Jan Smit zegt sor­ry (voor alles)

De Vlaam­se tv-hit Sor­ry voor Alles moet van­af ko­mend week­end ook ons land ver­o­ve­ren. Jan Smit neemt de pre­sen­ta­tie van de Ne­der­land­se versie op zich. ‘Als de deel­ne­mers de stu­dio in­ko­men zie je pu­re pa­niek.’

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - BREGJE SIMONS b.simons@tmg.nl Sor­ry voor Alles is van­af mor­gen om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Ie­mands le­ven over­ne­men zon­der dat die per­soon dat merkt, dat klinkt bij­na on­mo­ge­lijk toch? Stel je eens voor… Je wordt een maand lang ge­volgd bij alles wat je doet en el­ke stap wordt vast­ge­legd door ver­bor­gen ca­me­ra’s. Er vin­den plots al­ler­lei on­ge­brui­ke­lij­ke si­tu­a­ties in jouw le­ven plaats en je kunt het niet ver­kla­ren. Je vrien­den, col­le­ga’s en fa­mi­lie­le­den zit­ten in het com­plot en we­ten wat gaan­de is. De eni­ge die dat niet weet, ben jij. Te­gen het ein­de van die maand denk je met een naas­te iets leuks te gaan doen en in­eens gaat er een de­cor om­hoog, sta je in een tv-stu­dio en kijk je recht in het ge­zicht van Jan Smit. Dan kan hij maar een ding zeg­gen: Sor­ry voor alles.

Dat is pre­cies wat er ge­beurt in het nieu­we pro­gram­ma Sor­ry voor Alles dat mor­gen voor het eerst op de buis komt bij

AVRO-TROS.

Het pro­gram­ma is sinds vo­rig jaar bij on­ze zui­der­bu­ren op tv en is een groot suc­ces; het is zelfs ge­no­mi­neerd voor een in­ter­na­ti­o­na­le

Em­my Award.

„Het is echt een feel­good pro­gram­ma - al zijn de deel­ne­mers dat de eer­ste paar mi­nu­ten niet met mij eens denk ik”, zegt pre­sen­ta­tor Jan Smit. „Als ze de stu­dio in­ko­men zie je pu­re pa­niek. Het is aan mij om ze ge­rust te stel­len door on­ze ex­cu­ses aan te bie­den en ze te ver­tel­len dat ze het spel van hun le­ven gaan spe­len waar­in he­le per­soon­lij­ke prij­zen te win­nen zijn.’’ Dat spel be­staat uit vier vra­gen­ron­des en een fi­na­le die he­le­maal in het te­ken staan van de af­ge­lo­pen maand van het le­ven van de kan­di­daat. „We vra­gen bij­voor­beeld of ie­mand het ant­woord op een ken­nis­vraag weet, die ver­stopt zat in een bios­coop­com­mer­ci­al op­ge­no­men in hun ei­gen ach­ter­tuin’’, zegt hij.

De deel­ne­mers ge­ven zich we­ken van te­vo­ren op voor een spel­le­tjes­pro­gram­ma, sa­men met een vriend of vrien­din. Bij de cas­ting daar­voor wordt ze ge­vraagd waar­aan ze een he­kel heb­ben, wat ze juist leuk vin­den en wat ze wel of niet zou­den doen. „Ons team weet aan de hand van die cas­ting of het een goe­de kan­di­daat is. Als dat zo is, wordt die­ge­ne af­ge­beld. Maar de twee­de per­soon die mee naar de cas­ting was, krijgt juist een te­le­foon­tje dat we met zijn/haar vriend of vrien­din een plan­ne­tje gaan sme­den. Die per­soon moet al­le­maal men­sen op­trom­me­len die mee gaan werken en zo ont­staat het com­plot’’, legt Jan uit.

„Het is een heel eer­lijk pro­gram­ma, om­dat men­sen geen idee meer heb­ben wat er al­le­maal ge­beurd is. Het is ver­ma­ke­lijk om te kij­ken naar wat zij heb­ben mee­ge­maakt en hoe ze re­a­ge­ren, maar er zit ont­zet­tend veel ach­ter’’, ver­telt hij. „Er is een team van meer dan der­tig men­sen dat er per per­soon maan­den­lang bo­ven­op zit. Het is heel moei­lijk om een maand lang ie­mand in een be­paal­de hoek te drij­ven.’’ Of het een keer fout is ge­gaan? „Ja hoor’’, zegt Jan. „Men­sen zijn er niet ach­ter ge­ko­men, maar on­ze ac­ties gin­gen wel­eens mis. We ston­den bij­voor­beeld met der­tig fi­gu­ran­ten klaar bij een ro­ton­de op de rou­te van de kan­di­daat, en toen reed zij toe­val­lig in­eens an­ders. Ja, dan moet je met­een een al­ter­na­tief be­den­ken.’’

Of de Ne­der­land­se va­ri­ant van Sor­ry voor Alles ook voor een in­ter­na­ti­o­na­le Em­my-no­mi­na­tie gaat zor­gen, moe­ten we nog zien. Maar als het aan Jan Smit ligt, is buik­pijn van het la­chen hoe dan ook ge­ga­ran­deerd.

‘Men­sen zijn er niet ach­ter ge­ko­men, maar on­ze ac­ties gin­gen wel­eens mis.’

Jan Smit

WIL­LI­AM RUT­TEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.