Niet zo ba­sic

Fam­ke Loui­se blijft maar nieu­we lied­jes uit­bren­gen. Met ‘HIGH’ wil­de ze haar hart luch­ten én weer een spraak­ma­ken­de vi­deo ma­ken. ‘Het moest een clip wor­den die men­sen bij­blijft. Vol­gens mij is dat ge­lukt.’

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - DAM­LA KAY­GUSUZ d.kay­gusuz@tmg.nl

‘Ik ben op me mon­nie’ zingt ze, waar­mee ze be­doelt dat al­les over geld gaat en dat je je daar­om doel­ge­richt be­zig moet hou­den met je werk en je ding moet doen. Niets is min­der waar in haar ge­val, want ze doet pre­cies waar ze over zong. Fam­ke Loui­se komt nu met een nieuw lied­je: ‘HIGH’. Hier waant ze zich in een Oos­ter­se stijl en ho­ge­re sfe­ren. Aan Me­tro ver­telt ze over ‘HIGH’, haar „niet zo ba­sic” vi­deo­clip en de sa­men­wer­king met Roc­ky­whe­re­you­been.

Wat is de in­spi­ra­tie ach­ter je nieu­we num­mer ge­weest?

Ik wil­de heel eer­lijk zijn en al­les ver­tel­len wat er op mijn hart lag. Ik heb leu­ke din­gen mo­gen doen af­ge­lo­pen jaar en er wa­ren men­sen die daar niet zo blij mee wa­ren. Met dit lied­je ben ik dus heel eer­lijk en open, ook daar­over.

Hoe ben je op de sound ge­ko­men?

Roc­ky­whe­re­you­been, te­vens de pro­du­cer van het lied­je, heeft de beat ge­maakt. Ik vond het een heel leu­ke beat die goed bij mijn tekst pas­te. Zo zijn wij ui­t­ein­de­lijk op de sound ge­ko­men voor ‘HIGH’ en be­gon­nen we sa­men te wer­ken aan het lied­je.

Waar­om heb je er­voor ge­ko­zen om met hem sa­men te wer­ken?

Naast dat hij beat­ma­ker is, is hij zelf ook nog re­de­lijk on­be­kend, maar niet on­er­va­ren want we ho­ren hem ook op het al­bum No­vem­ber van Biz­zey als pro­du­cer. Dat maak­te het ex­tra leuk om met hem sa­men te wer­ken. Ik dacht ei­gen­lijk: waar­om niet?

Hoe zijn jul­lie op het ver­haal voor je vi­deo­clip ge­ko­men?

We von­den dat dit een goed the­ma was voor bij het lied­je dus we heb­ben met z’n al­len be­slo­ten hier­voor te gaan. Ik vind de Oos­ter­se stijl heel leuk en de vi­deo­clip is ook heel leuk ge­wor­den met die stijl. Het is ook eens wat an­ders, niet zo ba­sic en wat je vaak ziet in een vi­deo­clip. Het moet een clip zijn die men­sen bij­blijft, net als al­le an­de­ren. Vol­gens mij is dat ge­lukt.

Op de clip van ‘Op me mon­nie’ kreeg je veel kri­tiek van­we­ge cul­tu­ral ap­prop­ri­a­ti­on. Ver­wacht je weer kri­tiek?

Ja, ik ver­wacht het wel enigs­zins nu ik een Oos­ters the­ma en cul­tuur­ele­men­ten heb. Ei­gen­lijk kun je dit ook zien als een groot com­pli­ment. Juist om­dat ik de cul­tuur en stijl zo leuk vind heb ik er­voor ge­ko­zen om dit te doen. Men­sen die kri­tiek heb­ben, mo­gen het van mij eens zo be­kij­ken: het is een com­pli­ment naar die cul­tuur toe.

Ben je on­danks die hou­ding toch een beet­je voor­be­reid op de ver­wach­te kri­tiek?

Nee, to­taal niet. Ik heb me niet voor­be­reid op kri­tiek en laat het ook ge­woon over mij heen ko­men. Ik weet dat er men­sen zul­len zijn die het heel leuk gaan vin­den, maar dat je ook kri­tiek kunt ver­wach­ten. Kri­tiek is nu een­maal on­ver­mij­de­lijk. Wie weet krijg ik wel al­leen maar po­si­tie­ve re­ac­ties! La­ten we daar­op ho­pen.

Je maakt kor­te met­ten met ob­sta­kels in je vi­deo­clip. Kun je hier wat meer over ver­tel­len?

De ob­sta­kels staan na­tuur­lijk voor al de haat waar ik als ar­tiest mee om moet gaan. Ik werk net zo hard als el­ke an­de­re ar­tiest en mis­schien soms nog wel har­der om­dat ik het ge­voel heb dat ik mis­schien net iets ex­tra moet ge­ven. De ob­sta­kels in de vi­deo­clip zijn voor­al met een knip­oog, maar je ziet me soms ook let­ter­lijk vech­ten voor mijn plek. Ik pro­beer al­tijd po­si­tief te zijn. Het is aan mij om met tof­fe mu­ziek en met res­pect naar ie­der­een te la­ten zien dat ik mijn ei­gen plek­je kan ver­o­ve­ren.

De re­den ach­ter mijn ge­show­de ob­sta­kels is dat het dui­de­lijk is dat ik geen mak­ke­lij­ke weg heb, maar dat ik mij ze­ker door niets en nie­mand laat te­gen­hou­den. Ik vecht met pas­sie en ple­zier om men­sen met mooie din­gen te ver­ras­sen en soms een beet­je te shoc­ke­ren.

Men­sen kun­nen zeg­gen wat ze wil­len, maar er is heel dui­de­lijk maar één Fam­ke Loui­se en daar ben ik trots op!

‘Men­sen die kri­tiek gaan heb­ben mo­gen het van mij eens zo be­kij­ken: het is een com­pli­ment naar die cul­tuur toe.’

Fam­ke Loui­se

‘Het is aan mij om met tof­fe mu­ziek en met res­pect naar ie­der­een te la­ten zien dat ik mijn ei­gen plek­je kan ver­o­ve­ren.’

Fam­ke Loui­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.