Wild­pluk­ge­luk

Metro Holland (Holland) - - @metro -

„Kijk ma­ma, de­ze is echt heel groot!” Vol trots klem­de de kleu­ter een joe­kel van een kas­tan­je tus­sen zijn ro­de vin­ger­tjes. Zijn knok­kel­tjes wit van de in­span­ning om zijn vondst niet te la­ten val­len. Zijn moe­der stak het ver­za­mel­mand­je naar vo­ren. Een ech­te schat­zoe­ker, noem­de ze hem, ter­wijl ze met haar blo­te han­den over zijn kou­de wan­gen wreef. Kan ie­mand mij uit­leg­gen waar­om dit kin­der­ge­luk in ons land ver­bo­den is?

In Ne­der­land be­staat er een wet die het toe-ei­ge­nen van kas­tan­jes, beu­ken­noot­jes en herfst­bla­de­ren ver­biedt. Nu was ik best op de hoog­te van on­zin­ni­ge re­gel­tjes; zo wist ik dat Fle­vo­land niet zo hap­pig is op stoep­krij­ten­de kin­der­han­den (140 eu­ro per krijt­streep) en dat Rot­ter­dam met een blaf­ver­bod een prijs­kaart­je hangt aan hon­den­ge­zang. Maar dat er ook zo­iets be­stond als een sprok­kel­ver­bod, was me vol­le­dig ont­gaan.

Tot er de­ze week een niets­ver­moe­dend wild­pluk­ker­tje ten prooi viel aan een ge­meen­te­lij­ke scherp­slij­per. 360 eu­ro voor een hand­je­vol zelf ge­pluk­te bos­vruch­ten. Of 30 eu­ro per braam niet wat gor­tig was? De bo­ze bos­wach­ter beet toe dat 4000 eu­ro geen on­denk­ba­re boe­te is voor wild­pluk­ke­rij. Vast een re­gel­tje uit de ou­de doos is, dacht ik. Zo’n ver­ge­ten wet die als een paar af­ge­trap­te gym­pies al ja­ren even on­ge­merkt als on­ge­bruikt in de kast ligt. Maar nee: be­gin dit jaar werd de wet nog her­zien.

Nu be­grijp ik best dat het niet de be­doe­ling is dat we op ei­gen hout­je het bos in­trek­ken om on­ze open haar­den te la­ten knis­pe­ren. Ook snap ik dat ik de strui­ken niet kaal mo­gen pluk­ken om goed geld te ver­die­nen met zelf­ge­maak­te jam. Maar dat kin­de­ren met Monsan­to moes­tuin­tjes van de Al­bert Heijn moe­ten le­ren hoe de na­tuur in el­kaar steekt, gaat er bij mijn niet in. Waar­om niet met ei­gen mond er­va­ren dat bos­bes­sen niet door Flip­je zijn be­dacht en ha­zel­no­ten geen fa­bri­kaat van Nu­tel­la zijn? Zo­als het een vrije­school­kind be­taamt, be­leef­de ik veel ple­zier aan de uren sprok­kel­spie­le­rei. Ik leer­de wel­ke bes­sen ik moest la­ten bun­ge­len en wel­ke ik mocht op­snoe­pen.

In plaats van mij op mijn gre­ti­ge vin­ger­tjes te tik­ken lie­ten mijn ou­ders mij ein­de­loos bes­jes van de tak­ken wrie­me­len. Daar ben ik dank­baar voor. Ook al had het kun­nen be­te­ke­nen dat ik al voor het be­rei­ken van de peu­ter­school een straf­blad op zak had. Zijn er ou­ders die hun kin­de­ren de­ze vro­lij­ke cri­mi­na­li­teit wel ont­zeg­gen? De ma­ma’s en pa­pa’s op het Bin­nen­hof mis­schien. Ge­luk­kig heb­ben die het zo druk met kom­ma’s in on­zin­ni­ge wet­ge­ving mie­ren­neu­ken, dat hun kroost on­ge­zien op kas­tan­je­jacht kan.

‘Waar­om niet met ei­gen mond er­va­ren dat bos­bes­sen niet door Flip­je zijn be­dacht en ha­zel­no­ten geen fa­bri­kaat van Nu­tel­la zijn?’

Ma­rijn Ru­haak

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.