Eind aan der­tien da­gen kna­gen­de on­ze­ker­heid

HET LI­CHAAM VAN AN­NE FA­BER IS GIS­TE­REN GE­VON­DEN IN ZEE­WOL­DE. ER ZIJN NOG VEEL VRA­GEN.

Metro Holland (Holland) - - News - METRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De ver­mis­te An­ne Fa­ber uit Utrecht is gis­te­ren dood ge­von­den in de buurt van Zee­wol­de. Rut­ger Jeu­ken, plaats­ver­van­gend hoofd­of­fi­cier van jus­ti­tie, meld­de de vondst van haar li­chaam aan het be­gin van de avond tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. Via fo­ren­sisch on­der­zoek is vast­ge­steld dat het om An­ne Fa­ber gaat. „Hoe­wel hier­mee een ein­de komt aan we­ken­lan­ge on­ze­ker­heid, is het nieuws voor al­le be­trok­ke­nen hart­ver­scheu­rend”, al­dus Jeu­ken. Vol­gens hem wordt het li­chaam van Fa­ber eerst ver­der on­der­zocht. Zo­dra dit is af­ge­rond, wordt het li­chaam aan de fa­mi­lie over­ge­dra­gen.

„Het slecht­ste sce­na­rio is van­daag uit­ge­ko­men.” Dat zei Hans Fa­ber, An­nes oom en woord­voer­der van de fa­mi­lie, in re­ac­tie op de vondst van het li­chaam van An­ne Fa­ber. „Wij heb­ben op dit mo­ment nog veel vra­gen. Wat is er ge­beurd? Waar­om liep de­ze man vrij rond? Had de­ze ver­schrik­ke­lij­ke ge­beur­te­nis voor­ko­men kun­nen wor­den? He­laas zul­len we met ant­woor­den op de­ze vra­gen An­ne niet te­rug­krij­gen.”

Eer­der op de dag werd al be­kend dat de po­li­tie ver­moed­de dat het stof­fe­lijk over­schot op een spe­ci­fie­ke plaats in het bui­ten­ge­bied van Zee­wol­de zou lig­gen. Dat ver­moe­den bleek juist. „Woens­dag­avond gaf de ver­dach­te Mi­chael P. in­for­ma­tie over de lo­ca­tie van het li­chaam”, meld­de po­li­tie­woord­voer­der Ger­da van Leeu­wen. De zoek­tocht ver­plaatste zich van Den Dol­der naar Zee­wol­de, waar de ver­mis­te vrouw gis­te­ren werd ge­von­den. „Heel Ne­der­land was de af­ge­lo­pen we­ken in de ban van de ver­mis­sing van An­ne Fa­ber en van­daag kre­gen we het ver­schrik­ke­lij­ke nieuws waar we al­le­maal al bang voor wa­ren. Wij kun­nen geen in­schat­ting ma­ken van het ver­driet dat de na­be­staan­den heb­ben”, al­dus bur­ge­mees­ter van Zee­wol­de Ger­rit Jan Gor­ter.

De 25-ja­ri­ge An­ne Fa­ber uit Utrecht raak­te bij­na twee we­ken ge­le­den ver­mist. Ze ging fiet­sen, stuur­de haar vriend nog een laat­ste ver­re­gen­de foto van zich­zelf en ver­dween daar­na spoor­loos. Zee­wol­de is de voor­ma­li­ge woon­plaats van Mi­chael P., die wordt ver­dacht van be­trok­ken­heid bij de ver­dwij­ning en de dood van An­ne Fa­ber, die op vrij­dag 29 sep­tem­ber voor het laatst werd ge­zien. Het voor­ar­rest van de man, die in Zee­wol­de heeft ge­woond, is gis­te­ren met twee we­ken ver­lengd. P. is de eni­ge ver­dach­te, al­dus het OM. Hij zit vast in vol­le­di­ge be­per­king, dat wil zeg­gen dat hij met nie­mand be­hal­ve zijn ad­vo­caat con­tact mag heb­ben.

Toen P. maan­dag werd aan­ge­hou­den, werd al snel dui­de­lijk dat hij een zeer cri­mi­neel ver­le­den heeft. P. zat een cel­straf uit voor ge­weld­da­di­ge ver­krach­tin­gen en di­ver­se roof­over­val­len.

Zo maan­de hij in 2010 tij­dens een Ko­nin­gin­ne­dag­feest­je in Nij­kerk twee min­der­ja­ri­ge meis­jes de bos­jes in te gaan. P. richt­te een na­maak­vuur­wa­pen op zijn 16- en 17-ja­ri­ge slacht­of­fers en zei dat ze hun kle­ren uit moesten trek­ken om ver­vol­gens sek­su­e­le han­de­lin­gen bij hem te ver­rich­ten.

Dit jaar kwam P. te­recht in een in­rich­ting in Den Dol­der om aan zijn te­rug­keer in de sa­men­le­ving te wer­ken. De Te­le­graaf meld­de don­der­dag dat hij daar veel vrij­he­den had, dank­zij een re­la­tie met een van de be­ge­leid­sters. Ook zou hij een me­de-pa­ti­ën­te zwan­ger heb­ben ge­maakt.

Mi­nis­ter Stef Blok van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie heeft gis­ter­avond een on­der­zoek naar de kli­niek aan­ge­kon­digd. „Ik heb de In­spec­tie Vei­lig­heid en Jus­ti­tie en de In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd ge­vraagd on­der­zoek te doen naar de si­tu­a­tie in de kli­niek. Het OM en de po­li­tie gaan on­der­tus­sen ver­der met het straf­rech­te­lijk on­der­zoek.”

‘Er is met man en macht ge­zocht naar An­ne. Dank aan al­le vrij­wil­li­gers en ie­der­een die heeft ge­hol­pen bij de zoek­tocht.’

Bur­ge­mees­ter Zee­wol­de

FOTO’S: ANP

Eer­der werd ver­geefs het ge­bied rond psy­chi­a­tri­sche kli­niek Aven­tu­rijn in Den Dol­der uit­ge­kamd. Po­li­tie en vrij­wil­li­gers zoch­ten sa­men in het bos van Pij­nen­burg tus­sen Den Dol­der en Soest naar An­ne. Naast het Bloo­ker­park in Huis ter Hei­de werd de fiets ge­von­den die waar­schijn­lijk van An­ne Fa­ber is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.