Alles of niets

Way­lon gaat op­nieuw voor Ne­der­land naar het Song­fes­ti­val. „Ik wil­de dol­graag nog een keer, dat heb ik nooit on­der stoe­len of ban­ken ge­sto­ken. Ei­gen­lijk wil ik blij­ven gaan tot ik eer­ste word.”

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - CONSTANCE VAN AM­STEL c.van.am­stel@tmg.nl Blij met Way­lon? Re­a­geer op on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na

Way­lon gaat in 2018 na­mens Ne­der­land naar het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val in Lis­sa­bon. En ho­pe­lijk wordt het nu ge­zel­li­ger dan de vo­ri­ge keer.

Van pop­zan­ge­res Maan tot Within Tempta­ti­on-front­vrouw Sha­ron den Adel; een hoop na­men pas­seer­den de af­ge­lo­pen we­ken de re­vue als mo­ge­lij­ke deel­ne­mers aan het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val 2018. De or­ga­ni­sa­tie liet er ech­ter niets over los. Tot gis­te­ren op­eens een vi­deo op YouTu­be ver­scheen waar­in wel erg dui­de­lijk ge­hint werd op een be­paal­de Ne­der­land­se zan­ger. Drank, vrou­wen, gi­ta­ren en een wel heel be­ken­de hoed, dat kon al­leen maar Way­lon zijn. Even la­ter kwam het ver­los­sen­de woord: Way­lon gaat vol­gend jaar mei naar Lis­sa­bon.

Het is voor de 37-ja­ri­ge Wil­lem Bij­kerk (zo­als Way­lon echt heet) de twee­de keer dat hij deel zal ne­men aan het lied­jes­fes­tijn. In 2014 deed hij sa­men met Il­se DeLan­ge als The Com­mon Lin­nets mee. De Oos­ten­rijk­se Con­chi­ta Würst ging er des­tijds in Kopen­ha­gen met de winst van­door, maar Il­se en Way­lon be­haal­den met hun ‘Calm Af­ter the Storm’ een mooie twee­de plaats. De hoog­ste sco­re van Ne­der­land sinds in 1975 ge­won­nen werd met ‘Ding-a-Dong’.

Maar ter­wijl voor de scher­men blijd­schap te zien was, was het ach­ter de scher­men al­les­be­hal­ve een feest­je. Way­lon en zang­part­ner Il­se ble­ken el­kaar he­le­maal niet te lig­gen. Dat hiel­den ze tij­dens het fes­ti­val ge­heim, maar werd met­een dui­de­lijk toen Il­se na het ESF niet met Way­lon maar met een an­de­re zan­ger als The Com­mon Lin­nets door Eu­ro­pa trok. In het tv-pro­gram­ma KRO Pro­fiel, waar­in Way­lon la­ter dat jaar cen­traal stond, zei hij dat het al bij het schrij­ven van de lied­jes niet lek­ker ging. ,,Dan had ik een re­gel ge­schre­ven en werd er ge­zegd: we gaan mor­gen ver­der. De vol­gen­de dag was het lied­je dan al ge­schre­ven en werd mij ver­teld wat ik moest zin­gen.”

Ook in Kopen­ha­gen was het niet zo ge­zel­lig, ver­tel­de Way­lons ma­na­ger Paul Brinks in de­zelf­de uit­zen­ding: ,,Ze za­ten aan apar­te ta­fels. Als er ie­mand uit haar kamp naar hem toe ging, werd die­ge­ne te­rug­ge­flo­ten. Wat een feest­je had moe­ten wor­den, is een draak van een feest­je ge­wor­den. Met een won­der­lijk suc­ces.” En ook: ,,Il­se is een con­trol­freak, bij­na. En Wil­lem is een jon­gen die niet te con­tro­le­ren is.”

Niet zo gek dus dat Way­lon het nu nog een keer gaat pro­be­ren, maar dan zon­der part­ner met wie hij niet goed door een deur kan. Mee­doen aan het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val was na­me­lijk al­tijd al zijn droom, zo ver­tel­de hij des­tijds in ver­schil­len­de me­dia, maar be­ter wordt het dan ook een leu­ke he­rin­ne­ring. Bo­ven­dien krijgt hij zo op­nieuw de kans om zich nog een keer te la­ten zien aan het Eu­ro­pe­se pu­bliek. Vol­gens ma­na­ger Brinks be­hoort zijn pu­pil na­me­lijk tot de vijf grootste ar­ties­ten ter we­reld.

De ko­men­de tijd gaat Way­lon zich sa­men met om­roep AVRO-TROS bui­gen over het bes­te lied­je en aan de bij­pas­sen­de act werken. De hal­ve fi­na­les van het Eu­ro­vi­sie Song­fes­ti­val staan ge­pland op dins­dag 8 mei en don­der­dag 10 mei. In wel­ke hal­ve fi­na­le Way­lon gaat op­tre­den, wordt op een la­ter mo­ment be­kend­ge­maakt. Het lied­jes­fes­tijn wordt ge­hou­den in de MEO Are­na in Lis­sa­bon en telt 42 deel­ne­mers.

‘Wil­lem is een jon­gen die niet te con­tro­le­ren is.’

Ma­na­ger Paul Brinks over Way­lon in KRO Pro­fiel

/ ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.