze nou pre­cies bang voor zijn of wat ze eng vin­den.” We­ver leert de vrou­wen on­der an­de­re wat voor hou­ding ze aan moe­ten ne­men: „Op straat kij­ken men­sen veel meer naar hun te­le­foon dan om zich heen. Wij le­ren de vrou­wen om niet af­ge­leid te ra­ken en te let­ten op waar ze naar toe lo­pen.”

Daar­naast zijn de vrou­wen be­zig met wat ge­vaar­lij­ke ge­bie­den zijn. „Een aan­ran­ding of ver­krach­ting kan ei­gen­lijk over­al ge­beu­ren. Maar let voor­al goed op in de ge­bie­den waar je on­be­kend bent of waar het slecht ver­licht is.”

Dat is al­leen nog het men­ta­le ge­deel­te. De vrou­wen wor­den ook fy­siek ge­traind. „Daar­bij heb­ben we voor­al veel aan­dacht voor de snel­heid van de vrouw. Man­nen zijn vaak krach­ti­ger, maar vrou­wen zijn juist snel­ler. Waar we veel op trai­nen, is het schop­pen in het kruis van de man.” We­ver wil de vrou­wen zich er ook be­wust van ma­ken wat ze wel en niet kun­nen. Vaak heb­ben ze niet door dat ze veel meer kun­nen dan ze den­ken. „Op­ge­ven is geen op­tie en dat leer je te voe­len bij Krav Ma­ga.”

Over het idee of vrou­wen ’s avonds niet al­leen op straat kun­nen lo­pen, valt te twis­ten vindt We­ver. „Als je het idee hebt dat je de rest van je le­ven de deur niet uit kunt, is dat ook niet goed. Wees je be­wust van wat er om je heen ge­beurt en neem daar de juis­te maat­re­ge­len voor. Pro­beer je in­tu­ï­tie te vol­gen, die is er om je vei­lig te hou­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.