In Athe­ne loopt oud en nieuw door el­kaar

Tem­pels en ru­ï­nes, dat is Athe­ne. Graf­fi­ti hoort hier toch niet thuis? Maar juist dit con­trast maakt een be­zoek aan de Griek­se hoofd­stad zo mooi.

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina - JEROEN HA­VER­KORT j.ha­ver­kort@tmg.nl

Stra­ten, muur­tjes, ge­bou­wen, be­drijfs­bus­jes, soms zelfs bo­men. De on­vre­de on­der de in­wo­ners van Athe­ne wordt via de spuit­bus ken­baar ge­maakt. Al­leen per­so­nen­au­to’s wor­den met rust ge­la­ten, maar voor de rest is al­les on­der­ge­kalkt.

Wel­kom in Athi­nas, de rauw­ste wijk van de Griek­se hoofd­stad. In dit meest mul­ti­cul­tu­re­le plek­je van Athe­ne ko­men niet zo veel toe­ris­ten. Hier doen de lo­cals en im­mi­gran­ten hun bood­schap­pen. Hier zie je hoe hard de eco­no­mi­sche cri­sis de Grie­ken heeft ge­raakt. De graf­fi­ti en de leeg­staan­de pan­den schrik­ken in eer­ste in­stan­tie af, maar tus­sen de wir­war van leu­zen is voor­al ook veel moois te ont­dek­ken. Van por­tret­ten van vrou­wen, mu­zi­kan­ten en die­ren tot mo­der­ne kunst. De ex­plo­sie aan inkt die hier over je heen ge­stort wordt be­wijst dat de ‘streetartsce­ne’ spring­le­vend is in Athe­ne.

Wie aan Athe­ne denkt, ziet ou­de ge­bou­wen voor zich. Tem­pels en ru­ï­nes, dat is Athe­ne. Graf­fi­ti hoort hier toch niet? Toch is het heel lo­gisch dat de ur­ban kunst­vorm je hier te­ge­moet schreeuwt. Hoe­wel graf­fi­ti een Ita­li­aans woord is, vindt het haar oor­sprong in het Griek­se werk­woord grap­hein, dat in­kras­sen, gra­ve­ren en schrij­ven be­te­kend. Maar goed, bij­na al­les komt oor­spron­ke­lijk uit Grie­ken­land en met na­me Athe­ne. Dit is de ba­ker­mat van on­ze mo­der­ne be­scha­ving. Hier lig­gen de wor­tels van on­ze de­mo­cra­tie.

Geld is er am­per, maar de cri­sis is blijk­baar goed voor de cre­a­ti­vi­teit. Over­al zie je the­a­ter­tjes en ate­lier­ruim­tes, op straat wor­den he­le voor­stel­lin­gen ge­ge­ven en je strui­kelt op ie­de­re hoek over de zelf­ge­maak­te ob­jec­ten en schil­de­rij­en die te koop wor­den aan­ge­bo­den. Kunst ligt over­al voor het op­ra­pen.

De Akro­po­lis, hét sym­bool van Athe­ne, to­rent bo­ven de stad uit. Als je de berg be­klimt rich­ting het Par­the­non, de tem­pel van waar­uit go­din Athe­na de stad be­schermt, wordt je ge­trak­teerd op een adem­be­ne­mend uit­zicht. Naast het Par­the­non, staan op de Akro­po­lis on­der meer ook de am­fi­the­a­ters Di­o­ny­sos en Herodei­on en het oud­ste ge­rechts­ge­bouw ter we­reld: Arei­os Pa­gos. In Di­o­ny­sos, dat stamt uit de vier­de eeuw voor Chris­tus, wor­den an­no 2018 nog steeds op­tre­dens en con­cer­ten ge­ge­ven waar ge­re­geld zo’n 17.000 toe­schou­wers op af ko­men. En in Herodei­on wordt ie­de­re zo­mer het Athe­ne fes­ti­val ge­hou­den. Van an­tiek dra­ma, in­ter­na­ti­o­na­le en lo­ka­le mu­ziek, tot mo­der­ne dans en bal­let, voor­al van ju­ni tot en met sep­tem­ber wordt de cul­tuur­lief­heb­ber hier ex­tra ver­wend.

Sport­lief­heb­bers kun­nen hun hart op­ha­len bij Olym­pia, het ou­de Olym­pi­sche Sta­di­on. De­ze im­po­san­te ac­com­mo­da­tie in de vorm van een gi­gan­tisch hoef­ij­zer werd in 349 voor Chris­tus ge­bouwd en biedt plaats aan 50.000 men­sen. Hier wer­den de spe­len van de Pa­na­the­nae­ën ge­hou­den, de voor­lo­per van de Olym­pi­sche Spe­len. In 1870 wer­den de res­ten van dit sta­di­on bloot­ge­legd, waar­na het werd ge­res­tau­reerd voor de eer­ste mo­der­ne Olym­pi­sche Spe­len van 1896. 108 jaar la­ter kwam op de­ze plek de Ita­li­aan Ste­fa­no Bal­di­ni als eer­ste over de meet tij­dens de ma­ra­thon (ook al een Griek­se uit­vin­ding), na­dat de op kop lig­gen­de Bra­zi­li­aan Van­der­lei de Lima werd aan­ge­val­len door een dron­ken Ier­se pries­ter waar­door hij olym­pisch goud mis­liep.

Ner­gens ter we­reld is het con­trast tus­sen vroe­ger en nu, oud en nieuw, gro­ter dan in Athe­ne. De­mo­cra­tie, cul­tuur en sport, de sa­men­le­ving zo­als wij hem ken­nen is hier gro­ten­deels ge­vormd. Wil je dat zelf voe­len en zien? Spring dan in het vlieg­tuig. Voor twee­hon­derd eu­ro heb je al een re­tour­vlucht van­uit Amsterdam en drie over­nach­tin­gen in een Airbnb.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.